Besluitenlijsten college

Algemeen

Op deze pagina vindt u de verslagen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester & Wethouders (B&W).

Besluitenlijst B&W 9 juli

Vergaderdatum9 juli 2024
VoorzitterHerselman, Jon
AanwezigJ.H. Herselman, S.A. Mackintosh, A.Evertz, F.W. Leijnse

 

ZaaknummerZ22.013661
DocumentnummerD23.285270
Onderwerpconceptvoorstel Invoering laagfrequent inzamelen van restafval in combinatie met diftar
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit het advies aan te houden.
BeslissingAangehouden
Besloten in de vergadering van 

 

ZaaknummerZ24.020729
DocumentnummerD24.309048
OnderwerpVaststellen besluitenlijst 2 juli 2024
AfdelingStaf
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit om de besluitenlijst van 2 juli 2024 vast te stellen.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 09 jul 2024

 

ZaaknummerZ23.018541
DocumentnummerD24.308482
OnderwerpAanpassingen en uitbreiding bibliotheek vestigingen Kapelle en Wemeldinge m.b.v. SPUK financiering
AfdelingBeleid en Dienstverlening
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit:
1. Voor het versterken van de bibliotheekfunctie in Kapelle en Wemeldinge € 120.000 beschikbaar te stellen;
2. Deze kosten te dekken uit de specifieke uitkeringen voor lokale bibliotheekvoorzieningen en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 09 jul 2024

 

ZaaknummerZ24.020401
DocumentnummerD24.307345
OnderwerpEvaluatie NPO-middelen
AfdelingBeleid en Dienstverlening
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit het restantbudget uit het Nationaal Programma Onderwijs te besteden aan de pilot JGGZ in het onderwijs en het project de Voorleesexpress.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 09 jul 2024

 

ZaaknummerZ24.020684
DocumentnummerD24.308872
Onderwerpaanwijzen inzamelcontainer restafval Kameeltje 2-54 (even)
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit een locatie aan het Kameeltje aan te wijzen als afval inzamelvoorziening voor de huishoudens van Kameeltje 2 t/m 54 (even)
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 09 jul 2024

Besluitenlijst B&W 2 juli

Vergaderdatum2 juli 2024
VoorzitterJansen op de Haar, Constantijn
AanwezigC.G. Jansen op de Haar, J.H. Herselman, S.A. Mackintosh, M.J.P. Kleppe, F.W. Leijnse

 

ZaaknummerZ24.020407
DocumentnummerD24.307759
Onderwerp2024 Meicirculaire
AfdelingStaf
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit: 
1. kennis te nemen van de meicirculaire gemeentefonds 2024; 
2. deze circulaire ter kennisname aan de raad aan te bieden.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 02 jul 2024

 

ZaaknummerZ24.020677
DocumentnummerD24.308776
OnderwerpVoortzetting uitvoering SPUK IZA door mandaatgemeente iav besluit uitvoeringsplan
AfdelingBeleid en Dienstverlening
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit de mandaatgemeente Goes opdracht te geven voor de uitvoering van gemeentelijke taken van het IZA overeenkomstig het (concept) uitvoeringsplan en begroting.
BeslissingAkkoord (Gewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 02 jul 2024

 

ZaaknummerZ22.013546
DocumentnummerD24.308771
OnderwerpTijdelijke huurovereenkomst van maximaal 2 jaar aangaan voor opvang Oekraine
AfdelingBeleid en Dienstverlening
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit een huurovereenkomst aan te gaan voor een woning in de kern Kapelle voor de duur van maximaal twee jaar
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 02 jul 2024

 

ZaaknummerZ24.020400
DocumentnummerD24.307880
OnderwerpVerlenging Kadernota armoede en schulden en Beleidsplan Schulddienstverlening
AfdelingBeleid en Dienstverlening
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit: 
1. de raad voor te stellen de nota Leven zonder (geld)zorgen - kadernota Armoede & Schulden De Bevelanden 2021-2024 tot en met 31 december 2026; 
2. de raad voor te stellen het Beleidsplan Schulddienstverlening 2022-2025 tot en met 31 december 2026.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 02 jul 2024

 

