Canon van Kapelle

In 2020 bestaat de Gemeente Kapelle vijftig jaar. Om de kennis van de geschiedenis van de gemeente vooruit te helpen, is in de Cultuurnota 2013-2015 opgenomen dat er een canon opgesteld moest worden.

Archivaris Frank de Klerk schreef een aantal concepthoofdstukken. Om de canon definitief vorm en inhoud te geven, is dit materiaal vervolgens voorgelegd aan (oud-)inwoners van de gemeente en andere belangstellenden. Immers, het woordenboek van Van Dale meldt onder ‘canon’ dat deze ‘in brede kring erkend’ is.

Uit deze communicatie ontstond een werkgroepje van enkele deskundigen, dat aan de slag ging met de mogelijke onderwerpen en inhoud van de canon. Deze werkgroep bestond uit de heren Bas Chamuleau en Bas Oele, beiden inwoner van Kapelle, aangevuld met de heer Jos van Hove, beleidsmedewerker van de Gemeente Kapelle.

In 2019 is opdracht verstrekt aan auteur en publiekshistoricus Jan J.B. Kuipers te Kattendijke om op basis van het voorliggende materiaal, met aanvullend eigen onderzoek, een canon bestaande uit tien hoofdstukken samen te stellen.

De hoofdstukken vormen vensters, die samen uitzicht bieden op de hoofdzaken van de gemeentelijke geschiedenis. Ze hebben een thematisch karakter, maar volgen ook de chronologie van de Kapelse historie en prehistorie.

De doelgroepen van de Canon van Kapelle zijn zowel geïnteresseerde volwassenen als de hoogste groepen van het basisonderwijs. Daarom zijn de hoofdstukken opgezet volgens een structuur die van relatief eenvoudig (de inleidende alinea’s) naar meer feitelijk en een grotere informatiedichtheid gaat (de overige teksten en de rubriek: En verder…).

Een tijdbalk onder elk hoofdstuk zet de behandelde deelonderwerpen in chronologisch verband. Aan het slot van de canon zijn alle jaartallen samengebracht in de algemene tijdbalk: meer dan 50 jaartallen, die een overzichtelijke ‘ladder’ vormen van de vroegst bekende naar de recente gegevens uit het verleden van de Gemeente Kapelle.