Opvang Oekraïense vluchtelingen Kapelle

Sinds maart 2022 worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de kern Kapelle. Het gaat hierbij voornamelijk om gezinnen. Deze opvang is tijdelijk, omdat de woningen waarin de vluchtelingen wonen sloopwoningen zijn van Beveland Wonen. Een opvanglocatie voor de langere termijn is nodig. Hieronder leest u meer over de ontwikkelingen rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Kapelle.

De opvang van Oekraïense vluchtelingen is nog steeds nodig

De oorlog in Oekraïne is nog steeds in volle gang. Gemeenten hebben de taak vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In Wemeldinge is dit jaar een opvanglocatie gerealiseerd voor 45 personen. De gemeente Kapelle heeft van het Rijk de opdracht gekregen om meer opvangplekken te realiseren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een geschikte opvanglocatie voor de langere termijn in en rond de kern Kapelle.

Nieuwe opvanglocatie op de hoek van de Oostambachtweg en Postweg

In de zoektocht naar een geschikte opvanglocatie, zijn diverse locaties onderzocht. Er is een locatie gevonden op de hoek van de Oostambachtweg en de Postweg. Op 5 maart 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders definitief besloten om deze locatie aan te wijzen voor het realiseren van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. In aanloop naar dit definitieve besluit is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek zijn geen belemmeringen naar voren gekomen die de realisatie in de weg staan. Dit haalbaarheidsonderzoek vindt u onderaan deze pagina.

De grondeigenaar en gemeente hebben in november 2023 een intentieovereenkomst gesloten. Deze wordt op dit moment omgezet in een huurovereenkomst.

Uitgangspunt is een opvanglocatie voor 70 personen voor de duur van drie jaar

De inspanningsverplichting voor de opvang van uit Oekraïne afkomstige vluchtelingen is voor de gemeente Kapelle, 115 personen per 1 februari 2024. In Wemeldinge worden al 45 personen opgevangen waardoor de opgave voor Kapelle nog 70 personen betreft. In Kapelle willen we deze 70 personen op één locatie huisvesten in een duurzame opvang voor een periode van drie jaar. De opvanglocatie wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door de gemeente zelf. Ook het begeleiden van de bewoners van de opvanglocatie wordt gedaan door medewerkers van de gemeente. 

De vergunning voor de opvanglocatie is verleend

De omgevingsvergunning voor het realiseren van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen is op 14 mei 2024 verleend. U kunt de vergunning onderaan deze pagina terugvinden. 
Op 16 mei hebben wij een kennisgeving in het Gemeenteblad gepubliceerd. Bekijk de kennisgeving op www.officielebekendmakingen.nl

Start werkzaamheden

Binnenkort start de bouw van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Oostambachtweg/Postweg in Kapelle. De aannemer is al gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Zoals het plaatsen van een bouwkeet. De eerste fase is het klaarmaken van het terrein voor de bouw. In de brief aan de direct omwonenden is de startdatum van de werkzaamheden verkeerd meegedeeld. In de brief wordt begin juli genoemd. Dit moet half juni zijn. Over de afsluiting van de Oostambachtweg door de werkzaamheden ontvangt u later informatie. 

We geven graag antwoord op uw vragen

We begrijpen dat u mogelijk vragen heeft over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Kapelle. Daarom hebben wij een veel gestelde vragenlijst opgesteld, die vindt u hieronder. Heeft u andere vragen? Bel ons dan via 0113 - 333 110 of mail naar gemeente@kapelle.nl. Wij proberen uw vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

We blijven u informeren

In het lopende proces ontstaat steeds nieuwe of actuelere informatie. Wij blijven deze website bijwerken zodat u beschikking heeft over de meest actuele en volledige informatie. 

Vraag en antwoord: Communicatie & Participatie

Bij de bezorging door het postbedrijf is vertraging opgetreden, waardoor de bezorging verdeeld over langere tijd heeft plaatsgevonden. Alle brieven zijn gelijktijdig op 2 november met 24 uurs bezorgservice aangeboden bij het postbedrijf. Wij hebben het postbedrijf aangesproken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken.

Tijdens het voorbereidingstraject kunt u terecht bij de projectleider. Tijdens de exploitatie van de opvang is de gemeentelijk begeleider het eerste aanspreekpunt. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene nummer: 0113 - 333 110.

Op 28 februari organiseerde Gemeente Kapelle een informatieavond over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Kapelle. De omwonenden hebben op 6 maart per brief een terugkoppeling ontvangen over deze informatieavond. De vragen die tijdens de avond zijn gesteld, zijn verwerkt in de vragen en antwoorden op deze pagina.

De informatie uit de gevoerde één-op-één gesprekken, de informatieavond van 28 februari en andere contacten met inwoners en belanghebbenden zijn meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek en waar mogelijk in het ontwerpproces. 

