Nieuw beleid ‘Zon op erfgoed’

De toepassing van zonnecollectoren neemt landelijk gezien toe. Plaatsing van collectoren kan in veel gevallen zonder dat hiervoor een vergunning nodig is. Tot op heden was het plaatsen van zonnecollectoren op monumentale panden of binnen beschermde gezichten vrijwel niet mogelijk, omdat dit te veel conflicteerde met de cultuurhistorische waarden van de panden.

Omdat de vraag naar zonnecollectoren in het algemeen toeneemt, bestaat de mogelijkheid dat ook eigenaren van monumenten of panden binnen het beschermde dorpsgezicht deze wens hebben. Het bestaande beleid, de notitie ‘Randvoorwaarden bij toepassing van zonnecollectoren op monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten’, wordt daarom herzien.

Door middel van deze herziening willen we het beleid versoepelen om meer verduurzamingsmogelijkheden te creëren voor de eigenaren van monumenten of panden binnen het beschermde dorpsgezicht van Wemeldinge.

Concept beleid 6 weken ter inzage

Het conceptbeleid leggen we vanaf 21 juli 2022 voor 6 weken ter inzage. Tijdens deze 6 weken heeft iedereen de mogelijkheid om inspraak in te dienen. Deze ter inzagelegging maken we bekend via het digitale Gemeenteblad op overheid.nl en in het huis-aan-huisblad de Scheldepost. Het conceptbeleid is na te lezen onderaan deze pagina (Pdf) of op het gemeentehuis.

Reageren

Wilt u gebruik maken van de inspraakmogelijkheid op dit conceptbeleid? Dit kunt u doen door uw inspraakreactie in te sturen via duurzaam@kapelle.nl onder vernoeming van ‘inspraak zon op erfgoed’ of Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie dient u vooraf een afspraak te maken met mevrouw N. Korsuize.