Privacyverklaringen

Algemeen

U heeft er recht op dat de gemeente Kapelle zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een e-formulier, via de mail of telefonisch.

Denk hierbij aan:

Naam;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres.

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag 
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief 
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag. 
 • In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Gemeente Kapelle heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen Kapelle. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. 

Hoe lang bewaren we gegevens?

Gemeente Kapelle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Tenzij wetgeving bepaalt dat gegevens langer bewaard moeten blijven (bijvoorbeeld de Archiefwet).

Delen met anderen

Gemeente Kapelle verstrekt in beginsel uw persoonsgegevens niet aan anderen. Maar in de volgende gevallen kan het verstrekken van uw gegevens aan andere organisaties nodig zijn:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst met u,
 • voor de uitvoering van een wettelijk voorschrift of bindende regeling,
 • of met toestemming van u.

Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van de gemeente, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Kapelle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Convenant Woningcorporatie Beveland Wonen en de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal

Woningcorporatie Beveland Wonen en de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben afspraken gemaakt om persoonsgegevens uit te wisselen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. De gegevens worden gebruik bij het voorkomen en bestrijden van woonfraude en voor een juiste registratie van persoon- en adresgegevens in de basisregistratie personen (BRP).

Cookies

De website van de gemeente Kapelle maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met een webpagina wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies voor ons analyseprogramma Monsido.

De gegevens worden uitsluitend anoniem verzameld en worden niet gedeeld met derden. De verzamelde gegevens gebruiken wij alleen om de website nog beter in te richten. De mogelijkheid bestaat bij sommige webbrowsers het gebruik van cookies uit te schakelen.

Privacyverklaring Wpg

Op de pagina Privacyverklaring  wet politiegegevens   wordt uitleg gegeven over hoe de gemeente omgaat met politiegegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage indienen via dit e-formulier.

Naar formulier AVG - Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens

Beveiliging

Gemeente Kapelle neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Kapelle kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Kapelle via privacy@kapelle.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.