Veelgestelde vragen

Algemeen

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen aan de gemeente Kapelle. Wilt u meer weten of wilt u liever iemand persoonlijk spreken, dan kan dat. U kunt langskomen, telefonisch contact opnemen via 14 0113 of mailen naar gemeente@kapelle.nl

Veiligheid

[Titel nog niet beschikbaar]

Zowel de politie- als de BOA-capaciteit is beperkt. Toch zijn beide zo veel mogelijk in de wijk tijdens de uren die zij beschikbaar hebben.

Wilt u graag met onze wijkagent in gesprek? Dan kunt u een afspraak maken met onze wijkagenten via 0900 – 8844. Op donderdagavond houdt hij spreekuur van 17.00 – 20.00 in het gemeentehuis, Kerkplein 1 in Kapelle.

Als u de BOA wilt spreken, kunt u contact opnemen met de gemeente, via 14 0113.

Meer informatie over het opstarten van een WhatsApp Buurtpreventiegroep

Via WhatsApp informeren leden van de WhatsApp buurtpreventiegroep elkaar bij verdachte situaties. Nadat een van de bewoners bij een verdachte situatie via 112 de politie heeft gebeld, houden de bewoners elkaar op de hoogte via de WhatsApp buurtpreventiegroep en houden zij de verdachte persoon in de gaten. Op die manier leveren zij een bijdrage aan het opsporen van inbrekers.

In de gemeente Kapelle zijn momenteel verschillende WhatsApp-groepen actief. Woont u in een actieve wijk of gebied dan kunt u mee doen. Wilt u een nieuwe WhatsApp buurtpreventiegroep opstarten, neem dan contact op met de gemeente via gemeente@kapelle.nl of 14 0113. Meer informatie over WhatsApp buurtpreventiegroepen kunt u vinden op www.wabp.nl.

In totaal hangen er 45 AED kasten in de gemeente. 19 kasten zijn eigendom van de gemeente, alle andere kasten zijn van bedrijven, kerken en scholen. Sommigen hangen binnen en zijn dus alleen tijdens openingstijden bereikbaar. Anderen hangen buiten en zijn 24/7 beschikbaar. Al deze 45 kasten zijn aangesloten bij Stan/Hartveilig wonen. Zij hebben een app ontwikkeld speciaal voor mensen die AED-kasten kunnen bedienen. Dit noemen zij ‘burgerhulpverleners’. Wanneer er een melding is, krijgen de burgerhulpverleners in de buurt een bericht, zodat ze zo snel mogelijk te hulp kunnen schieten. Een melding wordt gedaan door het noodnummer 112. U kunt zich aanmelden als burgerhulpverlener via https://ikbenstandby.nl/

Er hangen 18 AED kasten buiten, dit zijn vaak AED’s van de gemeente. Deze zijn dag en nacht beschikbaar. U vindt deze AED’s op de volgende locaties:

Kapelle: Gemeentehuis, Hotel de Zwaan, Havikskruid 16 (Woning), Stillpoint (osteopathie en acupunctuur) R.J. Zweedijk, Milieustraat, Kibeo Dijkwelseweg, De Vroone, Fysio Kapelle, Motel Café Restaurant de Caisson, Fruitteeltbedrijf G.J. Slabbekoorn, Appelgaard.

Wemeldinge: Hotel Wemeldinge, autobedrijf ’t Hart, Jachthaven Wemeldinge BV, Immoregio.

Schore: Garagebedrijf Visser, Zorgboerderij ‘’Rust na Onrust", Dorpshuis Schore.

Communicatie

[Titel nog niet beschikbaar]

Een idee, opmerking of initiatief kan op verschillende manieren gemeld worden. U kunt deze melden via de website of telefonisch via 14 0113. 

Opmerking over de website

Idee of initiatief melden

Het is vervelend als het lang duurt voordat u antwoord krijgt op een vraag. Dat is niet de bedoeling. U kunt het best rechtstreeks contact opnemen met de medewerker aan wie u uw vraag gesteld heeft. Dat kan via de mail of telefoon. Als niet weet wie dat is, kunt u contact opnemen met onze Coördinator Dienstverlening. Dit kan via tel. 140113

Verkeer

[Titel nog niet beschikbaar]

De gemeente heeft hier geen beleid voor vastgesteld. Wanneer we een verzoek krijgen voor het plaatsen van een verkeersremmer, bekijken we wat een goede oplossing voor de situatie is. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de gemeten rijsnelheden.

