Voorgenomen verkopen Kapelle

De gemeente Kapelle informeert geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan verkoop of verhuur van grond of gebouwen, uitgifte in erfpacht of het vestigen van een recht van opstal.

Voorgenomen verkoop grond voor glasvezelnetwerk

Adres: Prinses Beatrixweg 62 in Wemeldinge
Perceel: sectie C nummer 4082
Perceelgrootte: ca. 16 m2

De gemeente Kapelle is voornemens om bovengenoemd perceel te verkopen Delta Fiber Netwerk B.V. De uitgifte vindt plaats ten behoeve van de realisatie van een glasvezelnetwerk. De gemeente acht het wenselijk dat een glasvezelnetwerk wordt aangelegd, omdat daarmee haar inwoners de (aanvullende) mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van een hoogwaardige en snelle verbinding voor internet, televisie en telefonie.

Voor die aanleg is het nodig om een of meer zogenoemde Points of Presence (PoP’s) te plaatsen, die fungeren als verdeelstation waar vandaan elk huishouden wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk. Delta Fiber Netwerk is voor het plaatsen van de benodigde PoP’s afhankelijk van bovengenoemd perceel. Zij is geïnteresseerd in het aanleggen van het glasvezelnetwerk, mits zij het bovengenoemde perceel kan verkrijgen. De gemeente wenst het perceel grond daarom uit te geven ten behoeve van de aanleg van een of meer PoP’s, als onderdeel van een glasvezelnetwerk. Op basis van de op dit moment ingediende instemmingsaanvragen gaat de gemeente ervan uit dat Delta Fiber Netwerk de enige geïnteresseerde is om een glasvezelnetwerk aan te leggen in de gemeente.

Mocht een belanghebbende bezwaren hebben tegen deze uitgifte aan Delta Fiber Netwerk, dan dient hij die bezwaren binnen drie weken na publicatie van dit bericht kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot verkoop.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 21 juni 2022.