RUD Zeeland: welke milieumelding hoort waar?

Bij de RUD Zeeland kunt u terecht met klachten over milieuoverlast die (veelal) veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijvigheid. Soms hoort deze melding bij een andere instantie thuis. Hier leest u welke melding waar thuishoort.

De RUD Zeeland behandelt:

 • overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen (denk aan geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging);
 • milieuschade veroorzaakt tijdens een incident;
 • overlast in het buitengebied/natuurgebieden (bv. stropen, illegale houtkap).

Bel de milieuklachtenlijn op 0118 41 23 23 of meld digitaal via milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Wat behandelt RUD Zeeland niet?

Meldingen over milieuoverlast (denk aan geluid, stof, geur) van grote industriële bedrijven > bel DCMR Milieudienst Rijnmond: 0888 333 555

De gemeente gaat over:

 • geluidsoverlast van een knalapparaat op een akker;
 • hondenpoep, zwerfvuil en ongedierte;
 • ophalen van huisvuil en groenonderhoud;
 • overlast van een (particuliere) open haard, allesbrander, houtkachel of vuurkorf;
 • sluitingstijden van horeca;
 • parkeerproblemen;
 • overlast bij bouw- en sloopwerkzaamheden;
 • een illegaal bedrijf in een woonhuis (betreft meestal het bestemmingsplan);
 • overlast van particulieren/buren (niet zijnde een bedrijf).

In de gemeente Kapelle kunt u klachten over bovenstaande melden via Fixi.

De politie gaat over:

 • openbare orde en overlast van hangjongeren;
 • overlast bij afsteken van vuurwerk door particulieren;
 • eerste aanspreekpunt voor drugsdumpingen, chemisch (drugs)afval in jerrycans of vaten;
 • Wilt u een melding maken bij de politie? Bel 0900-8844.

Overige meldingen

 • Lawaai van vliegtuigen > bel het vliegveld waar die vliegtuigen opstijgen of landen. Bel Defensie voor overlast van militaire vliegtuigen: 0800-022 60 33;
 • (extreme) Hinder bij het uitrijden van mest of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen > bel de NVWA: 0900-0388;
 • Verkeerslawaai of uitlaatgassen > bel de wegbeheerder. Dit is de gemeente, waterschap, provincie of Rijkswaterstaat. Dit staat op de wegbeheerderskaart op www.rijkswaterstaat.nl;
 • Verontreiniging van oppervlaktewater > bel het Waterschap of, bij grotere wateren, Rijkswaterstaat (www.meldpuntwater.nl);
 • Weet u iets over een criminele (milieugerelateerde) activiteit (denk aan drugslabs/-dumpingen), bel dan 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Meld het via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Twijfelt u?

Bij twijfel ontvangen we een melding liever wél dan niet. Soms ligt de afhandeling bij verschillende partijen, afhankelijk van de oorzaak. Denk daarbij aan geurhinder van een “chemische lucht” uit het riool. Kijk voor meer informatie op www.rud-zeeland.nl.

Disclaimer: De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het is ons streven om zo actueel mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

Dient u uw milieuklacht anoniem in? Dan wordt deze klacht alleen risicogericht, dus bij een (dreigende) milieugevaarlijke situatie in behandeling genomen. Dat betekent in de praktijk dat we het merendeel van de anonieme milieuklachten niet (direct) behandelen.