Dit jaar start de gemeente met het opstellen van een categoriseringsplan. In zo’n plan bepalen we van elke weg binnen de bebouwde kom de functie. De functie van een weg bepaalt de toegestane snelheid. Zo geldt voor een erftoegangsweg een maximale snelheid van 30 km/ uur en voor een gebiedsontsluitingsweg 50 km/ uur. Die wegen richten we dus verschillend in. Soms is maatwerk noodzakelijk en wijken we af. Zo kan gebrek aan ruimte aanleiding zijn om een gebiedsontsluitingsweg toch als 30 km/uur in te richten.

We zijn terughoudend met het plaatsen van verkeersspiegels omdat deze de verkeersveiligheid niet perse vergroten. Wanneer we een verzoek krijgen, bekijken we wat een goede oplossing voor die situatie is.

Verkeersregels maken onderdeel uit van de Wegenverkeerswet. De gemeente kan voorrangsregels binnen de bebouwde kom vaststellen. De afweging hangt sterk samen met de inrichting van een kruispunt en kunnen niet zomaar aangepast worden. Wanneer u een situatie onveilig vindt, kunt u daar melding van maken via 14 0113.

Om hard rijden te voorkomen, nemen we verschillende maatregelen, zoals matrixborden en verkeersdrempels. Op het gebied van handhaving treedt bij excessen de politie op. Soms gaan zij ook op huisbezoek.

Wel moeten we concluderen dat het vooral de eigen inwoners zijn die te hard rijden. Inwoners moeten zelf ook hun gedrag aanpassen en elkaar aanspreken op het te hard rijden.

We zijn terughoudend met het aanleggen van nieuwe zebrapaden. Een zebrapad zorgt niet perse voor een verbetering van de verkeersveiligheid. Alleen in uitzonderlijke gevallen leggen we nieuwe zebrapaden aan. Bijvoorbeeld op een drukke looproute waar de verkeerssituatie het toelaat.

In principe moet de weggebruiker zich hierop aanpassen door de snelheid te verminderen om zo de kruising veilig te kunnen passeren. Indien u toch van mening bent dat de situatie onveilig is, kunt u dit melden bij de gemeente. Wij bekijken dan de situatie.

Voor het aanvragen van bijvoorbeeld (bouw)vergunningen, paspoorten en een gehandicaptenparkeerplaats betaalt u leges. Deze berekenen we kostendekkend door. Dit betekent dat we de kosten die komen kijken bij het verstrekken van een gehandicaptenparkeerplaats doorberekenen aan de persoon die het aanvraagt. Denk aan kosten voor het maken van een parkeerkaart en de kosten voor het plaatsen van een bord.

Groenonderhoud

[Titel nog niet beschikbaar]

In het groeiseizoen maaien we om de twee weken. Sommige plaatsen maaien we minder vaak, zodat deze plaatsen aantrekkelijk blijven voor bloemen, bijen en nuttige insecten.

Ja, de groenvoorzieningen proberen we zo aan te passen dat deze aantrekkelijk zijn voor bijen en andere nuttige insecten of bloemen. Hiervoor heeft de Gemeente Kapelle zich aangesloten bij de ‘Zeeuwse bijenstrategie’. Dit houdt in dat we een aantal plaatsen minder vaak maaien en vaker verschillende bomen en planten bij elkaar zetten. Daarnaast leggen we bij reconstructie en nieuwbouw groenstroken aan met bloemen. Ook gaan we het verstenen van de leefomgeving zo veel mogelijk tegen.

In park Pronkenburg ten noorden van het Kapelse bos is een bijenhotel in de vorm van een bloesem, passend bij het logo van de gemeente.

Als gemeente proberen we inwoners te stimuleren om hun tuin te vergroenen. Dus zo min mogelijk tegels en zoveel mogelijk planten, bomen en gras. Dat is wel lastig aangezien particuliere tuinen geen gemeentegrond zijn. Het openbare groen is dat wel. Dat vergroenen we dan ook zoveel mogelijk. Dat doen we bijvoorbeeld met een groot project in Wemeldinge Noord. De gemeente gaat hier in gesprek met de inwoners over hoe de openbare ruimte er uit moet komen te zien.

