Voorgenomen verkopen Veldzichtweg

Algemeen

De gemeente Kapelle informeert geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan verkoop of verhuur van grond of gebouwen, uitgifte in erfpacht of het vestigen van een recht van opstal.

Voornemen tijdelijk ingebruikgeving grond

Adres: Veldzichtweg (oostzijde van Smokkelhoek)
Perceel: Sectie S, nummer 1082 gedeeltelijk 
Perceelgrootte: ongeveer 19.246 m²

De gemeente Kapelle is voornemens bovengenoemd perceel tijdelijk, van 1 september 2023 tot 1 mei 2024, in gebruik te geven aan TenneT TSO B.V.  De ingebruikgeving vindt plaats ten behoeve van afronding van de werkzaamheden aan de fundering van de masten van de 380 KV hoogspanningsverbinding. 

Serieuze gegadigden

Op basis van recente jurisprudentie dient de gemeente onder andere bij verkoop en in gebruik geven van gronden in beginsel een selectieprocedure te doorlopen om op die wijze serieuze gegadigden mee te laten dingen en zo gelijke kansen te creëren. Een selectieprocedure kan echter achterwege blijven indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop of ingebruikname van het vastgoedobject. Op basis van onderstaande argumentatie is de gemeente van oordeel dat bij deze ingebruikgeving TenneT TSO de enige serieuze gegadigde is.

Enige serieuze gegadigde

TenneT TSO heeft gebruik van het perceel nodig om de werkzaamheden aan de fundering van de masten van de 380 KV hoogspanningsverbinding  af te ronden. Dit is van nationaal belang, omdat de verbinding dan afgebouwd en in gebruik genomen kan worden. Vervolgens kan de oude 150KV verbinding ook verwijderd worden. Daarom is TenneT TSO voor de gemeente de enige serieuze gegadigde voor in gebruik neming van het perceel. 

Bedenkingen

Heeft u bedenkingen tegen deze voorgenomen ingebruikgeving, dan dient u binnen twintig kalenderdagen na datum van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot ingebruikgeving.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 19 juli 2023