Bouwsteen natuur en biodiversiteit

Visie op natuur en biodiversiteit gemeente Kapelle.

Waarom een visie op natuur en biodiversiteit?

De biodiversiteit is de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan, ook in Kapelle. Veel soorten planten en dieren staan onder druk. Een rijke natuur en biodiversiteit staan echter aan de basis van onze welvaart en welzijn. Doordat het slechter gaat met de planten en dieren, kunnen wij steeds minder genieten van wat de natuur ons te bieden heeft.

Het is bijvoorbeeld prettiger wonen in een groene omgeving. De kernen Kapelle-Biezelinge, Wemeldinge en Schore zijn omgeven door een fraai landschap waar we van willen blijven genieten. Ook voor recreatie is een rijke natuur belangrijk. Een landschap met variatie is aantrekkelijk om in te wandelen en fietsen. Daarnaast is een bloemrijke omgeving positief voor de fruitteelt, bijen en insecten die helpen bij de bestuiving en natuurlijke plaagbestrijding in de boomgaarden.

Zonder visie geen actie! Daarom hebben we een visie opgesteld waarin we met elkaar hebben vastgelegd welke opgaven we gaan aanpakken. Deze bouwsteen natuur & biodiversiteit heeft een uitgebreide bijlage, gemaakt door bureau Bosch&Slabbers. Daarin is een analyse gemaakt van het landschap in de gemeente Kapelle en zijn de kansen en aanknopingspunten beschreven voor het verder bevorderen van de biodiversiteit.

Onze visie (bouwsteen) werken we de komende jaren uit in groenstructuur-plannen. Daarin bekijken we per kern hoe we onze parken, pleinen en straten de komende jaren beter kunnen inrichten. We zullen u dan opnieuw informeren en betrekken bij de verdere uitwerking van deze plannen.

Wat zijn volgens de gemeente Kapelle de belangrijkste thema’s in de visie op natuur en biodiversiteit

Meer en multifunctioneel groen

Wij streven naar een aantrekkelijke leefomgeving. Meer groen is daarvoor belangrijk. Daarnaast willen we goed nadenken over welke functies dit groen kan dienen. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke waterberging of bijvriendelijke beplanting.

Biodiversiteitsmaatregelen op groot en klein schaalniveau 

Maatregelen positief voor de natuur en de biodiversiteit spelen op verschillende schaalniveaus. Op het niveau van het landschap willen we onze aanwezige natuurgebieden versterken zoals de Kapelse Moer en de Oosterschelde. Op kleiner schaalniveau gaan we bijvoorbeeld aan de slag met een andere plantensoorten in ons openbaar groen.

Vergroten van de natuurbeleving 

De natuur is overal: in onze kernen, maar vooral ook in het landelijk gebied. Maar soms is deze minder toegankelijk en dat willen we verbeteren! Natuurbeleving moet er zijn voor jong en oud. Waar ouderen kunnen genieten van bloeiende beplanting, zien wij kansen om kinderen spelend te laten leren van de natuur.

Samen werken aan biodiversiteit

U kunt zélf ook bijdragen! Wij geven graag het goede voorbeeld door onze kernen te vergroenen. Daarnaast denken we na over hoe u als inwoner of ondernemer van de gemeente Kapelle ook zelf mee kunt helpen. Een meer natuurvriendelijke inrichting van onze tuinen kan al een groot verschil maken.

Natuur en biodiversiteit in het landelijk gebied

Het landelijk gebied van de gemeente Kapelle bestaat vooral uit zogenaamde kreekruggen en poelgebieden. We zorgen ervoor dat de maatregelen op het gebied van biodiversiteit passen bij dit karakter. Op deze manier ‘helpen’ we deze landschappen. Voor de kreekruggen betekent dit het toevoegen van kleinschalige landschapselementen. Voor de poelgebieden juist een open landschap en ontwikkeling van meer kruidenrijk grasland. Onderstaande collage geeft een idee van de mogelijkheden in het landelijk gebied.

 

Collage landelijk gebied

Natuur en biodiversiteit in de kernen

In de kernen koppelen we de biodiversiteitsmaatregelen aan het verder verbeteren van de leefbaarheid. Zo willen we ommetjes vanuit het dorp mogelijk maken, wat bijdraagt aan de natuurbeleving. Ook kunnen dorpsentrees aantrekkelijker gemaakt worden door een meer gevarieerde beplanting toe te passen die bijvoorbeeld ook bijvriendelijk is. De collage hieronder geeft nog enkele andere mogelijkheden weer die horen bij een verhoogde biodiversiteit in de kernen.

collage kernen

Natuur en biodiversiteit op bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn vaak heel functioneel ingerichte gebieden waar door vergroening grote winst te behalen valt voor de natuur. Hier zien we veel kansen voor verbetering. Dit kan al door maatregelen op de korte termijn, zoals: het inzaaien van braakliggende terreinen met bloemrijk grasland of een aangepast maaibeheer. De collage hieronder geeft nog enkele andere voorbeelden voor het verbeteren van de natuur op onze bedrijventerreinen.

collage bedrijventerreinen

Heeft u naar aanleiding hiervan nog suggesties of opmerkingen die u met ons wil delen?

Mail naar duurzaam@kapelle.nl