Handleiding subsidiebeleid en subsidieverstrekking

In deze handleiding staan de belangrijkste punten uit de verordening voor als u subsidie wilt aanvragen. In de handleiding leest u waarom de gemeente subsidie verstrekt, wanneer uw aanvraag in aanmerking komt voor subsidie en hoe u subsidie kunt aanvragen.

Waarom verstrekt de gemeente subsidie?

De gemeente Kapelle vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk burgers meedoen in een gezonde en veilige samenleving. De gemeente stimuleert dat onder andere door subsidie te verstrekken. Subsidieverstrekking is het beschikbaar stellen van financiële middelen door de gemeente Kapelle aan een organisatie of natuurlijk persoon voor het realiseren van activiteiten voor burgers, of het realiseren van een bepaald doel.

Omdat subsidie overheidsgeld is, wordt hier zorgvuldig mee omgesprongen. Subsidieverstrekking is dan ook gebonden aan regels. De bestuurders van de gemeente Kapelle stimuleren initiatieven en georganiseerde activiteiten met een preventief karakter. Dat zijn activiteiten die burgers, jong en oud, in hun kracht zetten, en ‘zelfredzaamheid' bevorderen. Bijvoorbeeld door sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling van burgers te stimuleren. Of door de leefbaarheid in een kern te vergroten. Daardoor hoeven minder Kapelse burgers een beroep te doen op professionele ondersteuning zoals Wmo-maatwerkvoorzieningen, jeugdhulp en bijstand. Allerlei verschillende initiatieven die de gezondheid, veiligheid en lokale economie bevorderen kunnen in aanmerking komen. Denk aan activiteiten op het gebied van cultuur of sport en bewegen. Zo kan de gemeente Kapelle geld geven aan een sportvereniging voor het trainen of begeleiden van jeugdleden. Ook wanneer de gemeente Kapelle geld geeft aan een burger voor het verwijderen van asbest in de woning, is dat subsidieverstrekking.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door geregistreerde verenigingen en stichtingen en door (groepen van) natuurlijke personen. Een individu of een groep mensen kan dus ook een subsidieverzoek indienen.

Kan je bij meerdere bestuursorganen subsidie aanvragen?

Ja, het kan zijn dat meerdere bestuursorganen subsidie verstrekken voor één en dezelfde activiteit. Een bestuursorgaan draagt niet of alleen beperkt bij als een organisatie zelf genoeg inkomsten kan verwerven voor de activiteit. Bijvoorbeeld door acties te organiseren, sponsoring, giften of entree te heffen.

Wat is het verschil tussen subsidie en betaling voor het leveren van goederen en diensten?

Soms is het onderscheid tussen subsidie of het inkopen van goederen of diensten moeilijk te maken. Er is sprake van een commerciële transactie als de goederen of diensten zijn afgestemd op de waarde daarvan in het economische verkeer. Bij een subsidieaanvraag gaat de gemeente na of de prijs de waarde van de geleverde goederen of diensten op de economische markt vertegenwoordigt. Over het algemeen is dat de kostprijs plus een zekere winstmarge. Vaak wordt er gelet op de volgende punten:

 • Wie neemt het initiatief voor de transactie? Bij subsidie dient de aanvrager een aanvraag in en bepaalt hij (zo) de exacte aard en omvang van de activiteiten. Bij een commerciële transactie beschrijft en vraagt de gemeente de goederen of diensten.
 • Wie profiteert van de goederen of diensten? Als de goederen en diensten niet rechtstreeks ten goede komen aan de gemeente, maar aan derden, dan is dat een sterke aanwijzing dat er sprake is van subsidie. Bij een commerciële transactie worden de goederen en diensten rechtstreeks aan de gemeente geleverd.
 • Bij commerciële transacties zijn de prestaties over en weer afdwingbaar. Voor een gemeente kan het soms wenselijk zijn om over een gesubsidieerde activiteit afspraken te maken. Een gemeente kan in dat geval op grond van artikel 4:36 lid 2 van de AWB naast de subsidieverlening een zogeheten uitvoeringsovereenkomst sluiten. In de overeenkomst worden de verplichtingen voor de subsidieontvanger opgenomen. Een gemeente kan dus een concrete (tegen)prestatie van de subsidieontvanger verlangen.

