WOZ-waarde

Algemeen

SaBeWa taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en de heffingen van rijk (zoals het eigenwoningforfait) en waterschap. De WOZ-waarde geldt ook als uitgangspunt voor de berekening van de eventuele gemeentelijke forensenbelasting. Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij SaBeWa bezwaar maken.

Hoe werkt het?

  • SaBeWa bepaalt de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). De waarde wordt jaarlijks opnieuw getaxeerd.
  • De WOZ-waarde die SaBeWa vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Op de website van Sabewa kunt u meer informatie vinden.

Naar website Sabewa

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met waardevaststelling? Dan moet u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken bij Sabewa. Na het verstrijken van deze termijn staat de WOZ-waarde voor 1 jaar vast. Kijk op www.sabewa.nl/woz hoe u dat kunt doen.

Aanvullende informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

Contact

Sabewa Zeeland
Sabewa Zeeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en waterschap Scheldestromen.

Sabewa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) Zeeland verzorgt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen waarop verschillende heffingen voorkomen zoals onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en hondenbelasting. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

De bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen en kwijtscheldingsverzoeken worden ook door Sabewa Zeeland behandeld.

Het adres is: Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen
Het postbusnummer is: Postbus 1155, 4530 GD Terneuzen
Telefoonnummer: 088 - 9995809

Kijk voor meer informatie op www.sabewazeeland.nl.