Wet Bibob

Algemeen

De Wet bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is een instrument wat voorkomt dat de overheid criminelen helpt door bijvoorbeeld een vergunning te verlenen. Bij vergunningaanvragen, subsidies, vastgoedtransacties en gemeentelijke overheidsopdrachten (aanbestedingen) kan de gemeente Kapelle zelf een Bibob-onderzoek uitvoeren.

Op deze manier wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Daarmee bevordert de gemeente dat goedwillende ondernemers een eerlijke concurrentiepositie hebben.

Wat is de wet Bibob?

Met de Wet Bibob toetst de gemeente de integriteit, financiën en/of zakelijke samenwerkingsverbanden van de aanvrager.

Wie heeft te maken met te maken met de Wet Bibob?

Als ondernemer of als particulier kunt u te maken krijgen met de Wet Bibob. Bij aanvragen van nieuwe vergunningen worden extra vragen gesteld over de onderneming en financiën. De gemeente Kapelle gebruikt hiervoor Bibob-vragenformulieren. Alle ondernemers en particulieren krijgen deze vragen voorgelegd. De Bibob-vragen zijn een verplicht onderdeel en maken deel uit van de betreffende aanvraag. De gemeente Kapelle voert geen onderzoekt uit bij paracommerciële partijen of (semi) overheidsinstanties.

Wanneer krijgt u te maken met de Wet Bibob?

De gemeente Kapelle heeft in haar Bibob-beleid beschreven wanneer de Wet Bibob wordt toegepast. Bij bepaalde soorten aanvragen krijgt u te maken met de Bibob-toets.

In de volgende gevallen kan de gemeente Kapelle een Bibob-toets uitvoeren:
Bij de volgende aanvragen kan de gemeente een Bibob-toets uitvoeren onder bepaalde voorwaarden:
  • Subsidies
  • Vastgoedtransacties
  • Overheidsopdrachten of aanbestedingen

Een overzicht van de toetsingsmogelijkheden en risicocategorieën vindt u in ons Bibob-beleid: Beleidsregel Wet Bibob gemeente Kapelle.

Wist u dat alle gemeenten in Zeeland hetzelfde Bibob-beleid hebben vastgesteld?

Verzenden formulier

Verzenden formulier

Controleer of u het formulier Wet Bibob volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn toegevoegd. Gezien de vertrouwelijkheid van de stukken kunt u deze uitsluitend digitaal opsturen naar j.vermunt@kapelle.nl.

Hoe verloopt de Bibob-procedure?

U vult een Bibob-vragenformulier in waarin extra vragen gesteld over de aanvrager en/of ondernemers. Bij de beoordeling van de ontvangen stukken kan de gemeente aanvullende vragen stellen en nadere documenten opvragen. Wanneer er onvoldoende gegevens zijn aangeleverd, kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld.

Screening

De gemeente screent de betrokken personen en voert een onderzoek uit. U krijgt een bericht van de uitslag van het onderzoek. Ook de vakafdeling (die de vergunning, subsidie, enzovoorts beoordeelt) wordt op de hoogte gesteld. Als er meer onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob nodig is, hoort u dit ook.

Positief/negatief advies

Uit het onderzoek kan een positief of negatief advies volgen. Bij een negatief advies is het waarschijnlijk dat:

  • uw aanvraag of verzoek wordt geweigerd;
  • er voorwaarden worden gesteld aan het verzoek;
  • de aanvraag óf dat (indien van toepassing) een bestaande vergunning of overeenkomst wordt ingetrokken of ontbonden.

Ook kan de gemeente op basis van Wet Bibob gegadigden voor bepaalde overheidsopdrachten van gunning uitsluiten.

Twijfel integriteit

Bij twijfel over integriteit, financiën en/of de zakelijke relatie(s) kan de gemeente om advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Een adviesaanvraag bij het LBB heeft consequenties voor de behandeltermijn van de aanvraag. De uitkomst van het Bibob-advies van het LBB wordt meegenomen bij de besluitvorming. Kijk hier voor informatie over een adviesaanvraag bij het LBB.

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: j.vermunt@kapelle.nl