Activiteitenbesluit melding Milieu

Geen vergunning nodig voor uw bedrijf? Meld dan hier uw bedrijfsactiviteiten.

Bepalen bedrijfstype en melden

Op www.aimonline.nl kunt u een vragenboom invullen om te zien aan welke regels u moet voldoen en tot welk type inrichting (A,B of C) uw bedrijf hoort. Ná het invullen van de vragenboom krijgt u een overzicht van de geldende voorschriften. U kunt uw bedrijfsactiviteiten via deze website direct digitaal melden bij de gemeente.

Algemeen

Het Activiteitenbesluit, voluit 'Activiteitenbesluit milieubeheer', bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

Type bedrijven

In het Activiteitenbesluit wordt onderscheid gemaakt in drie typen bedrijven A, B en C. Elk type bedrijf valt onder een ander regime.

Type A (o.a. kantoren of schoolgebouwen):

Dit zijn bedrijven die onder het zogenaamde lichte regime van het besluit vallen, omdat ze weinig tot geen milieubelastende activiteiten uitvoeren. Deze bedrijven hoeven geen melding te doen, maar moeten wel aan de van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen.

Type B (o.a. metaal/elektra-industrie, horeca):

Dit zijn bedrijven die geheel onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen. Het gaat hierbij om de bedrijven die voorheen onder de algemene regels (AMvB´s) vielen en een en groot aantal bedrijven die van vergunningplicht zijn overgegaan naar algemene regels. Type B bedrijven zijn meldingsplichtig. U kunt uw bedrijf bij de gemeente melden via www.aimonline.nl.

Type C (vergunningplichtige bedrijven):

Dit zijn bedrijven die slechts voor een deel te maken krijgen met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Deze bedrijven hebben een vergunning nodig, maar kunnen voor sommige wijzigingen volstaan met een melding. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland.

Een vergunning dient u aan te vragen via www.omgevingsloketonline.nl.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op wetten.overheid.nl of www.aimonline.nl. Ook kunt u met uw vragen terecht bij de RUD Zeeland, zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0115 - 74 51 00, of www.rudzeeland.nl of via email info@rudzeeland.nl.