ZaaknummerZ24.020609
DocumentnummerD24.308487
OnderwerpAanvraag Vangnetuitkering Participatiewet over 2023
AfdelingBeleid en Dienstverlening
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit: 
1. een aanvraag voor de vangnetuitkering Participatiewet in te dienen over 2023;
2. de raad voor te stellen in te stemmen met deze aanvraag.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 02 jul 2024

 

ZaaknummerZ24.020607
DocumentnummerD24.308484
OnderwerpVaststellen B&W besluitenlijst 18 juni 2024
AfdelingStaf
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit de besluitenlijst van 18 juni vast te stellen.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 02 jul 2024

 

ZaaknummerZ22.014949
DocumentnummerD24.308195
OnderwerpOplevering haalbaarheidsstudie optimalisatie en verduurzaming effluent hergebruik Coroos
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit kennis te nemen van de Haalbaarheidsstudie optimalisatie en verduurzaming effluent hergebruik Coroos.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 02 jul 2024

 

ZaaknummerZ24.020496
DocumentnummerD24.307824
OnderwerpWerkbegroting beschermd wonen en opvang Zeeland 2024-2026
AfdelingBeleid en Dienstverlening
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit een positief signaal af te geven over de werkbegroting beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Zeeland 2024-2026, tijdens het themaoverleg Sociaal Domein van het OZO op 4 juli 2024
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 02 jul 2024

 

ZaaknummerZ24.019454
DocumentnummerD24.308553
OnderwerpPlaatsing laadpaal ter Klaproos
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit in te stemmen met het plaatsen van een openbare laadpaal aan de Klaproos in de kern Kapelle nabij huisnummer 29.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 02 jul 2024

 

ZaaknummerZ23.018185
DocumentnummerD24.308368
Onderwerpmodellenstudie Cederhof fase 2
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit: 
1. in te stemmen met de modellen 1, 2 en 4 als basis voor de uitwerking van het ontwerp; 
2. in te stemmen met het participatieplan van initiatiefnemer.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 02 jul 2024

 

ZaaknummerZ24.020599
DocumentnummerD24.308430
OnderwerpVerrekening neveninkomsten collegeleden 2024
AfdelingBeleid en Dienstverlening
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit, met inachtneming van de individuele adviezen van het ministerie van BZK, dat over het kalenderjaar 2023 voor de in dat jaar actieve politieke ambtsdragers dhr. C.G. Jansen op de Haar, mw. A. Evertz, dhr. J.H. Herselman, dhr. M.J.P. Kleppe en dhr. S.A. Mackintosh geen verrekening van neveninkomsten hoeft plaats te vinden.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 02 jul 2024

Besluitenlijst B&W 18 juni

Vergaderdatum18 juni 2024
VoorzitterJansen op de Haar, Constantijn
AanwezigC.G. Jansen op de Haar, J.H. Herselman, S.A. Mackintosh, A. Evertz, M.J.P. Kleppe, mr. A.J. van den Berge

 

ZaaknummerZ24.020442
DocumentnummerD24.308058
OnderwerpProcesvoorstel afsprakenkader ouderenhuisvesting
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit:
1. Het college besluit in te stemmen met het afsprakenkader ouderenhuisvesting als aanvulling op de Zeeuwse Woondeal. 
2. De burgemeester verleent mandaat aan wethouder S. Mackintosh voor het ondertekenen van het afsprakenkader.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 18 jun 2024

 

ZaaknummerZ24.019841
DocumentnummerD24.306013
OnderwerpConsultatieronde RES 2.0
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit:
1. kennis te nemen van de Conceptversie RES 2.0 Zeeland; 
2. in te stemmen met de concept zienswijze vanuit Kapelle zoals voorgesteld; 
3. het raadsadvies met concept RES 2.0 inclusief concept zienswijze ter consultatie te delen met de gemeenteraad.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 18 jun 2024

 

ZaaknummerZ24.020242
DocumentnummerD24.308191
OnderwerpVerlengen termijn bouwplicht
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit:
1. de termijn voor de bouwplicht te verlengen tot uiterlijk 18 juni 2027;
2. hieraan de voorwaarde te verbinden dat het perceel grondniet mag worden verhuurd, verpacht of op andere wijze in gebruik worden gegeven
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 18 jun 2024

 

