Basisscholen Wemeldinge

Algemeen

De gemeente Kapelle en stichting Albero hebben de intentieverklaring vastgesteld om te komen tot de ontwikkeling van een integraal kindcentrum in Wemeldinge. Hiermee is het startsignaal gegeven voor de uitwerking van de benodigde vervolgstappen om tot nieuwbouw te komen.

Fusie van de basisscholen

De gebouwen van de twee basisscholen in Wemeldinge zijn sterk verouderd. In november 2019 heeft de gemeenteraad een integraal huisvestingsplan vastgesteld, waarmee de mogelijkheid bestaat voor nieuwbouw van beide scholen op één van de locaties. De directies van de scholen en het College van Bestuur van Albero kwamen samen tot een visie op het onderwijs. Onlangs is door hen ingestemd met het voorgenomen besluit tot fusie. De benodigde besluitvorming door de gemeenteraad is in voorbereiding.

Nieuwbouw gymzaal

Samen met Albero zijn we gestart met de voorbereiding om te komen tot nieuwbouw voor de basisscholen. De huidige locatie van OBS Wemeldinge is aangewezen als voorkeurslocatie. Ook de gymzaal Burgemeester van Sas is over de jaren erg verouderd. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het uitgangspunt voor het vervolg is dat er ook nieuwbouw voor de gymzaal plaatsvindt. Hiermee sluiten we aan op de ambitie vanuit het Strategisch Kompas: een leefomgeving met basisvoorzieningen voor iedereen.