Grondslag voor subsidie

Een groot aantal verenigingen weet al hoeveel subsidie ze krijgen en voor welke activiteiten. Dit zijn subsidies die jaarlijks worden verstrekt aan sport-, jeugd- en culturele verenigingen. Deze subsidies worden jaarlijks opgenomen in het Subsidieoverzicht gemeente Kapelle. Op het overzicht staan de namen van de organisaties en de reden waarom zij subsidie ontvangen. Dit noemen we de grondslag voor subsidie. Soms is er vanuit de organisaties of van de gemeente behoefte om over de grondslag te praten. Vaak gebeurt dat om beter aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Vormen van subsidie

In de Algemene subsidieverordening worden vier subsidievormen genoemd: budget-, activiteiten-, Investerings- en incidentele subsidies. Een korte toelichting.

 1. Budgetsubsidies (Hoofdstuk 2.1. Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle) Bij budgetsubsidies gaat het vaak om grote bedragen die worden verstrekt aan organisaties die naast vrijwilligers ook beroepskrachten in dienst hebben. Deze organisaties hebben regelmatig contact met de gemeente en zijn op de hoogte van hun verplichtingen. De subsidie wordt over het algemeen verstrekt op basis van een uitvoeringsovereenkomst. De subsidie wordt verstrekt op basis van het indienen van een subsidieverzoek. Daarnaast overlegt de organisatie een (meerjaren)begroting en een activiteitenplan. Voor het vaststellen van de definitieve subsidie moeten een jaarverslag en jaarrekening beschikbaar worden gesteld. Voorbeelden van organisaties die budgetsubsidie ontvangen zijn o.a. Bibliotheek Oosterschelde en Musea de Bevelanden.
 2. Activiteitensubsidies (Hoofdstuk 2.2. Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle) Veel verenigingen en organisaties hebben terugkerende activiteiten. Soms wekelijks, zoals trainingen, repetities of samenkomsten. Sommige verenigingen of organisaties organiseren maandelijks of jaarlijks een activiteit waarvoor ze subsidie aanvragen. Het kenmerk van activiteitensubsidies is dat deze activiteiten (bijna) altijd door vrijwilligers voor burgers worden georganiseerd en passen binnen het beleid van de gemeente Kapelle. De organisaties zijn bekend bij de gemeente. Ze moeten voor 1 november van het jaar waarvoor ze subsidie aanvragen een aanvraag indienen op een voorgeschreven aanvraagformulier. Het aanvraagformulier staat op de website en kan worden gedownload. In het aanvraagformulier wordt verwezen naar artikelen in de ASV en Subsidieregeling en geeft aan wat er van uw organisatie aan gegevens worden verwacht.
 3. Investeringssubsidies (hoofdstuk 2.3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle) De meeste investeringen worden door de gemeente zelf gedaan. Er is dan geen sprake van subsidie, maar van inkoop. Een voorbeeld hiervan is het voornemen om een nieuwe sportaccommodatie te bouwen. De huidige ASV maakt het mogelijk om een investeringssubsidie te verstrekken. Bekend is de Investeringssubsidie investeringen van bijzondere aard. In artikel 16 van de Subsidieregeling gemeente Kapelle staat dat plaatselijke instellingen op het gebied van de sport, cultuur en creatieve vorming in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Het gaat dan om nieuwe investeringen die noodzakelijk zijn voor de realisering van activiteiten. De instellingen kunnen subsidie aanvragen als ze zelf niet voldoende financiële middelen hebben. Denk aan subsidie voor de investeringskosten, de aanleg, de bouw of aanschaf van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de bouw van een berging of de aanschaf van een turntoestel dat niet tot de basisinventaris van een sportaccommodatie behoort. Als uw organisatie overweegt een subsidieverzoek te doen op basis van artikel 16 van de Subsidieregeling, wordt geadviseerd vooraf contact op te nemen met de gemeente zodat we u kunnen uitleggen waar u op moet letten. De meeste investeringssubsidies zijn tijdelijk van aard en bestemd voor een specifiek doel. Deze subsidies worden in afzonderlijke deelverordeningen of subsidieregelingen aangeboden. Denk aan: een investeringssubsidie voor bijvoorbeeld zonnepanelen, dubbelglas of de renovatie van monumentale panden.
 4. Incidentele subsidies (Hoofdstuk 2.4 van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Kapelle). De gemeente Kapelle heeft er voor gekozen om alle nieuwe subsidieaanvragen te benoemen als incidentele subsidies. De nieuwe aanvragen zijn in te delen in twee groepen.
 • Een subsidieverzoek is vergelijkbaar met andere aanvragen en wordt op dezelfde manier behandeld. Bijvoorbeeld een subsidieverzoek van een nieuwe Kapelse sportvereniging wordt op dezelfde manier behandeld als een sportvereniging die al subsidie ontvangt en vermeld staat op het Subsidieoverzicht gemeente Kapelle.
 • Een subsidieverzoek voor een totaal nieuwe activiteit. Dergelijke nieuwe aanvragen worden getoetst aan artikel 7 van de ASV. Het artikel gaat over weigerings-, intrekkings-, verdaag- en terugvorderingsgronden. Als dat in orde is, bekijkt de gemeente in hoeverre de aanvraag past binnen het beleid van de gemeente Kapelle (zie kopje: Waarom verstrekt de gemeente subsidie?). Voor de vragende partij is het belangrijk om de aanvraag goed te motiveren en de activiteit zo concreet mogelijk te benoemen. Subsidie is immers bedoeld voor organisaties en particulieren die het initiatief nemen om beleidsdoelstellingen van de gemeente mede te realiseren. De gemeente Kapelle heeft waardering voor alle initiatieven, maar kan en wil niet alle initiatieven honoreren. Incidentele subsidie kan voor een éénmalige activiteit worden gegeven of voor twee jaar als de gemeente verwacht dat de activiteit perspectief biedt voor meerdere jaren. Na twee jaar gaat de incidentele subsidie over in een jaarlijks te vertrekken activiteitensubsidie.