ZaaknummerZ24.020566
DocumentnummerD24.308258
OnderwerpVaststellen besluitenlijst 11 juni 2024
AfdelingStaf
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit de besluitenlijst van 11 juni vast te stellen.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 18 jun 2024

 

ZaaknummerZ21.011839
DocumentnummerD24.304185
OnderwerpPrincipemedewerking energieproject Zeeuwind
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit:
1. principemedewerking te verlenen aan het verzoek voor de ontwikkeling van een grootschalig zonnepark in het westen van de Willem Annapolder te Kapelle;
2. het plan ter kennisname aan de raad aan te bieden door middel van de startnotitie.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 18 jun 2024

 

ZaaknummerZ24.020491
DocumentnummerD24.307802
Onderwerp1e bestuursrapportage 2024
AfdelingMiddelen
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit: 
1. de 1e bestuursrapportage 2024 vast te stellen en deze ter bespreking aan te bieden aan de gemeenteraad; 
2. de begrotingswijziging bij de 1e bestuursrapportage 2024 ter vaststelling aan de raad aan te bieden
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 18 jun 2024

Besluitenlijst B&W 11 juni

Vergaderdatum11 juni 2024
VoorzitterJansen op de Haar, Constantijn
AanwezigC.G. Jansen op de Haar, J.H. Herselman, S.A. Mackintosh, A. Evertz, M.J.P. Kleppe, mr. A.J. van den Berge

 

ZaaknummerZ23.018874
DocumentnummerD24.307598
OnderwerpZienswijze jaarstukken 2023, begrotingswijzigingen 2024 en begrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen
AfdelingStaf
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit: 
1. met enkele aanpassingen, in te stemmen met de voorgestelde zienswijzen en deze voor te leggen aan de gemeenteraad; 
2. aan alle gemeenschappelijke regelingen de volgende reactie te geven: - dat komende jaren de financiële ontwikkelingen in het Gemeentefonds gevolgen heeft voor de gemeente en ook voor de gemeentelijke bijdrage aan de GR’en; - de begrotingswijzigingen voortaan in te dienen conform de procedure zoals opgenomen is in het VZG-rapport Samenwerken met gemeenschappelijke regelingen; - de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing financieel te kwantificeren en te voorzien van nadere toelichtingen.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 11 jun 2024

 

ZaaknummerZ24.020507
DocumentnummerD24.307930
OnderwerpVaststellen besluitenlijst 4 juni 2024
AfdelingStaf
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit de besluitenlijst van 4 juni vast te stellen
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 11 jun 2024

 

ZaaknummerZ24.020491
DocumentnummerD24.307802
Onderwerp1e bestuursrapportage 2024
AfdelingMiddelen
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit het advies een week aan te houden.
BeslissingAangehouden
Besloten in de vergadering van 

 

ZaaknummerZ24.020186
DocumentnummerD24.307697
Onderwerpuitbreiding camperpark Molenzicht in Wemeldinge
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit principemedewerking toe te zeggen, onder voorwaarden, aan een uitbreiding van de agrarische minicamping tot 35 standplaatsen waarvan maximaal 5 permanente standplaatsen.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 11 jun 2024


 

ZaaknummerZ24.020324
DocumentnummerD24.306686
OnderwerpTegemoetkoming energiekosten dorpshuis de Vroone
AfdelingMiddelen
VertrouwelijkheidOpenbaar
Besluit

Het college besluit: in te stemmen met:

1. het compenseren van de btw op de energiefacturen van medio 2022 en heel 2023;

2. het voor rekening nemen van alle energiekosten van dorpshuis de Vroone vanaf 1 juli 2024;

3. het voorbereiden van een raadsvoorstel voor het compenseren van de energiekosten vanaf medio 2022;

4. het meenemen van het totaal van de kosten in de 2e Berap 2024

BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 11 jun 2024

 

ZaaknummerZ24.020501
DocumentnummerD24.307860
Onderwerpactualisatie gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit: 1. in te stemmen met het voorstel de stemverhouding in het AB te continueren; 2. in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de naam RUD Zeeland in Omgevingsdienst Zeeland; 3. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 11 jun 2024

 

