Omgevingsvisie

Wat is de omgevingsvisie?

Hoe ziet de gemeente Kapelle er in 2040 uit? In de omgevingsvisie leggen we de ambities en keuzes voor de toekomst vast. We vinden het belangrijk dat Kapelle een aantrekkelijke, groene woongemeente is voor iedereen, waar ondernemers en inwoners bijdragen aan het woongenot. De keuzes die we maken om dit te realiseren, daar gaat de omgevingsvisie over. Deze keuzes maken we niet alleen, maar we doen dit samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

De omgevingsvisie is het strategisch plan voor onze fysieke leefomgeving, de (schaarse) ruimte om ons heen. Dit kan over gebouwen, wegen en water gaan, maar ook over groen en monumenten. Over vergrijzing, bereikbaarheid, winkelaanbod, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

In de omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte (fysieke) leefomgeving. We kijken ook naar sociale onderwerpen die in de gemeente spelen. De omgevingsvisie is, als de Omgevingswet in werking treedt, één van de kerninstrumenten van de gemeente. Het wordt gebruikt als afwegingskader bij nieuwe plannen, ontwikkelingen, initiatieven en vraagstukken voor de buitenruimte. Daarnaast vervangt de omgevingsvisie de bestaande structuurvisies, beleidsplannen en -visies op het gebied van de fysieke leefomgeving van de gemeente.

Vertrekpunt

Er zijn al eerder toekomstvisies gemaakt voor de gemeente Kapelle. In 2019 is het Strategisch Kompas gemaakt en vastgesteld. Deze toekomstvisie is een belangrijk vertrekpunt voor de omgevingsvisie.

Daarnaast zijn er op allerlei afzonderlijke thema’s ook al visies ontwikkeld. Bijvoorbeeld de bouwstenen voor diverse duurzaamheidsthema’s en ontwikkelingen binnen het Masterplan Wemeldinge. Al deze informatie gebruiken we en brengen we met elkaar in verband.

Proces en planning

In de Startnotitie zijn kaders opgenomen om te komen tot een omgevingsvisie voor de gemeente Kapelle. In de Omgevingswet staat samenwerking centraal, daarom vinden we het belangrijk om uw mening te horen.

Vanaf woensdag 9 november gaat de Wijkprikker live. De Wijkprikker is een online platform waarin wij uw mening en aandachtspunten ophalen. Gelijktijdig gaan wij met stakeholders in gesprek om met hen een verdere verdieping op te zoeken. Met al deze input werken we toe naar een ontwerp-omgevingsvisie.

Voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de omgevingsvisie voor Kapelle, naar verwachting halverwege 2023, volgt een formele zienswijzeprocedure.

Denkt u met ons mee?

Vanaf woensdag 9 november tot en met 31 december 2022 staat de Wijkprikker online!

Tijdens deze periode kunnen inwoners en andere belanghebbenden via de online Wijkprikker aangeven waar zij trots op zijn in de gemeente. Ook kunnen ze op een digitale kaart locaties markeren en schrijven welke kans of uitdaging zij daar zien.

De link of QR-code naar de Wijkprikker: https://wijkprikker.nl/omgevingsvisiekapelle

Overzicht van de locaties

Om u te helpen met het invullen van de online Wijkprikker, zijn we bij verschillende locaties en activiteiten aanwezig. Het overzicht passen we per week aan, met daarin de nieuwe locaties waar we die week aanwezig zijn. De volgende locaties staan op de planning:

  • 16 november - Inloopmiddag in het gemeentehuis van Kapelle, vanaf 13.00 uur;
  • 17 november - Repair Café in De Vroone, van 9.30 tot 11.30 uur;
  • 23 november - Jumbo in Kapelle, van 13.00 tot 15.00 uur;
  • 25 november - Bingo in De Vroone, hier zijn wij aanwezig van 14.45 tot 15.15 uur.