Wegenplan

Algemeen

De gemeente Kapelle werkt aan een wegenplan. In dit plan beschrijven we wat de gewenste functie van wegen en straten is (bijvoorbeeld 50 of 30 km/u), hoe we onze wegen willen inrichten en op welke plekken we aanpassingen willen doen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

We vinden het belangrijk om het plan te maken met inbreng van de bewoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Kapelle. Op verschillende momenten hebben we hier afgelopen periode invulling aan gegeven. Eind 2019 en begin 2020, bij de start van het project, kon iedereen zijn inbreng leveren door het invullen van een digitale enquête. Vervolgens hebben we afgelopen september drie bijeenkomsten gehouden om de tussentijdse resultaten en de richtingen voor het vervolg met bewoners te bespreken.

Huidige stand van zaken

Medio december 2020 is het concept Wegenplan beschikbaar gesteld. Tot 31 januari 2021 had iedereen de gelegenheid daarop te reageren. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt. Op dit moment verwerken we deze reacties en maken we van het concept Wegenplan een definitieve versie die aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Daarbij maken we ook een antwoordnota, waarin we alle reacties die we op het conceptplan hebben ontvangen op een rij zetten en aangeven hoe we met die reacties zijn omgegaan. Ook deze antwoordnota wordt aan de gemeenteraad aangeboden.

Volgens de planning wordt het Wegenplan in maart vastgesteld door het college. In april zal dit vervolgens worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Contact

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met wegenplan@kapelle.nl