Bouwsteen elektriciteit

Op 8 oktober 2021 is de Bouwsteen elektriciteit deel 2 van de Duurzaamheidsagenda Kapelle in werking getreden. In deze bouwsteen staan o.a. de mogelijkheden voor zonneparken en kleine windmolens in onze gemeente.

Het is vanaf nu mogelijk om plannen die binnen dit beleid passen met een principeverzoek voor te leggen aan de gemeente. Deze plannen kunt u vóór vrijdag 3 december 2021 indienen.

Een principeverzoek kunt u indienen via gemeente@kapelle.nl. Uit het verzoek moet duidelijk blijken op welke wijze het plan volledig voldoet aan de criteria zoals vastgesteld in de Bouwsteen Elektriciteit deel 2. Wij adviseren u het principeverzoek door een deskundige op te laten stellen.

De behandeling van de principeverzoeken vindt gereguleerd plaats. Na 3 december 2021 verzamelen en sorteren wij de ingediende plannen. Er wordt slechts één plan voor een energieproject per keer behandeld. Voor de behandelvolgorde wordt de voorkeursvolgorde aangehouden van de zonneladder (paragraaf 6.2 uit de Bouwsteen Elektriciteit deel 2).  Projecten uit een lagere categorie worden eerder behandeld, dan een project uit de hogere categorie (1 is laag en 4 is hoog). Als binnen een categorie meerdere projecten worden ingediend wordt de datum van ontvangst aanvullend als volgorde aangehouden. Behandeling van de overige ingediende principeverzoeken wacht totdat een principebesluit is genomen over het voorgaande verzoek.

Voordat een formeel besluit over een energieproject genomen wordt, worden de volgende stappen doorlopen. Per stap wordt één project per keer behandeld.

  1. Principeverzoek
  2. Vooroverleg omgevingsvergunning / planologisch besluit
  3. Procedure fase omgevingsvergunning / planologisch besluit
  4. Besluitvorming omgevingsvergunning / planologisch besluit

Bovengenoemde is schematisch weergegeven in het volgende stroomschema:

 

Stroomschema