Welstand

Algemeen

De wet (WABO) bepaalt dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan moet de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Welzijnsnota

In de welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan van de gemeente staan de welstandseisen. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Is dat zo, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd.

Welstandsnota inzien

Waar gaan de eisen over?

 • de karakteristiek van de bestaande bebouwing
 • de openbare ruimte
 • het landschap
 • de stedenbouwkundige context
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
 • samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen)

Omgevingsvergunning

Via Omgevingsloket online kunt u zien of u een vergunning nodig hebt om te kunnen (ver)bouwen. Hier kunt u ook direct de aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bekijkt of uw bouwplan past binnen de regels van het bestemmingsplan. Ook moet de gemeente een oordeel vragen aan de welstandscommissie. Deze commissie brengt dan advies uit aan de gemeente. Dit advies wordt door de gemeente verwerkt in de vergunning.

Wat heeft u nodig?

 • uw aanvraag voor een omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)
 • tekeningen van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van de bebouwing
 • kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing
 • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Goed om te weten

Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Het is dan verstandig om eerst zelf een tekening te maken van wat u wilt bouwen en deze tekening aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een principeoordeel. Zo voorkomt u hoge architect kosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.