De Bevelandse Woon(zorg)visie 2024-2028

De vijf Bevelandse gemeenten hebben samen een nieuwe regionale Woon(zorg)visie opgesteld voor de komende vijf jaar. De laatste jaren is onze regionale woningmarkt veranderd. We verwachten dat het aantal inwoners in onze regio de komende jaren blijft toenemen. Economisch staat de regio er goed voor, het aantal banen is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. We bouwen woningen voor deze groei. Maar we staan ook voor uitdagingen, zoals vergrijzing en de toenemende behoefte naar voor ouderen geschikte woningen. Daarnaast hebben starters moeite een (betaalbare) woning te vinden. Verder zijn er aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten en uitstroom uit zorginstellingen, waarvoor passende huisvesting nodig is. 

Waar gaat de Woon(zorg)visie over?

Het document bevat ambities over woonbeleid, met de thema‚Äôs nieuwbouw, ouderen, aandachtsgroepen, bestaande voorraad & toekomstbestendigheid (waaronder duurzaamheid) en betaalbaarheid. In de Bevelanden gaan we de komende jaren werken aan een toename van de sociale voorraad, betaalbare koopwoningen en voor ouderen geschikte woningen. Verder willen we de verduurzaming van de woningvoorraad op gang houden. Ook zetten we in op woningmarktinstrumenten die woningen voor starters beter bereikbaar maken. 

Waar wordt de Woon(zorg)visie voor gebruikt?

De visie schetst op hoofdlijnen wat er moet gebeuren op de regionale woningmarkt. Elke gemeente heeft op lokaal niveau de ruimte invulling te geven aan de uitvoering. De visie sluit aan bij landelijk volkshuisvestingsbeleid en de regierol die gemeenten krijgen. Samen met de woonpartijen werken wij de visie uit en maken met deze partijen afspraken over de uitvoering van ons woonbeleid.

Benieuwd naar de hele visie?

Lees hier de volledige Woon(zorg) visie de Bevelanden 2024-2048.