Opknapbeurt Pronkenburg, Parklaan en het Cederbos

Algemeen

Gemeente Kapelle pakt met verschillende projecten de wateroverlast in Kapelle aan. Ook Pronkenburg, Parklaan en het Cederbos krijgen een opknapbeurt.
We gaan het regenwater afkoppelen van het vuilwaterriool, de bestrating vernieuwen en de groenvoorziening verbeteren. Dit biedt kansen om meteen de inrichting van de woonstraten aan te pakken.

Genomen stappen

In augustus 2023 hebben we bij bewoners vragenlijsten uitgezet over Pronkenburg, Parklaan en Cederbos. De antwoorden die we ontvangen hebben, zijn gebruikt voor de eerste schetsen voor de nieuwe inrichting. Deze schetsen hebben we aan omwonenden laten zien tijdens een bijeenkomst op 27 juni 2024. Omwonenden konden meteen reageren op de schetsen, vragen stellen en opmerkingen meegeven. Ook konden zij hun reactie aangeven via een formulier.

Vervolg stappen

De informatie die wij tijdens de bewonersbijeenkomst hebben opgehaald, gebruiken wij om een voorlopig ontwerp te maken. Dit voorlopige ontwerp bespreken we in een volgende bijeenkomst met de omwonenden. Deze ontvangen hiervoor een nieuwe uitnodiging.

Uitvoering herinrichting

De planning is om dit jaar de ontwerpfase af te ronden. En dan half 2025 te starten met de werkzaamheden van de herinrichting. 

In de tweede helft van 2024 start Stedin met werkzaamheden aan kabels en leidingen. 

Verslag bijeenkomst Parklaan en Pronkenburg 27 juni 2024

De gemeente Kapelle werkt al een paar jaar om te zorgen voor minder waterproblematiek in de openbare ruimte. Zo ook in de Parklaan, het Cederbos en de Pronkenburg. Eerder konden bewoners schriftelijk reageren op vragen van de gemeente over de openbare ruimte. Daarna is er op 27 juni een bijeenkomst geweest over het opnieuw inrichten van de openbare ruimte van de Pronkenburg, de Parklaan en het Cederbos.

Goed bezochte bijeenkomst

Wethouder J. Herselman opende de goed bezochte bijeenkomst. Daarna werd door de projectleider dhr. W. Allen en ontwerper openbare ruimte dhr. R. Gerritsen uitleg gegeven over de reden en de eerste ideeën. Tijdens het inloopgedeelte konden bewoners vragen stellen aan deze adviseurs.

Minder verharding en meer groen

In de omgeving van het Cederbos en de Parklaan zijn soms problemen met de afvoer van regenwater. De openbare ruimt is verouderd en klimaatveranderingen vragen een andere kijk op de openbare ruimte. Het begin van de plannen is een nieuw straatbeeld met minder verharding en meer groen. We willen het water zo lang mogelijk vasthouden om verdroging en verzilting tegen te gaan. In het Cederbos vangen we het water van de Parklaan op en verzamelen we het. We voeren het af via het riool naar de sloten in de omgeving van de ijsbaan. Ook het water van de Pronkenburg vangen we op in verlaagde plantvakken. Daar infiltreert het en gaat het richting de sloten in de omgeving. De straten krijgen een andere inrichting, ander straatmateriaal en het wordt veel groener.

Er zijn 50 parkeerplaatsen nodig

Het aantal parkeerplaatsen voor de Parklaan en Pronkenburg zijn besproken. Via een theoretische berekening blijkt dat er in de Parklaan 50 parkeerplaatsen nodig zijn in de openbare ruimte. Een aantal woningen heeft parkeerruimte op eigen terrein. Door de ambities voor groen en verkeersveiligheid (smallere straat), liggen parkeerplaatsen straks meer verspreid over de wijk. De kans bestaat dat bewoners en bezoekers soms iets verder moeten lopen naar hun auto. De meeste mensen vinden 100 tot 200 meter een redelijke loopafstand naar een parkeerplaats. De parkeerplaatsen in de wijk zijn voor iedereen maximaal 100 meter lopen. In de Pronkenburg zijn 7 parkeervakken opgenomen. Bijna iedereen parkeert hier op eigen terrein.

