Omgevingsvergunning

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen of iets anders in uw woonomgeving veranderen? Dan hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Wat is het?

De vergunningen voor bouwen, slopen, monumenten, ruimtelijke ordening, het aanleggen van een inrit of uitrit, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure.

De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.   
Voor de volgende activiteiten kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben:

 • het bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk (zoals een huis);
 • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal of Rijksmonument, of het verbouwen of slopen van een monument;
 • het aanleggen van een weg;
 • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
 • het kappen van een boom of vellen van een houtopstand.

In de gemeentelijke (of provinciale) verordening zijn soms nog andere activiteiten genoemd, waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

Wat moet ik doen?

In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Na de check kunt u uw aanvraag doen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het formulier te downloaden en op papier uit te printen.

Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt dan het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan iedereen een zienswijze hierover indienen. Nadat het definitieve besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank

U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor het volgende:

 • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis)
 • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk
 • het veranderen van een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument, of het verbouwen of slopen van een monument
 • Het uitvoeren van werken en werkzaamheden, zoals de aanleg van een weg, het ophogen, afgraven of vlak maken van grond, het graven of dempen van watergangen of het planten of verwijderen van bomen.
 • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
 • het plaatsen van een alarminstallatie
 • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord)
 • het kappen van bomen
 • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan
 • het vervuilen van het milieu
 • het oprichten of veranderen van een inrichting
 • het slopen van een bouwwerk als er een vergunningplicht in het bestemmingsplan is opgenomen

Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

Wat moet ik meenemen?

Alle indieningsvereisten. Deze zijn te vinden op OmgevingsLoket Online.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Aanvullende informatie

Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn ook de mogelijkheden groter om vergunningvrij te bouwen. Bel ons (telefoonnummer (14 0113) om na te gaan of u een vergunning nodig heeft.

Let op: Wet Bibob

Vanaf 1 september 2012 past de gemeente Kapelle de Wet Bibob toe. De Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) biedt een preventief instrument om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen voor criminele activiteiten. Toepassing van de Wet Bibob in de bouwsector betekent voor u als ondernemer dat u bij de aanvraag van een omgevingsvergunning ook vragen in verband met de Wet Bibob moet beantwoorden. Het gaat hierbij met name om vragen die inzicht geven in de financiële situatie van uw onderneming. Indien de gemeente twijfelt aan de integriteit van de aanvrager dan wel zijn zakenrelaties, kan de gemeente een integriteitonderzoek aanvragen bij het landelijk Bureau Bibob.

Voor meer informatie over de Wet Bibob en de benodigde formulieren kunt u contact opnemen via 14 0113.

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: gemeente@kapelle.nl