De roosters zorgen ervoor dat het water bij de wortelen kan komen. Het voorkomt dat de grond rond de boom dichtslaat.

We verwijderen het onkruid maximaal vier keer per jaar. Om onnodige milieuvervuiling tegen te gaan, mogen we geen chemische middelen gebruiken. Daarom branden we het onkruid weg met hetelucht- of heetwatermachines.

Dit aantal varieert. Uitgangspunt is dat we bomen die we kappen, vervangen door een nieuwe boom binnen de gemeente. Dat gebeurt soms op een andere plek dan waar de gekapte boom stond.

We hebben regels opgesteld om hondenpoep op straat tegen te gaan. Deze zijn vastgelegd in de Artikel 2.60 van de APV. Als eigenaar van een hond bent u verplicht tijdens het uitlaten een schepje of zakje bij u te hebben en de hondenpoep op te ruimen. U moet zo’n schepje of zakje kunnen laten zien als de BOA daarom vraagt.

Die maken we vier keer per jaar schoon. Er is geen extra schoonmaakronde speciaal voor kattenpoep, die gaan mee in de normale ronde. Wel gaan we de houtsnippers op de grond bij renovatie van de speelplaatsen vervangen door kunstgras. Kunstgras is voor katten minder aantrekkelijk om te poepen.

Afval

[Titel nog niet beschikbaar]

Op 1 januari 2016 zijn we gestart met ‘Afval scheiden loont’. Met dit project willen het restafval verminderen en het hergebruik van grondstoffen bevorderen. Door de invoering van Diftar zijn mensen in Kapelle bewuster gaan scheiden. De hoeveelheid restafval is verminderd en inwoners plaatsen gemiddeld 40% minder restafvalcontainers aan de weg.

We zien wel dat de hoeveelheid éénmalig sterk is afgenomen maar daarna hetzelfde blijft. Dat betekent dat we aanvullende maatregelen moeten nemen om de landelijke doelstelling van 100 kilo per inwoner te halen. Hier gaan we de komende jaren aan werken.

U kunt de kliko aan de weg plaatsen. Op www.zrd.nl kunt u een digitale afvalkalender vinden. Door uw postcode en huisnummer in te voeren ziet u alle afvalinformatie die van toepassing is voor uw adres.

Inrichting openbare ruimte

[Titel nog niet beschikbaar]

We hebben hier geen regels voor. We bekijken per locatie of een bankje daar wenselijk is. Als u een locatie op het oog heeft, kunt u dat laten weten door een mail te sturen naar gemeente@kapelle.nl

Als het profiel van de openbare ruimte het toelaat, kunnen we zaken aanpassen. In de bestaande openbare ruimte is niet altijd voldoende ruimte. Bij nieuwbouw reserveren wij altijd ruimte voor voetgangers afhankelijk van de situatie met een trottoir of op de weg zelf. Voor mindervaliden brengen we op- en afritten aan.

Helaas is het in verband met de ruimte niet altijd mogelijk om meer ruimte aan voetgangers te geven. Als het wel mogelijk is en we krijgen verzoeken om bijvoorbeeld de stoep te verbreden, bekijken we de mogelijkheden.

Duurzaamheid

[Titel nog niet beschikbaar]

Het Duurzaam Bouwloket is het gemeentelijk energieloket voor ruim 100 Nederlandse gemeenten. Als Gemeente Kapelle zijn wij hierbij aangesloten.

Hier kunt u gratis terecht voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. U kunt hier zowel technisch advies krijgen als bijvoorbeeld vragen naar de mogelijkheden voor subsidies. De adviseurs van het loket zijn professioneel en onafhankelijk.

Kijk voor meer informatie op www.duurzaambouwloket.nl

Subsidies aanvragen

[Titel nog niet beschikbaar]

U kunt een subsidie aanvragen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Kapelle. Als u in de zoekbalk op de website ‘subsidie’ typt, worden de aanvraagformulieren getoond van alle soorten subsidie die u kunt aanvragen bij de gemeente.

