Erfpacht

De gemeenteraad van Kapelle heeft op 24 maart 2015 besloten om een gemoderniseerde vorm van erfpacht mogelijk te maken voor woningbouwbouwkavels.

Erfpacht is een beperkt recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de grond van een ander (de eigenaar) te houden en te gebruiken met hetzelfde genot als de eigenaar. Aan erfpacht kan de verplichting worden gekoppeld om een periodieke vergoeding (canon) te betalen. De gronden blijven eigendom van de verpachter (gemeente), maar de erfpachter moet zorgen voor het onderhoud, de verzekering en de belastingen. De erfpachter kan zijn gebruiksrecht aan een derde verkopen. Erfpacht lijkt dus veel op eigendom.

Belangrijk punt in de nieuwe erfpachtvoorwaarden in Kapelle is dat de grondprijs gedurende de gehele looptijd van de erfpacht gelijk blijft. De erfpachter kan op ieder gewenst moment de grond kopen tegen de waarde inclusief btw op het moment van uitgifte. Dat geeft zowel de bewoner als de bank zekerheid. Over het verschil tussen de economische waarde en de grondwaarde wordt 6% overdrachtsbelasting in rekening gebracht. Wil men blijven pachten dan kan dat ook. De jaarlijkse erfpachtcanon stijgt alleen met de consumentenprijsindex. Natuurlijk hoopt de gemeente dat de erfpachters de kavel uiteindelijk een keer gaan kopen. Maar als de gemeente woningzoekenden een handje kan helpen bij het kopen of bouwen van een woning, dan doet ze dat ook, want de gemeente wil investeren in wonen en werken.