Vooroverleg en principeverzoek

Algemeen

Heeft u plannen voor nieuwe ontwikkelingen of (ver)bouwplannen, en wilt u weten hoe kansrijk uw plannen zijn? Dit kunt u laten beoordelen.
Hiervoor zijn afhankelijk van uw project twee mogelijkheden, het vooroverleg of een principeverzoek.
Dit zijn beoordelingen die plaatsvinden, voordat een formele procedure begint. Voor deze beoordelingen betaalt u kosten.

Vooroverleg

Heeft u een bouwplan waarvan u wilt weten of dit mogelijk is binnen het bestemmingplan en of het uiterlijk voldoet aan regels van welstand. Dan is een vooroverleg de manier om een beoordeling van uw plan te laten uitvoeren.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Het plaatsen van een erfafscheiding.
 • Het plaatsen van een dakkapel.
 • Het plaatsen van een aanbouw of bijgebouw.
 • Het bouwen van een woning op een bouwkavel.
 • Het bouwen van een bedrijfsgebouw op een bouwvlak voor een bedrijf of agrariĆ«r.

Uw vooroverleg plan kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl hier voegt u ook de benodigde tekeningen bij.

Wij beoordelen dan uw bouwplan aan de hand van het bestemmingsplan en vervolgens geeft de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie) advies. U ontvangt hiervan de uitslag.

Principeverzoek

Heeft u een initiatief waarvan duidelijk is dat het bestemmingsplan geen mogelijkheden biedt voor uw plan, maar wilt u weten of realisatie alsnog mogelijk is. Dan is een principeverzoek de manier om een beoordeling van uw plan te laten uitvoeren.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Functiewijziging van een gebouw of perceel.
 • Herstructurering van een gebied.
 • Realisatie van utiliteitsgebouwen.
 • Bouwen van een woning, niet zijnde op een bestaande bouwkavel.
 • Het bouwen van een bedrijfsgebouw buiten een bouwvlak.
 • Het realiseren van een kleinschalig zonnepark of kleine windmolen.

Het proces voor een principeverzoek is opgebouwd uit verschillende stappen:

 1. Planoverleg

Het planoverleg is een informeel gesprek met een ambtenaar. Tijdens dit overleg kunt u uw plan kenbaar maken. Vanuit de gemeente geven we eventueel aandachtspunten aan u mee.  Als vanaf het begin duidelijk is dat uw initiatief niet uitvoerbaar is (zonder inhoudelijke beoordeling) hoort u dat tijdens dit overleg. Er vindt nadrukkelijk geen beoordeling plaats in deze fase. Ook krijgt u uitleg over de werkwijze in de gemeente Kapelle. Voor het maken van een afspraak voor het planoverleg kunt u bellen naar 14 0113, en vragen naar een medewerker van het team Ruimtelijke Ordening.

 1. Het Principeverzoek

Het principeverzoek vraagt u aan via onderstaande formulier. Hierbij moeten gegevens van uw project bijgevoegd worden. Hoe vollediger en duidelijker de gegevens, hoe beter en sneller een beoordeling kan plaatsvinden. Nadat een principeverzoek is ingediend vindt de planologische beoordeling (quickscan) van het plan door een team van verschillende vakdisciplines plaats. Hierbij kijken we of het plan haalbaar is. Na deze beoordeling wordt een advies gegeven aan het bestuur over het al dan niet meewerken aan het project.

 1. Principebesluit

Na afronding van stap 2 volgt een principebesluit door het bestuur. U ontvangt vervolgens een brief, waarin we de haalbaarheid van uw plan toelichten. Als uw plan haalbaar lijkt, staat in deze brief ook uitleg over de vervolgstappen. Deze brief is geen besluit en u kunt hiertegen geen bezwaar- of beroep indienen/aantekenen. Het principestandpunt is een momentopname, hier kunt u geen rechten aan ontlenen.