ZaaknummerZ23.017200
DocumentnummerD24.307825
OnderwerpAanpassing kosten Verlengde Particulier Aansluiting/kabelgoot
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit de kosten voor het aanvragen van een kabelgoot te verhogen.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 11 jun 2024

Besluitenlijst B&W 4 juni

Vergaderdatum4 juni 2024
VoorzitterJansen op de Haar, Constantijn
AanwezigC.G. Jansen op de Haar, J.H. Herselman, S.A. Mackintosh, A. Evertz, M.J.P. Kleppe, mr. A.J. van den Berge

 

ZaaknummerZ23.018874
DocumentnummerD24.307598
OnderwerpZienswijze jaarstukken 2023, begrotingswijzigingen 2024 en begrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen
AfdelingStaf
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit het advies aan te houden.
BeslissingAangehouden
Besloten in de vergadering van 

 

ZaaknummerZ24.020377
DocumentnummerD24.307077
OnderwerpVaststellen structuur omgevingsplan
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit het casco omgevingsplan vast te stellen.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 04 jun 2024

 

ZaaknummerZ24.020433
DocumentnummerD24.307509
OnderwerpVaststellen B&W besluitenlijst 28 mei 2024
AfdelingStaf
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit de besluitenlijst van 28 mei vast te stellen.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 04 jun 2024

 

ZaaknummerZ24.020420
DocumentnummerD24.307453
OnderwerpProcesvoorstel aanpassen beleid huisvesting arbeidsmigranten
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
Besluit

Het college besluit:

1. in te stemmen met: a. de evaluatie van de Regionale afspraken huisvesting arbeidsmigranten regio De Bevelanden; b. het procesvoorstel 'Aanpassen beleid huisvesting arbeidsmigranten De Bevelanden';

2. de evaluatie Regionale afspraken huisvesting arbeidsmigranten regio De Bevelanden en het procesvoorstel 'Aanpassen beleid huisvesting arbeidsmigranten De Bevelanden' aan de gemeenteraad ter informatie aan te bieden.

Beslissing

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

 

Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 04 jun 2024

 

 

ZaaknummerZ24.020427
DocumentnummerD24.307468
OnderwerpProcesvoorstel raamovereenkomst prestatieafspraken de Bevelanden
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit: 1. in te stemmen met het procesvoorstel Raamovereenkomst prestatieafspraken de Bevelanden; 2. het procesvoorstel nieuwe Raamovereenkomst prestatieafspraken De Bevelanden met de bijbehorende raadsmemo ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 04 jun 2024

 

ZaaknummerZ23.018409
DocumentnummerD24.307003
OnderwerpIntentieovereenkomst Project Waterstof bedrijventerrein Smokkelhoek
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
Besluit

Het college besluit:

1. In te stemmen met de intentieovereenkomst voor het ProjectWaterstof bedrijventerrein Smokkelhoek;

2. de inspanningsverplichting aan te gaan om binnen 120 dagen toteen samenwerkingsovereenkomst te komen.

BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 04 jun 2024

 

ZaaknummerZ23.018771
DocumentnummerD23.296511
Onderwerphogere grenswaarde geluid Maalstede 1a
AfdelingLeefomgeving
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit voor het project aan de Maalstede 1a een hogere grenswaarde vast te stellen van 49 dB.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 04 jun 2024

 

ZaaknummerZ24.020114
DocumentnummerD24.306464
OnderwerpGemeentegarantie en bijdrage vv Kapelle
AfdelingBeleid en Dienstverlening
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit: 1. garant te staan voor de lening van Voetbalvereniging Kapelle; 2. subsidie te verlenen voor de investering van voetbalvereniging Kapelle; 3. het BOSA-subsidie bedrag voor te financieren wanneer deze subsidie pas in 2025 wordt toegekend; 4. geen extra subsidie te geven indien de BOSA-subsidie wordt afgewezen.
BeslissingAkkoord (Ongewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 04 jun 2024

 

ZaaknummerZ24.020347
DocumentnummerD24.306855
Onderwerp2024 Overzicht kosten en declaraties college 2023
AfdelingBeleid en Dienstverlening
VertrouwelijkheidOpenbaar
BesluitHet college besluit het gewijzigde overzicht vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren.
BeslissingAkkoord (Gewijzigd besloten)
Besloten in de vergadering vanCollege d.d. 04 jun 2024