Begraven of cremeren

Er zijn in Nederland drie vormen van lijkbezorging toegestaan:
begraven;
cremeren;
ontleden ten dienste van de wetenschap.

Begraven

Begraven gebeurt in de gemeente Kapelle op één van de vier gemeentelijke, algemene begraafplaatsen in de kernen Kapelle, Biezelinge, Schore en Wemeldinge. 

Cremeren

Cremeren kan in één van de crematoria in de regio (Goes, Middelburg, Terneuzen of Bergen op Zoom). Na crematie wordt de as geborgen in een asbus of urn. Na een maand komt de asbus ter beschikking van de nabestaande. De nabestaande beslist wat er met de as en de urn gebeurt. Een deel van de as kan op verzoek van een nabestaande op een afwijkende manier worden geborgen en aan de nabestaande ter beschikking worden gesteld. Er zijn verschillende asbestemmingen.

Asbestemmingen

  • Zelf bewaren op een zelf te kiezen plaats.
  • Bijzetten in een urnenbewaarplaats. Op alle vier de gemeentelijke begraafplaatsen is een urnenbewaarplaats in de vorm van een plein. Op de begraafplaatsen in Kapelle en Wemeldinge is tevens een urnenmuur.
  • Begraven in een graf. Dat kan zowel in een nieuw graf als in een graf van een reeds eerder overledene.
  • Bijzetten in of aan een nieuw of reeds bestaand grafmonument.
  • Verstrooien van de as. Op de begraafplaatsen zijn speciale strooiweiden. Verstrooien mag ook op een bestaand graf en verder op elke zelf te kiezen plaats, mits de eigenaar van de grond daar toestemming voor verleent. De gemeente Kapelle verleent geen toestemming om as te verstrooien in de door haar beheerde openbare ruimte (dat is in het algemeen binnen de bebouwde kom).

Ontleden ten dienste van de wetenschap

Ontleden in het belang van de wetenschap kan alleen als de overledene daarvoor toestemming heeft verleend. Voor het ontleden is een schriftelijk verlof van de burgemeester nodig. Die verleent dat binnen drie dagen. In het verlof is de plaats van ontleding vermeld.

Toestemming voor begraven, cremeren of ontleden

U heeft toestemming (verlof) nodig van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een stoffelijk overschot te laten begraven, cremeren of ontleden. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat de desbetreffende persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden. Is er door een ongeval of misdrijf sprake of vermoeden van een onnatuurlijke dood? Dan kan het verlof tot begraven alleen worden afgegeven na toestemming van de officier van justitie.

Hoe werkt het?

Begraven, cremeren of ontleden mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden.

Dat kan alleen met toestemming van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.

Begraven of cremeren moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Na zes werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester en een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Toegang tot een begraafplaats

Toegang tot een begraafplaats is in de gemeente Kapelle alleen toegestaan tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Kosten

De kosten staan in de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten.

Naar de verordening

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Kapelle, tel 14 0113 of via de e-mail: burgerzaken@kapelle.nl