Samenvatting

Over het algemeen verstrekt de gemeente Kapelle subsidie aan organisaties met jeugdleden tot en met 18 jaar die voldoen aan de visie en uitgangspunten zoals opgenomen in de Subsidieregeling gemeente Kapelle en de Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle. Van personen boven de 18 jaar wordt verwacht dat zij zelf de kosten voor hun hobby of vrijetijdsbesteding betalen. Ongeacht de leeftijd komen incidentele subsidieaanvragen voor het organiseren van activiteiten op het gebied van kennismaking in combinatie met stimulering, informatie of educatie, na toetsing door het college, mogelijk voor subsidie in aanmerking.

Hoe kan je subsidie aanvragen?

De gemeente Kapelle neemt jaarlijks ongeveer 90 subsidieaanvragen in behandeling. Dat zijn ongeveer 60 aanvragen voor een jaarlijkse subsidie en ongeveer 30 incidentele (nieuwe) aanvragen. De organisaties die jaarlijks in aanmerking komen voor een budget-, of activiteitensubsidie ontvangen bij de subsidiebeschikking informatie over de subsidieaanvraag voor het volgende jaar. Zie ook toelichting budget en activiteiten subsidie.

Organisaties of (groepen van )natuurlijke personen die dit jaar een incidentele aanvraag willen indienen moet gebruik maken van het Aanvraagformulier incidentele subsidies. Zowel het Aanvraagformulier activiteitensubsidies en Aanvraagformulier incidentele subsidies is te vinden op de website van de gemeente Kapelle. Op verzoek wordt een papieren of digitale versie toegestuurd.

Belangrijke documenten

 1. De Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle (ASV) is vastgesteld door het bestuur op 7 november 2017. In de ASV is geregeld 'hoe' een aanvraag moet worden ingediend en welke documenten de aanvraag moeten ondersteunen. De ASV is te vinden op de website van de gemeente Kapelle.
 2. De Subsidieregeling gemeente Kapelle (SgK) is door het bestuur vastgesteld op december 2017. In deze regeling staan vermeld waarvoor een subsidieaanvraag kan worden ingediend. De Regeling staat ook op de website.
 3. Het Subsidieoverzicht gemeente Kapelle wordt jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. In het overzicht staan de grondslagen en andere voorwaarden die nodig zijn voor het vaststellen van de hoogte van de subsidiebijdragen van de jaarlijkse subsidies. Het Subsidieoverzicht is op te vragen bij de gemeente Kapelle.
 4. Aanvraagformulieren voor het aanvragen van activiteiten- of incidentele subsidiedies.