Klachten over ambtenaren/ bestuurders

Klachtenafhandeling is het in behandeling nemen van schriftelijke klachten over gedragingen (werkwijze en behandeling) van ambtenaren en bestuurders. Wanneer iemand vindt dat hij/zij door iemand van de gemeente niet correct is behandeld, kan diegene een schriftelijke klacht indienen bij de gemeente. De klacht moet gericht zijn op het gedrag van een ambtenaar of bestuurders ten opzichte van een burger of een bedrijf. Vaak gaat het om klachten over niet fatsoenlijk gedrag, zoals onbeleefd zijn of het niet nakomen van beloftes. De klacht moet gekoppeld zijn aan het gedrag van een persoon die bij de gemeente werkt.

Kosten

De klachtenafhandeling is gratis.

Benodigde gegevens

Dien een klacht in door middel van een brief met daarin:

 • naam, adres, woonplaats van de klager;
 • gegevens over de gedraging;
 • gegevens over de betrokken ambtenaar;
 • gegevens over het tijdstip en de datum van de gedraging;
 • gegevens over de partij die het 'slachtoffer' is van de gedraging.

Verstuur de brief naar de Gemeente Kapelle t.a.v. de klachtenco√∂rdinator , Postbus 79, 4420 AC Kapelle.

Informatie

Informatie kan verkregen worden bij behandelend klachtencoördinator, via 14 0113.

Stappen en doorlooptijd

Na het indienen van een klacht ontvangt de burger een ontvangstbevestiging van zijn klacht. Hierbij zit een korte toelichting op de verdere gang van zaken. De ambtenaar of bestuurder op wie de klacht betrekking heeft, wordt ook op de hoogte gebracht.

Een klachtencommissie adviseert het bestuursorgaan en deze doet de klacht binnen maximaal 10 weken af. In die tijdsperiode vindt ook een hoorzitting plaats. Klachten die niet voldoen aan de voorwaarden kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard.

De klager dient dan wel eerst de gelegenheid te krijgen om eventuele tekortkomingen te herstellen. Uiteraard is het niet altijd noodzakelijk dat het tot de formele procedure komt, aangezien altijd eerst geprobeerd wordt om de klacht naar tevredenheid op te lossen via de leidinggevende of de klachtenco√∂rdinator. Lukt het niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan volgt de formele procedure zoals hiervoor vermeld.

Resultaat

 1. De klacht wordt niet in behandeling genomen.
 2. De klacht wordt na behandeling ongegrond verklaard.
 3. De klacht wordt gegrond verklaard.

Ontevreden over de uitkomst?

Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555.

De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman.

Openbaarheid van informatie

De informatie is niet openbaar.

Wetten en regels

Regels over het afhandelen van klachten over het gedrag van de gemeente zijn terug te vinden in de volgende wetten en voorschriften:

 • Gemeentelijke interne klachtenregeling
 • Wet Nationale Ombudsman
 • Algemene Wet Bestuursrecht
 • De Nationale ombudsman

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.