Handleiding subsidiebeleid en subsidieverstrekking

Algemeen

In deze handleiding staan de belangrijkste punten uit de subsidieverordening voor als u subsidie wilt aanvragen.

Waarom verstrekt de gemeente subsidie?

De gemeente Kapelle vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meedoen in een gezonde en veilige samenleving. De gemeente stimuleert dat door subsidie te geven voor bepaalde activiteiten. Deze activiteiten moeten meehelpen de (beleids)doelen van de gemeente te halen. Allerlei verschillende initiatieven die de gezondheid, veiligheid en lokale economie bevorderen, kunnen in aanmerking komen. Denk aan activiteiten op het gebied van cultuur of sport en bewegen. Zo kan de gemeente Kapelle geld geven aan een sportvereniging voor het trainen of begeleiden van jeugdleden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Elke organisatie, vereniging, stichting of (soms) inwoner kan een aanvraag indienen. De gemeente beslist uiteindelijk of er gebruik kan worden gemaakt van de subsidieregeling. De activiteiten van de aanvrager moeten voor, met of door inwoners van Kapelle zijn.

De gemeente Kapelle geeft geen of beperkt subsidie als de aanvrager zelf genoeg andere inkomsten of eigen vermogen heeft voor de activiteit. Organisaties moeten zelf ook actie ondernemen om andere financiering te regelen. Bijvoorbeeld door sponsoring, contributie, giften of kaartverkoop.

Kan je bij meerdere bestuursorganen subsidie aanvragen?

Ja, het kan dat meerdere gemeentes en/of de provincie subsidie verstrekken voor één en dezelfde activiteit. Vaak is dat bij activiteiten die een regionaal of provinciaal bereik hebben.

Wat is het verschil tussen subsidie en betaling voor het leveren van goederen en diensten?

Als de gemeente een overeenkomst sluit en daarvoor de overeengekomen prijs betaalt, dan is er geen sprake van subsidie. Ook het afnemen van diensten is geen subsidie. Het komt ook voor dat het verschil tussen een privaatrechtelijke overkomst of een publiekrechtelijke subsidie minder duidelijk is. Daarom staan in de tabel aanwijzingen, die kunnen helpen om het verschil duidelijk te maken.

Subsidie

Overeenkomst

Aanvraag wordt ingediend

Offerte wordt ingediend

Geen BTW verschuldigd

Wel BTW verschuldigd

Tegemoetkoming in de kosten

Commercieel tarief, kostendekkend

Initiatief ligt niet bij de gemeente

Initiatief komt vanuit de gemeente

Aanvrager bepaalt de details van de uitvoering

Gemeente bepaalt hoe de dienst wordt uitgevoerd

Een wenselijk geachte activiteit die de overheid wil stimuleren

Kan iedere dienst of product zijn

Iedereen die aan de criteria voldoet heeft even veel recht op subsidie

Niet iedereen heeft recht op de opdracht of dienst

Criteria zijn opgenomen in een verordening die voor bepaalde of onbepaalde tijd geldt, in ieder geval voor herhaald gebruik.

Criteria of voorwaarden zijn afhankelijk van onderhandeling. Daarnaast zijn er algemene voorwaarden.

BTW
Een verstrekte subsidie is in de regel vrij van BTW.

Grondslag voor subsidie

Een groot aantal verenigingen weet al hoeveel subsidie ze krijgen en voor welke activiteiten. Dit zijn subsidie dies elk jaar worden verstrekt aan sport-, jeugd- en culturele verenigingen. Deze subsidies worden jaarlijks opgenomen in het Subsidieoverzicht gemeente Kapelle. Op het overzicht staan de namen van de organisaties en de reden waarom zij subsidie ontvangen. Dit noemen we de grondslag voor subsidie. Soms is er vanuit de organisaties of vanuit de gemeente behoefte om over de grondslag te praten. Vaak gebeurt dat om beter aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Vormen van subsidie

In de Algemene subsidieverordening staan vier verschillende subsidievormen: budgetsubsidies, activiteitensubsidies, investeringssubsidies en incidentele subsidies. Hieronder volgt een korte toelichting:

