Siwart Mackintosh

Siwart Mackintosh

Functie

Wethouder, 3e locoburgemeester

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningverlening en toezicht
 • Volkshuisvesting
 • Dorpshuizen
 • Klimaatadaptatie en biodiversiteit
 • Energie- en warmtetransitie
 • Milieu
 • Afvalbeleid en afvalinzameling

Vertegenwoordiger in gemeenschappelijke regelingen / organen:

 • Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
 • Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio - plaatsvervangend

Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt als wethouder:

 • Deelnemer Bestuurlijk Platform De Bevelanden
 • Deelnemer Bestuurlijk Overleg Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (BOSAZ)
 • Lid van het algemeen bestuur van de Stichting Milieu Educatie Centrum De Bevelanden (MEC)
 • Lid van het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. (O.L.A.Z.)
 • Lid van het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • Deelnemer Waterochtend Regio Zeeland/ Zuidwestelijke Delta

Op persoonlijke titel:

 • Vrijwilliger 4/5 mei comité (onbezoldigd – 2 dagen per jaar)

Politieke partij

CDA-Kapelle