Hulp wordt enorm gewaardeerd! Bij de opvanglocatie in Wemeldinge zijn hier positieve ervaringen mee. De gemeentelijke begeleider kan u hier verder mee helpen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0113 - 333 110.

Vraag en antwoord: Locatiekeuze

In het haalbaarheidsonderzoek in het hoofdstuk 'Ontwerp' kunt u bekijken hoe de opvanglocatie eruit komt te zien. Dit is een voorlopig ontwerp en wordt nog omgezet naar een definitief ontwerp. Hierbij is het mogelijk dat we nog kleine wijzigingen doorvoeren.

In de zoektocht naar locaties voor opvang van Oekraïense vluchtelingen is onder andere gekeken naar de volgende criteria:

 • In of aangrenzend aan de bebouwde kom
 • Een goede verkeersontsluiting
 • Aansluitmogelijkheid op nutsvoorzieningen en riool
 • Beschikbaarheid binnen redelijke termijn
 • Woongebied opvang passen binnen milieucontouren zoals spuitzones en bedrijvigheid
 • Geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen
 • Een verwachte realisatie mogelijk binnen de gelden vanuit het Rijk

Voor Kapelle zijn de volgende locaties inhoudelijk verkend:

 • Het gebied van de ijsbaan en voormalige gymzaal Molenvate
 • Het gebied waar de uitbreidingswijk Zuidhoek 4 is voorzien

Aan de hand van de genoemde criteria (vraag en antwoord: 'Op basis van welke criteria is deze locatie als meest geschikt naar voren gekomen?') zijn met een kaart op tafel mogelijke locaties in de gemeente bekeken. Daaruit zijn deze locaties naar voren gekomen en verkend.

Tijdens de informatieavond van 28 februari zijn vragen gesteld over de locaties: 'T Honk, Cederhof en de Spaartweg. 'T Honk is geen geschikte locatie, omdat deze locatie bestemd is voor onze woningbouwopgave. En het bestaande gebouw niet op tijd gesloopt kan worden. Cederhof is geen geschikte locatie, omdat de eigenaar van het pand heeft aangegeven dat de staat van het pand verouderd is. Daardoor is nieuw gebruik niet verantwoord. De Spaartweg is geen geschikte locatie, omdat hier geen goede verkeersontsluiting mogelijk is en de verre afstand tot riolering en nutsvoorzieningen. Ook ligt dit perceel in de spuitzone van akkerbouw.

Op 5 maart heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de locatie Postweg/Oostambachtweg definitief aan te wijzen voor de realisatie van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar maken. Als de omgevingsvergunning verleent wordt, kunt u daartegen wel bezwaar maken. Op www.kapelle.nl/bezwaar leest u hoe u dit kunt doen. 

Vraag en antwoord: Uitgangspunten

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen in Nederland tijdelijk bescherming krijgen door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Wij vangen alle personen op die onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Binnen deze doelgroep maken wij geen onderscheid. De Oekraïense ontheemden die wij in onze huidige- en toekomstige opvanglocaties opvangen kunnen mannen, vrouwen en kinderen zijn. Van de beoogde 70 plekken zal ongeveer de helft ingevuld worden door Oekraïense vluchtelingen die we op dit moment al opvangen in (sloop)woningen van Beveland Wonen in Kapelle. Dit zijn voornamelijk gezinnen.

De vergunning wordt aangevraagd voor de doelgroep Oekraïense ontheemden. We hebben geen plannen om er andere doelgroepen te huisvesten. Een van de uitgangspunten is dat de grond na afloop in originele staat wordt opgeleverd. Als de opvang stopt, vervalt de vergunning en moeten de wooneenheden ook weggehaald worden. Zo kunnen er na afloop van de opvang dus ook geen andere doelgroepen gehuisvest worden. 

Het uitgangspunt is een opvanglocatie te realiseren voor 70 Oekraïense vluchtelingen. Dit is volgens de inspanningsverplichting vanuit de Rijksoverheid. Als deze verplichting naar boven wordt bijgesteld of als de noodzaak voor opvang door de duur van de oorlog aanhoudt, ligt het voor de hand de beschikbare ruimte op deze locatie te benutten. Hiervoor moet de gemeente dan eerst aanvullende maatregelen treffen en is een nieuw besluit en een nieuwe vergunning noodzakelijk. Dit geldt voor beide situaties (uitbreiden en verlengen).

Nogmaals, de gemeente richt zich nu volledig op een huisvesting van 70 personen voor een periode van drie jaar. Van uitbreiding of verlenging is op dit moment geen sprake.

Vraag en antwoord: Onderzoeken

Het haalbaarheidsonderzoek bevat de volgende onderdelen:

 • Ruimtelijke onderzoeken zoals verkeer, flora en fauna en we maken ruimtelijke plannen over hoe het terrein eruit kan komen te zien
 • Wensen en bedenkingen omgeving
 • Financiële haalbaarheid
 • Het ontwerp

Het haalbaarheidsonderzoek vindt u onderaan deze pagina.