  1. Budgetsubsidies (Hoofdstuk 2.1. Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle)

Bij budgetsubsidies gaat het vaak om grote bedragen. De organisaties hebben naast vrijwilligers ook beroepskrachten in dienst. Deze organisaties hebben regelmatig contact met de gemeente en zijn op de hoogte van hun verplichtingen. De subsidie wordt over het algemeen verstrekt op basis van een uitvoeringsovereenkomst. De organisatie doet een subsidieverzoek. Daarnaast levert de organisatie een (meerjaren) begroting en een activiteitenplan in. Voor het vaststellen van de definitieve subsidie moeten een jaarverslag en jaarrekening worden ingeleverd. Voorbeelden van organisaties die een budgetsubsidie ontvangen zijn o.a. de Bibliotheek Oosterschelde en Musea de Bevelanden.Activiteitensubsidies (Hoofdstuk 2.2.

2. Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle)

Veel verenigingen en organisaties hebben terugkerende activiteiten. Soms wekelijks, zoals trainingen of repetities. Sommige verenigingen of organisaties organiseren maandelijks of jaarlijks een activiteit waarvoor ze subsidie aanvragen. Het kenmerk van activiteitensubsidies is dat deze activiteiten (bijna) altijd door vrijwilligers voor de inwoners worden georganiseerd. Daarnaast moeten ze passen binnen het beleid van de gemeente Kapelle. De organisaties zijn vaak al bekend bij de gemeente. Ze moeten voor 1 november van het jaar waarvoor ze subsidie aanvragen een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier staat op de website. In het aanvraagformulier staat welke gegevens u allemaal moet inleveren.

3. Investeringssubsidies (hoofdstuk 2.3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle)

​​​​​​​De meeste investeringen worden door de gemeente zelf gedaan. Er is dan geen sprake van subsidie, maar van inkoop. Een voorbeeld hiervan is het voornemen om een nieuwe sportgebouw te bouwen. In artikel 16 van de Subsidieregeling gemeente Kapelle staat dat plaatselijke instellingen op het gebied van de sport, cultuur en creatieve vorming in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. Het gaat dan om nieuwe investeringen die noodzakelijk zijn. De instellingen kunnen subsidieaanvragen als ze zelf niet voldoende financiële middelen hebben. Denk aan subsidie voor de investeringskosten, de aanleg, de bouw of aankoop van voorzieningen.

Bijvoorbeeld: de bouw van een berging of de aanschaf van een turntoestel dat niet tot de basisinventaris van een sportaccommodatie behoort. De meeste investeringssubsidies zijn tijdelijk van aard en bestemd voor een specifiek doel.
Deze subsidies worden in aparte deelverordeningen of subsidieregelingen
aangeboden. Denk aan: een investeringssubsidie voor bijvoorbeeld zonnepanelen,
dubbelglas of de renovatie van monumentale panden.

4. Incidentele subsidies (Hoofdstuk 2.4 van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Kapelle)


De gemeente Kapelle heeft er voor gekozen om alle nieuwe subsidieaanvragen te
benoemen als incidentele subsidies. De nieuwe aanvragen zijn in te delen in twee groepen.

  1. Een subsidieverzoek is vergelijkbaar met andere aanvragen.

    Deze wordt op dezelfde manier behandeld. Bijvoorbeeld een subsidieverzoek van een nieuwe Kapelse sportvereniging wordt op dezelfde manier behandeld als een sportvereniging die al subsidie ontvangt en vermeld staat op het Subsidieoverzicht gemeente Kapelle.
     
