Opvang Oekraïense vluchtelingen Kapelle

Sinds maart 2022 worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de kern Kapelle. Het gaat hierbij voornamelijk om gezinnen. Deze opvang is tijdelijk, omdat de woningen waarin de vluchtelingen wonen sloopwoningen zijn van Beveland Wonen. Een opvanglocatie voor de langere termijn is nodig. Graag informeren wij u over de ontwikkelingen rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Kapelle.

De opvang van Oekraïense vluchtelingen is nog steeds nodig

De oorlog in Oekraïne is nog steeds in volle gang. Gemeenten hebben de taak vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In Wemeldinge is dit jaar een opvanglocatie gerealiseerd voor 45 personen. De gemeente Kapelle heeft van het Rijk de opdracht gekregen om meer opvangplekken te realiseren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een geschikte opvanglocatie voor de langere termijn in en rond de kern Kapelle.

Nieuwe opvanglocatie op de hoek van de Oostambachtweg en Postweg

In de zoektocht naar een geschikte opvanglocatie, zijn diverse locaties onderzocht. Er is een locatie gevonden op de hoek van de Oostambachtweg en de Postweg. Op 31 oktober 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders voorlopig besloten deze locatie vast te stellen voor het realiseren van een opvanglocatie voor uit Oekraïne afkomstige vluchtelingen. De grondeigenaar en gemeente hebben een intentieovereenkomst gesloten. Hierin hebben de grondeigenaar en gemeente afgesproken dat ze zich inspannen tot samenwerking om te onderzoeken of het haalbaar is een gemeentelijke opvanglocatie voor vluchtelingen te realiseren op het perceel. 

Uitgangspunt is een opvanglocatie voor 70 personen voor de duur van drie jaar

De inspanningsverplichting voor de opvang van uit Oekraïne afkomstige vluchtelingen is voor de gemeente Kapelle, 115 personen per 1 februari 2024. In Wemeldinge worden al 45 personen opgevangen waardoor de opgave voor Kapelle nog 70 personen betreft. In Kapelle willen we deze 70 personen op één locatie huisvesten in een duurzame opvang voor een periode van drie jaar. De opvanglocatie wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door de gemeente zelf. Ook het begeleiden van de bewoners van de opvanglocatie wordt gedaan door medewerkers van de gemeente. 

De gemeente is gestart met een haalbaarheidsonderzoek

De locatie is nog niet definitief, de gemeente is nu bezig met een haalbaarheidsonderzoek op basis van  bovengenoemde uitgangspunten. Dat betekent dat we gestart zijn met verschillende onderzoeken op de locatie. Bijvoorbeeld het beoordelen van de verkeerssituatie, een onderzoek naar de flora en fauna en we maken ruimtelijke plannen over hoe het terrein eruit kan komen te zien. Verder beoordelen we ook de financiële aspecten en of dit past binnen de gelden die wij vanuit de Rijksoverheid ontvangen. Na dit haalbaarheidsonderzoek neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit over de locatie.

We geven graag antwoord op uw vragen

We begrijpen dat u mogelijk vragen heeft over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Kapelle. Daarom hebben wij een veel gestelde vragenlijst opgesteld, die vindt u hieronder. Heeft u andere vragen? Bel ons dan via 0113 - 333 110 of mail naar gemeente@kapelle.nl. Wij proberen uw vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

We blijven u informeren

In het lopende proces ontstaat steeds nieuwe of actuelere informatie. Wij blijven deze website bijwerken zodat u beschikking heeft over de meest actuele en volledige informatie. 

Vraag en antwoord: Communicatie & Participatie

Bij de bezorging door het postbedrijf is vertraging opgetreden, waardoor de bezorging verdeeld over langere tijd heeft plaatsgevonden. Alle brieven zijn gelijktijdig op 2 november met 24 uurs bezorgservice aangeboden bij het postbedrijf. Wij hebben het postbedrijf aangesproken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken.

Tijdens het voorbereidingstraject kunt u terecht bij de projectleider. Tijdens de exploitatie van de opvang is de gemeentelijk begeleider het eerste aanspreekpunt. Beiden zijn bereikbaar via ons algemene nummer: 0113 - 333 110.