Vooral positieve reacties

De opmerkingen op de plannen zijn vooral positief. Veel mensen begrijpen waarom het noodzakelijk is om de openbare ruimte beter af te stemmen op de klimaatveranderingen. Maar sommige mensen maken zich wel zorgen over het onderhoud van het groen. Ook zijn er een paar vragen over de bomen in het park. Deze worden wel hoog en nemen zonlicht weg van de panelen. Ook vroeg men aandacht voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten en voor de verdeling van de parkeervakken. Voor het Cederpark is het verzoek om vooral de paden beter te verharden. Dit is belangrijk voor het gebruik van rollators en rolstoelen.

Maatregelen in de hele wijk

Tijdens de bijeenkomst waren er vragen over het nut van de herinrichting en vergroening van de Pronkenburg. Volgens de bewoners is er namelijk geen wateroverlast. De gemeente heeft aangegeven dat er nu nog geen wateroverlast is. Maar verwacht dat er bij piekbuien in de toekomst wel wateroverlast kan voorkomen. Dit bleek uit de waterkaart die in de presentatie is opgenomen. Om de waterproblematiek in een straat op te lossen, moet je vaak maatregelen nemen in de hele wijk. We belasten het riool minder, door het regenwater van de Pronkenburg op te vangen in groenvakken en door minder verharding. Hierdoor gaat het water van de Parklaan en het Cederbos sneller naar de sloten bij de ijsbaan. Ook het waterschap stelt eisen aan het hele watersysteem. De gepresenteerde voorstellen voldoen aan de eisen van het waterschap. 

Meer groen in de straat

Meer groen in de straat betekent niet alleen dat we het water hierin opvangen. Minder verharding en meer groen helpt ook mee tegen de opwarming van de aarde. En is goed voor de biodiversiteit. We hebben 3 voorstellen voor de groenvakken in de Pronkenburg gepresenteerd. Tijdens de inloopavond kozen bewoners niet voor één voorstel. Daarom kijken we samen met de groenbeheerders welk voorstel het beste past bij het beheer van de gemeente.

Plannen verder uitwerken

Wij gaan met deze informatie de plannen verder uitwerken. En komen in de toekomst terug bij de bewoners om deze met ze te bespreken. 

Presentatie bewonersbijeenkomst

Schetsontwerp Pronkenburg en Parklaan

Er is een schetsontwerp gemaakt die we op de bewonersbijeenkomst hebben laten zien. Bij het maken van dit schetsontwerp hadden we aandacht voor:

 • antwoorden van omwonenden op de vragenlijsten van augustus 2023;
 • minder verharding, meer en gevarieerd groen;
 • waterproblematiek;
 • leefbare en gezonde leefomgeving (klimaat). 

Weg van het water

Weg van het water

Parklaan straatbeelden

Parklaan straatbeelden

Maatregelen Parklaan

 • 30 km principe met plein/erfachtige inrichting;
 • smallere rijbaan en grote plantvakken;
 • plantvakken, en verlaagde plantvakken met waterberging;
 • bestaande en nieuwe bomen;
 • parkeren (50 parkeerplaatsen) in grasbeton;
 • haaks- en langsparkeren.

Pronkenburg straatbeelden

Pronkenburg straatbeelden

Maatregelen Pronkenburg

 • extra drempel in de Cederlaan;
 • 30 km principe met plein/erfachtige inrichting;
 • smallere rijbaan (twee richtingen);
 • een paar groenvakken;
 • 7 parkeerplaatsen;
 • ruimte voor inritten en draaimogelijkheden.

Schetsontwerp Cederbos

Schetsontwerp Cederbos

Maatregelen Cederbos

 1. Aanpassen waterhuishouding structuur. Kap van enkele bomen.
 2. Padenstructuur verbeteren. Routing zoveel mogelijk behouden.
 3. Randen: Cederbos tot aan de gevel van de zorginstelling.
 4. Groen. Onderhoudsbeurt beplanting met behoud van het karakter:
  Verwijderen opschot/wildgroei.
  Aanbrengen nieuwe struiken, bomen en stimuleren gevarieerde onderbeplanting.
  Meer lage beplanting/kruidachtige vegetatie langs paden.

Plankaart Cederbos Parklaan Pronkenburg

Plankaart Cederbos Parklaan Pronkenburg

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan gerust contact met ons op via 14 0113 of projecten@kapelle.nl.