  2. Een subsidieverzoek voor een totaal nieuwe activiteit.

    Zulke nieuwe aanvragen worden getoetst aan artikel 7 van de Algemene subsidieverordening. Het artikel gaat over weigerings-, intrekkings-, verdaag- en terugvorderingsgronden. Als dat in orde is, bekijkt de gemeente in hoeverre de aanvraag past binnen het beleid van de gemeente Kapelle (zie kopje: Waarom verstrekt de gemeente subsidie?). Voor de aanvrager is het belangrijk om de aanvraag goed te motiveren en de activiteit zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Subsidie is namelijk bedoeld voor organisaties en particulieren die het initiatief

nemen om de beleidsdoelstellingen van de gemeente mede uit te voeren. De gemeente Kapelle heeft waardering voor alle initiatieven, maar kan en wil niet mee betalen aan alle initiatieven. Een incidentele subsidie kan voor een éénmalige activiteit worden gegeven of voor twee jaar als de gemeente verwacht dat de activiteit perspectief biedt voor meerdere jaren. Na twee jaar kan de incidentele subsidie na evaluatie overgaan in een jaarlijks te verlenen activiteitensubsidie.

Samenvatting

De gemeente Kapelle blijft subsidie geven aan de organisaties die in 2017 ook subsidie
hebben ontvangen. De gemeente kan organisaties uitnodigen om te praten over de hoogte en nut en noodzaak van de subsidieverstrekking. Organisaties moeten zelf ook actie ondernemen om andere financiering te regelen. Het enkel voortbestaan van een organisatie of het opzetten van een nieuwe activiteit is op zichzelf geen reden voor subsidie. Het gaat erom dat de activiteiten van de organisatie bijdragen aan de gemeentelijke doelen en beleid.

Over het algemeen verstrekt de gemeente Kapelle subsidie aan organisaties met jeugdleden tot en met 18 jaar die voldoen aan de uitgangspunten die staan in de Subsidieregeling gemeente Kapelle en de Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle. Van personen boven de 18 jaar wordt verwacht dat zij zelf de kosten voor hun hobby of vrijetijdsbesteding betalen. Ongeacht de leeftijd komen incidentele subsidieaanvragen voor het organiseren van activiteiten op het gebied van kennismaking in combinatie met stimulering, informatie of educatie, na toetsing, mogelijk voor subsidie in aanmerking.

Hoe kan je subsidie aanvragen?

Er zijn twee soorten digitale aanvraagformulieren voor een subsidie; een jaarsubsidie en een eenmalige subsidie.

Jaarlijkse welzijnssubsidie

U komt in aanmerking voor een jaarlijkse activiteitensubsidie als u structurele activiteiten en/of diensten organiseert. U gebruikt het formulier jaarlijkse Subsidie Aanvragen op onze website.

Incidentele welzijnssubsidie

Dit is een subsidie voor een activiteit of project met een eenmalig en/of nieuw karakter. U gebruikt het formulier Incidentele subsidie aanvragen op onze website.

In de aanvraagformulieren staat aangegeven wat voor documenten er naast het aanvraagformulier nog meer nodig is. Bijvoorbeeld een begroting voor het komende jaar, jaarrekening , jaarverslag en ledenlijst. Is uw aanvraag niet volledig, dan krijgt u hierover bericht. Op verzoek wordt een papieren versie toegestuurd.

Belangrijke documenten

1. De Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle (ASV). In de ASV is geregeld 'hoe' een aanvraag moet worden ingediend en welke documenten de aanvraag moeten ondersteunen. De ASV is te vinden op de website van de gemeente Kapelle.
2. De Subsidieregeling gemeente Kapelle  is door het college vastgesteld op
december 2017. In deze regeling staan vermeld waarvoor een subsidieaanvraag kan
worden ingediend. De regeling staat ook op de website.
3 Het Subsidieoverzicht gemeente Kapelle wordt jaarlijks door het college van
burgemeester en wethouders vastgesteld. In het overzicht staan de grondslagen en andere
voorwaarden die nodig zijn voor het vaststellen van de hoogte van de subsidiebijdragen van
de jaarlijkse subsidies. Het subsidieoverzicht is op te vragen bij de gemeente Kapelle.
4. Aanvraagformulieren voor het aanvragen van activiteiten- of incidentele subsidies.

Weet u niet zeker of uw project/activiteit past binnen de subsidie voorwaarden? Of heeft u andere vragen over gemeentelijke subsidies. Neemt u dan contact op met afdeling Sociaal Domein , via gemeente@kapelle.nl of 14 0113. Wij denken graag met u mee.