Op 28 februari organiseert Gemeente Kapelle een informatieavond over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Kapelle. De omwonenden zijn per brief over deze informatieavond geïnformeerd. Ook u bent van harte welkom!

De informatieavond start om 19.00 uur in de Mozeskerk (Noordstraat 4) in Biezelinge, de inloop is vanaf 18.30 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.30 uur. Tijdens deze avond informeren we u over de huidige stand van zaken rondom het haalbaarheidsonderzoek en het verdere proces. Deze toelichting gebeurt plenair en daarna heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de burgemeester en projectleider. Na dit plenaire gedeelte zijn er vier thematafels waar u meer informatie kunt ophalen en specifieke vragen kunt stellen over dit onderwerp. U kunt zelf kiezen bij welke thematafel(s) u aansluit. Het gaat over de volgende thema’s: Ontwerp en woonunits, Verkeer en openbare ruimte, Beheer en begeleiding, Proces en communicatie.

Aanmelden

In verband met de beschikbare ruimte en de inrichting van de thematafels, horen wij graag vooraf of u aanwezig bent tijdens de informatieavond. 

Aanmelden informatieavond

De informatie uit de gevoerde gesprekken en andere contacten met inwoners en belanghebbenden worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek en waar mogelijk in het komende ontwerpproces. 

Hulp wordt enorm gewaardeerd! Bij de opvanglocatie in Wemeldinge zijn hier positieve ervaringen mee. De gemeentelijke begeleider kan u hier verder mee helpen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0113 - 333 110.

Vraag en antwoord: Locatiekeuze

We zijn nog in onderzoek welke soort huisvesting er gaat komen. Daarom kunnen we nu nog geen concreet antwoord geven hoe de nieuwe locatie ingericht wordt of hoe de woningen eruit komen te zien. Houd deze pagina in de gaten voor updates.

In de zoektocht naar locaties voor opvang van Oekraïense vluchtelingen is onder andere gekeken naar de volgende criteria:

 • In of aangrenzend aan de bebouwde kom
 • Een goede verkeersontsluiting
 • Aansluitmogelijkheid op nutsvoorzieningen en riool
 • Beschikbaarheid binnen redelijke termijn
 • Woongebied opvang passen binnen milieucontouren zoals spuitzones en bedrijvigheid
 • Geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen
 • Een verwachte realisatie mogelijk binnen de gelden vanuit het Rijk

Voor Kapelle zijn de volgende locaties inhoudelijk verkend:

 • Het gebied van de ijsbaan en voormalige gymzaal Molenvate
 • Het gebied waar de uitbreidingswijk Zuidhoek 4 is voorzien

Aan de hand van de genoemde criteria (vraag en antwoord: 'Op basis van welke criteria is deze locatie als meest geschikt naar voren gekomen?') zijn met een kaart op tafel mogelijke locaties in de gemeente bekeken. Daaruit zijn deze locaties naar voren gekomen en verkend.

Er is nog geen definitief besluit genomen. U kunt uw wensen en bedenkingen aangeven bij de projectleider van de gemeente via 0113 - 333 110 of gemeente@kapelle.nl. 

Vraag en antwoord: Uitgangspunten

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen in Nederland tijdelijk bescherming krijgen door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Wij vangen alle personen op die onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Binnen deze doelgroep maken wij geen onderscheid. De Oekraïense ontheemden die wij in onze huidige- en toekomstige opvanglocaties opvangen kunnen mannen, vrouwen en kinderen zijn. Van de beoogde 70 plekken zal ongeveer de helft ingevuld worden door Oekraïense vluchtelingen die we op dit moment al opvangen in (sloop)woningen van Beveland Wonen in Kapelle. Dit zijn voornamelijk gezinnen.

De vergunning wordt aangevraagd voor de doelgroep Oekraïense ontheemden. We hebben geen plannen om er andere doelgroepen te huisvesten. Een van de uitgangspunten is dat de grond na afloop in originele staat wordt opgeleverd. Als de opvang stopt, vervalt de vergunning en moeten de wooneenheden ook weggehaald worden. Zo kunnen er na afloop van de opvang dus ook geen andere doelgroepen gehuisvest worden. 