Wij begrijpen deze zorg, maar verwachten dat het effect op de waarde van de woning nihil is. Van nadeelcompensatie/ planschade (formele benaming van deze schade) is voor een tijdelijke duur van drie jaar over het algemeen geen sprake. Mocht dit toch het geval zijn, is hiervoor een wettelijke regeling. 

De vergunde huisvesting voor arbeidsmigranten op het naastgelegen perceel is bij ons bekend en in de onderzoeken gaan wij ervanuit dat deze gehandhaafd blijft.

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het aspect geluid is onderzocht. Hieruit is vast komen te staan dat de geluidsniveaus voor wegverkeer en industrielawaai niet worden overschreden. Ook bij een gecumuleerde en gezamenlijke geluidsbelasting is geen sprake van een normoverschrijding. 

Als u zelf klachten heeft over de koelmachines kunt u deze bij ons melden. Op www.kapelle.nl/melding-doen kunt u lezen hoe u dit kunt doen. 

Vraag en antwoord: Besluitvorming en procedure

Tegen een omgevingsvergunning kan bezwaar en vervolgens beroep en hoger beroep ingesteld worden. Meer informatie vindt u op www.kapelle.nl/bezwaar-maken

Er is een presentatie gegeven over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Kapelle. Deze vond plaats op 14 november 2023 in de raadsvergadering. U kunt de presentatie terugkijken via deze link en gaan naar agendapunt 7.

De locatiekeuze en het verlenen van een vergunning is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad verstrekt het krediet voor de realisatie. De oordeelsvormende behandeling is op 26 maart. De besluitvormende behandeling is op 16 april. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u zowel fysiek als online volgen.

Zowel de aanvraag omgevingsvergunning als de verleende omgevingsvergunning en bijbehorende stukken kunt u onderaan deze pagina terugvinden. 

Vraag en antwoord: Overig

Een medewerker van de gemeente begeleidt de bewoners van de opvanglocatie. Deze medewerker heeft intensief contact met de bewoners en handelt preventief als een overlastsituatie zich kan voordoen. Deze medewerker is het eerste aanspreekpunt voor de omgeving. Voor urgente situaties of excessen kan altijd de politie gebeld worden.

Ja, er is nauw contact met Beveland Wonen over het gebruik van de sloopwoningen. Bij de start van de opvang is afgesproken dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen belemmering oplevert voor de sloop- en nieuwbouwplannen van Beveland Wonen. De precieze sloopplanning is nog onbekend. Tot die tijd maken wij gebruik van de woningen voor opvang.

Ja, dit mag. De huidige bestemming van de locatie is 'agrarisch'. Dit is zo vastgelegd in het bestemmingsplan. Volgens het bestemmingsplan is het toegestaan een minicamping op het grondgebied te starten. Dit is benoemd in het gesprek met de grondeigenaar. De grondeigenaar heeft aangegeven op dit moment niet de intentie te hebben een minicamping te starten.

Met een tijdelijke vergunning voor opvang vervalt het omgevingsplan niet. Na afloop van de tijdelijke vergunning is de agrarische bestemming weer van kracht. Er zijn aan de grondeigenaar geen toezeggingen gedaan of afspraken gemaakt over ander gebruik dan 'agrarisch' na afloop van de opvanglocatie. Zowel de gemeente als de provincie hebben geen andere ontwikkelingen voor deze locatie voorzien. 

Er geldt een spuitzone van 50 meter van akkerbouw- en boomgaardpercelen.

Het Rijk vergoedt alle kosten. Voor de opvang van Oekraïense ontheemden heeft het Rijk namelijk de Bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraïne (BooO) vastgesteld. Er is een ‘normbedrag’ vastgesteld. De huurkosten voor de grond en woonunits kunnen betaald worden uit dit normbedrag. Ook de kosten voor energie, begeleiding vanuit de gemeente, de aanschaf van een gemeenteschappelijke ruimte worden ook uit dit normbedrag betaald. De structurele kosten voor de nieuwe opvanglocatie passen binnen het normbedrag en vallen binnen de marges van het landelijk gemiddelde.

Tijdens de informatiebijeenkomst kwam duidelijk de wens van omwonenden naar voren dat alle elektra en voorzieningen in de grond verwijderd moeten worden na afloop van de huurperiode. Deze wens is meegenomen richting het college van B&W. Zij hebben besloten dat met de grondeigenaar afgesproken moet worden dat alle infrastructuur (zowel bovengronds als ondergronds) na afloop van de huurperiode verwijderd wordt. Een uitzondering hierop is dat de verhuurder de ondergrondse voorzieningen mag overnemen als hij dit nodig heeft voor de agrarische bestemming. Dit tegen een marktconforme prijs. Dit wordt zowel in de huurovereenkomst als in de vergunning gewaarborgd.