Er zijn verschillende soorten subsidies en de eisen zijn daarbij ook verschillend. Wij adviseren u daarom eerst contact op te nemen met onze behandelend ambtenaar, Anneke Vonk, om te kijken of uw vereniging in aanmerking komt voor een subsidie en wat de specifieke eisen zijn. Zij is te bereiken via a.vonk@kapelle.nl  of via 0113 -333110.

In de algemene subsidieverordening en de subsidieregeling gemeente Kapelle staat meer informatie over de eisen die de gemeente stelt. Deze is te vinden via https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Als nieuwe vereniging kunt u een ‘’incidentele subsidie’’ aanvragen. Samen met het aanvraagformulier moet u een aantal documenten aanleveren:

  • Statuten of oprichtingsakte;
  • Nummer Kamer van Koophandel;
  • Omschrijving organisatievorm, werkwijze en ledenbestand;
  • Begroting;
  • Een activiteitenplan.

Dorpshuizen en verenigingen

[Titel nog niet beschikbaar]

Bekendheid geven aan een vereniging is in eerste instantie de taak van de vereniging zelf. Uiteraard is onze verenigingsondersteuner, Colin van Koeveringe, bereid om mee te denken en te helpen in alle vraagstukken die de vereniging heeft. Ditzelfde geldt voor de onderlinge samenwerking tussen verenigingen. Voor al uw vragen over verenigingsondersteuning kunt u terecht bij Colin van Koeveringe, per mail c.van.koeveringe@kapelle.nl  of via 0113 -333110.

Het onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd volgens het meerjarenonderhoudsplan. De gemeente is verantwoordelijk voor het grote onderhoud van het gebouw en eventuele vernieuwingen. De beheerder is verantwoordelijk voor het klein onderhoud, zoals bijvoorbeeld het verven en schoonhouden van de locatie.

Jongeren

[Titel nog niet beschikbaar]

We vragen regelmatig aan jongeren of zij hier behoefte aan hebben. Vanuit de jongeren komt er geen eenduidig geluid dat er directe behoefte zou zijn aan een jeugdhonk. Op dit moment zijn er dus geen concrete plannen voor een jeugdhonk in Kapelle.

We overleggen zo’n 6x per jaar overleg met boa’s, wijkagent en jongerenwerk. We bespreken dan hoe we de overlast/jongerengroepen in kaart kunnen brengen en of we actie moeten ondernemen. Doel van dit overleg is om samen van overlast tot aanvaardbaar te komen. We betrekken hierbij ook zoveel mogelijk de ouders.

Asielzoekers

[Titel nog niet beschikbaar]

Op het moment zijn er geen plannen voor een AZC in Kapelle. Als de nood hoog is, kan het COA een verzoek doen. Dan zal het college dit opnieuw moeten overwegen.

Mocht acute tijdelijke  noodopvang nodig zijn, zoals enkele jaren geleden in de sporthallen, dan levert het college hier zeer waarschijnlijk samen met de andere Zeeuwse gemeenten een bijdrage aan.

Wonen

[Titel nog niet beschikbaar]

Dat is niet op voorhand te zeggen. Op onze website onder het kopje ‘bouwen en wonen’ vindt u de laatste informatie over onze bouwlocaties.

In Kapelle worden nog acht sociale huurwoningen gebouwd, aan de Doolhof. Dat zijn kleine gezinswoningen. In Zuidhoek 3 komen nog vrije sectorwoningen. Het is nog niet bekend voor welke doelgroep deze woningen zijn.

Heeft u een eigen huis en wilt u deze levensloopbestendig maken? Wellicht kunt u gebruik maken van de opplusregeling. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘bouwen en wonen’.

Nee. Mogelijk komen er in Zuidhoek 3 nog een aantal rijwoningen.

De ontwikkelaar krijgt het pand niet verkocht.

Sociaal

[Titel nog niet beschikbaar]

Voor informatie en advies over zorg en ondersteuning kunt u terecht bij het Buurtteam Kapelle. Het Buurtteam helpt u de weg te vinden naar de juiste organisatie en zorgt dat deze organisaties samenwerken.

Naar meer informatie buurtteam

Kijkt u ook eens op de site van de gemeente Kapelle onder Zorg en ondersteuning. Daar staat een overzicht van instanties waar u terecht kunt met vragen over zorg en ondersteuning onder “Waar kan ik terecht voor…?”.