Het uitgangspunt is een opvanglocatie te realiseren voor 70 Oekraïense vluchtelingen. Dit is volgens de inspanningsverplichting vanuit de Rijksoverheid. Als deze verplichting naar boven wordt bijgesteld of als de noodzaak voor opvang door de duur van de oorlog aanhoudt, ligt het voor de hand de beschikbare ruimte op deze locatie te benutten. Hiervoor moet de gemeente dan eerst aanvullende maatregelen treffen en is een nieuw besluit en een nieuwe vergunning noodzakelijk. Dit geldt voor beide situaties (uitbreiden en verlengen).

Nogmaals, de gemeente richt zich nu volledig op een huisvesting van 70 personen voor een periode van drie jaar. Van uitbreiding of verlenging is op dit moment geen sprake.

Vraag en antwoord: Onderzoeken

Het haalbaarheidsonderzoek bevat de volgende onderdelen:

 • Ruimtelijke onderzoeken zoals verkeer, flora en fauna en we maken ruimtelijke plannen over hoe het terrein eruit kan komen te zien
 • Wensen en bedenkingen omgeving
 • Financiële haalbaarheid

Wij begrijpen deze zorg, maar verwachten dat het effect op de waarde van de woning nihil is. Van nadeelcompensatie/ planschade (formele benaming van deze schade) is voor een tijdelijke duur van drie jaar over het algemeen geen sprake. Mocht dit toch het geval zijn, is hiervoor een wettelijke regeling. 

De vergunde huisvesting voor arbeidsmigranten op het naastgelegen perceel is bij ons bekend en in de onderzoeken gaan wij ervanuit dat deze gehandhaafd blijft.

Dit zal naar verwachting begin 2024 zijn. De onderdelen uit het onderzoek die niet vallen onder de uitzonderingen zoals genoemd in de Wet open overheid (WOO) worden bekend gemaakt op deze pagina.

Vraag en antwoord: Besluitvorming en procedure

Tegen een omgevingsvergunning kan bezwaar en vervolgens beroep en hoger beroep ingesteld worden. Meer informatie vindt u op www.kapelle.nl/bezwaar-maken

Er is een presentatie gegeven over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Kapelle. Deze vond plaats op 14 november 2023 in de raadsvergadering. U kunt de presentatie terugkijken via deze link en gaan naar agendapunt 7.

De locatiekeuze en het verlenen van een vergunning is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad verstrekt het krediet voor de realisatie (als uitvoering mogelijk blijkt).

Vraag en antwoord: Overig

Een medewerker van de gemeente begeleidt de bewoners van de opvanglocatie. Deze medewerker heeft intensief contact met de bewoners en handelt preventief als een overlastsituatie zich kan voordoen. Deze medewerker is het eerste aanspreekpunt voor de omgeving. Voor urgente situaties of excessen kan altijd de politie gebeld worden.

Ja, er is nauw contact met Beveland Wonen over het gebruik van de sloopwoningen. Bij de start van de opvang is afgesproken dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen belemmering oplevert voor de sloop- en nieuwbouwplannen van Beveland Wonen. De precieze sloopplanning is nog onbekend. Tot die tijd maken wij gebruik van de woningen voor opvang.

Ja, dit mag. De huidige bestemming van de locatie is 'agrarisch'. Dit is zo vastgelegd in het bestemmingsplan. Volgens het bestemmingsplan is het toegestaan een minicamping op het grondgebied te starten. Dit is benoemd in het gesprek met de grondeigenaar. De grondeigenaar heeft aangegeven op dit moment niet de intentie te hebben een minicamping te starten.

Met een tijdelijke vergunning voor opvang vervalt het bestemmingsplan niet. Na afloop van de tijdelijke vergunning is de agrarische bestemming weer van kracht. Er zijn aan de grondeigenaar geen toezeggingen gedaan of afspraken gemaakt over ander gebruik dan 'agrarisch' na afloop van de opvanglocatie. Zowel de gemeente als de provincie hebben geen andere ontwikkelingen voor deze locatie voorzien.