Omgevingsvisie

Wat is de omgevingsvisie?

Hoe ziet de gemeente Kapelle er in 2040 uit? In de omgevingsvisie leggen we de ambities en keuzes voor de toekomst vast. We vinden het belangrijk dat Kapelle een aantrekkelijke, groene woongemeente is voor iedereen, waar ondernemers en inwoners bijdragen aan het woongenot. De keuzes die we maken om dit te realiseren, daar gaat de omgevingsvisie over. Deze keuzes maken we niet alleen, maar we doen dit samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

De omgevingsvisie is het strategisch plan voor onze fysieke leefomgeving, de (schaarse) ruimte om ons heen. Dit kan over gebouwen, wegen en water gaan, maar ook over groen en monumenten. Over vergrijzing, bereikbaarheid, winkelaanbod, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

In de omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte (fysieke) leefomgeving. We kijken ook naar sociale onderwerpen die in de gemeente spelen. De omgevingsvisie is, als de Omgevingswet in werking treedt, één van de kerninstrumenten van de gemeente. Het wordt gebruikt als afwegingskader bij nieuwe plannen, ontwikkelingen, initiatieven en vraagstukken voor de buitenruimte. Daarnaast vervangt de omgevingsvisie de bestaande structuurvisies, beleidsplannen en -visies op het gebied van de fysieke leefomgeving van de gemeente.

Vertrekpunt

Er zijn al eerder toekomstvisies gemaakt voor de gemeente Kapelle. In 2019 is het Strategisch Kompas gemaakt en vastgesteld. Deze toekomstvisie is een belangrijk vertrekpunt voor de omgevingsvisie.

Daarnaast zijn er op allerlei afzonderlijke thema’s ook al visies ontwikkeld. Bijvoorbeeld de bouwstenen voor diverse duurzaamheidsthema’s en ontwikkelingen binnen het Masterplan Wemeldinge. Al deze informatie gebruiken we en brengen we met elkaar in verband.

Proces en planning

We hebben u in 2022 gevraagd om mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Veel inwoners hebben dat gedaan. Bedankt voor uw inbreng! De reacties gebruiken we bij het opstellen van de omgevingsvisie. Om tot een omgevingsvisie te komen, zetten we de volgende stappen:

 • We maken een overzicht op basis van:
  - het bestaande beleid;
  - de inbreng van inwoners en betrokken partijen;
  - de kenmerken, kwaliteiten en uitdagingen per gebied.
 • Na het maken van dit overzicht, volgt er een bijeenkomst met inwoners. In deze bijeenkomst bespreken we de resultaten en kunnen de inwoners daarop reageren.
 • Vervolgens leggen we keuzes voor aan de gemeenteraad, waarbij zij rekening houden  met de inbreng van inwoners en betrokken partijen. Op basis hiervan stellen we een ontwerp omgevingsvisie op.
 • De ontwerp omgevingsvisie verwachten we net na de zomer. Na het bekend maken hiervan, kunt u deze 6 weken bekijken. Tijdens die periode kunt ook een reactie geven op de ontwerp omgevingsvisie.
 • De gemeenteraad beantwoordt eventuele ingebrachte reacties en neemt deze mee bij het vaststellen van de definitieve omgevingsvisie.
 • Wanneer de definitieve omgevingsvisie is vastgesteld, dan kunt u deze bekijken op een website. Hierop ziet u per gebied wat de doelen, uitdagingen en mogelijkheden voor de toekomst zijn.

 

Lees meer informatie over: