OZO (Overleg Zeeuwse Overheden)

Het Overleg Zeeuwse Overheden is een bestuurlijk samenwerkingsverband waarin alle vijftien Zeeuwse overheden vertegenwoordigd zijn.

Met de oprichting van het OZO spraken de dertien Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en Waterschap Scheldstromen af om de onderlinge samenwerking verder te intensiveren. Want door onze krachten te bundelen, kunnen we aan de slag met de grote en complexe regionale opgaven die in de toekomst op ons afkomen. 

  • De Bestuurlijke Kerngroep vormt het dagelijks bestuur van het OZO. Zij bereiden het OZO voor, zorgen voor de (door)vertaling van het IBP, sturen de lobby en het Regiobureau aan, houden de gezamenlijke strategische agenda actueel, stemmen af met partners en zorgen voor de inbreng van onderwerpen.
  • Het Regiobureau Zeeland is opgericht om het OZO te ondersteunen en heeft de opdracht om ervoor te zorgen dat de ambities die worden besproken in het OZO ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het Regiobureau is voor de bestuurlijke ondersteuning, strategische programmabewaking en procesmanagement- en coördinatie.
  • Het Interbestuurlijk Programma (IBP) vormt het uitgangspunt voor de strategische agenda. Dit zijn de opgaven die zich niet beperken tot de grenzen van een gemeente of regio, die vragen om een gezamenlijke bestuurlijke aanpak.
  • De gezamenlijke lobbyisten zijn onze ambassadeurs: zij zorgen ervoor dat ook buiten Zeeland onze belangen worden behartigd. Zij brengen samen, verbinden en bemiddelen. Ze zoeken de gezamenlijke deler in soms tegenstrijdige belangen en vormen een belangrijke speler in het delen van informatie.
  • De volksvertegenwoordigers stellen de kaders vast en hebben een controlerende functie. De colleges/het bestuur van de verschillende overheden zorgt voor de opvolging daarvan en leggen verantwoording af aan de volksvertegenwoordigers. Bovendien doen zij hun naam eer aan: zij ‘vertegenwoordigen’ onze inwoners en zijn hun spreekbuis.
  • De kring van (gemeente)secretarissen is de aanjager van de samenwerking. Zij zijn de schakel tussen de organisaties en het bestuur. Ze hebben een belangrijke rol als sparringpartner en het creëren van draagvlak binnen de eigen organisatie.
  • De ambtenaren van de verschillende overheden hebben een hele belangrijke signalerende functie voor het Regiobureau. Omdat de focus van het Regiobureau niet op inhoud ligt, gebeurt ook een belangrijk deel van het denkwerk én uitvoering bij de ambtenaren. De taken blijven waar ze belegd zijn, het Regiobureau verbindt en tilt daarmee tot een hoger niveau.
  • De Zeeuwen daar doen we het voor. Zij merken de gevolgen van een efficiënte samenwerking, omdat de toekomst van hun Zeeland voor een belangrijk deel wordt bepaald door Zeeuwse overheden.
  • De VZG vormt de belangrijkste overleglijn tussen de Zeeuwse gemeenten. Omdat dit soms overlap heeft met het OZO dient er wel interactie te zijn tussen het OZO en de VZG.

 

 

Regiobureau Zeeland OZO