Verslag inwonersavonden

12 november 2018 Gemeentehuis Kapelle
13 november 2018 Dorpshuis de Wemel, Wemeldinge

Algemeen

In november 2018 zijn twee inwonersavonden georganiseerd. Het thema op de maandagavond was openbare ruimte en voorzieningen. Het thema op de dinsdagavond was sportieve stimulering en participatie.

Tijdens de avonden is gebruik gemaakt van de werkvorm ‘dialoogtafels’. Deze zijn voorgezeten door ambtenaren van de gemeente Kapelle die hiervoor een training hebben gevolgd.

Het programma van de avonden zag er als volgt uit.

19:00 Inloop

19:30 Aftrap door burgemeester Huub Hieltjes

20:00 Dialoogtafels met gespreksbegeleiders

21:00 Terugkoppeling per groepje en afsluiting van de avond

21:30 Einde

Het verslag per dialoogtafel vindt u hieronder.

[Titel nog niet beschikbaar]

Datum: 12 november

Gespreksbegeleider: Janneke Haarhuis

Aan tafel zitten 11 inwoners, waaronder 2 raadsleden.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 • Communicatie: verschillende inwoners geven aan dat het lastig communiceren is met de gemeente. Wanneer zij signalen doorgeven aan de gemeenten, bijvoorbeeld klachten of ideeën komt hier geen reactie op, of een negatieve.
 • Verkeer is een belangrijk onderwerp, net als groen en hondenpoep. Verzoek is om duidelijk te communiceren wat regels zijn, zodat iedereen die kent.
 • Als inwoners de regels overtreden, moet de gemeente handhaven
 • Verschillende inwoners zien handhaving als de oplossing voor veel problemen. Bijvoorbeeld voor parkeren op de stoep en het niet opruimen van hondenpoep.

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 • Zou iedereen zijn troep opruimen;
 • Zouden we als straat ‘eigenaar’ kunnen zijn van het gebied en beslissen over het onderhoud dat daar plaatsvindt;
 • Zouden mensen weten wat er van ze verwacht wordt;
 • Zou de gemeente handhaven als regels overtreden worden.

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 • De gemeente moet gaan handhaven
 • Wanneer inwoners met initiatieven komen, bijvoorbeeld om zelf een parkje te onderhouden, dan moet de gemeente dit positief oppakken. De wil is er wel, maar ervaring is dat gemeente hier niet zo voor open staat.
 •  Communicatie:
  • Maak extern duidelijk wat voor regels er zijn
  • Interne service mails: reageer daar op
  • Zorg voor klantgerichte terugkoppeling als inwoners iets aandragen.

Datum: 12 november

Gespreksbegeleider: Eline Evers

Aan tafel zitten 11 inwoners, waaronder 2 steunfractieleden.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 • De deelnemers aan het gesprek denken regelmatig na over de vraag: wat als je ouder wordt? Kan ik dan nog in mijn eigen dorp blijven wonen?
 • Om op een fijne manier oud te kunnen worden in het dorp moet het veilig zijn, schone straten en stoepen, voldoende opties voor levensloopbestendige   woningen en voorzieningen moeten bereikbaar zijn.
 • De website van de gemeente en Cederhof is niet altijd duidelijk. Iemand kan bijvoorbeeld niet goed vinden of er plekken zijn waar uitjes worden georganiseerd.
 • Kan er iets gedaan worden aan het leegstaande gebouw tegenover het station?
 • De Scheldepost is een fantastisch medium wat goed gebruikt en gelezen wordt.

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 • Zijn er voldoende huurwoningen voor ouderen. Veel ouderen willen niet dat de kinderen ‘last’ krijgen van de hypotheek later of willen juist nog wat jaren lekker kunnen leven. Ook als je wat meer spaargeld hebt zou je een seniorenhuurwoning moeten kunnen huren.
 • Hebben senioren- en levensloopbestendige woningen ook ruimte om te kunnen hobby’en en/of tuinieren met een tuintje of schuur. Eventueel zou een gezamenlijke tuin met andere woningen ook mogelijk zijn. De woningen aan de Annie MG Schmidsingel worden als voorbeeld genoemd.
 • Liggen er overal goede en schone trottoirs waar je met een rollator of rolstoel overheen kunt.
 • Staan er voldoende bankjes langs de weg zodat je ook als je ouder wordt wat makkelijker een stukje kunt gaan lopen. Om het dementievriendelijk te doen moet je tijdens het wandelen eigenlijk altijd het volgende bankje zien staan. Een plekje met meerdere bankjes zou helpen om met ouderen in een groepje te gaan zitten.
 • Wonen jongeren, gezinnen en ouderen gemengd in de dorpen en wijken.
 • Reed er voldoende openbaar vervoer.
 • Kun je in je eigen woonplaats blijven wonen. Een kleinschalig woonproject in bijvoorbeeld Schore zou daar voor kunnen zorgen.

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 • Een voetpad in de bocht tegenover het fruitteeltmuseum aanleggen. Nu moet je daar over de rijbaan.
 • Meer afvalbakken waar mensen hun zakje met hondenpoep weg kunnen gooien. Mensen moeten zelf de hondenpoep opruimen. De BOA kan hier ook meer op letten.
 • Een bankje plaatsen op de begraafplaats in Wemeldinge.
 • Parkeerruimte rondom het station.
 • Om het gevoel van veiligheid te vergroten moet de wijkagent zichtbaar zijn en de verlichting het overal doen.

Datum: 12 november

Gespreksbegeleider: Corina van der Vliet

Aan tafel zitten 11 inwoners, waaronder 2 steunfractieleden.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren.

 • De gemeente Kapelle heeft een eigen karakter; binnen Kapelle hebben de kernen ook eigen identiteiten.
 • Grote onderlinge betrokkenheid
 • Een eigen gemeenschap, ondanks dat Goes dichtbij is.
 • Plattelandsgemeente
 • Aanwezigheid van voorzieningen. Hierover zijn verschillende standpunten. De meeste deelnemers geven aan dat Kapelle veel voorzieningen heeft; anderen vonden dat iets minder.
 • Aardig, vriendelijk
 • Dorpsmentaliteit
 • Kat uit de boom kijken bij nieuwe mensen, afstandelijk.
 • Behulpzaam
 • Veilig
 • Groen
 • Twee-verdieners-identiteit (rijke gemeente)
 • Kern Kapelle groot genoeg om niet alles van elkaar te weten (niet iedereen wil ons-kent-ons)

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 • Zijn er allemaal gelukkige mensen die zorgen voor elkaar
 • Iedereen is welkom(met nuancering, niet alle deelnemers omarmen dit, zijn –zoals ze zelf aangaven- conservatiever).
 • Voortvarende gemeente.
 • Onderwijs voldoende beschikbaar.
 • Voldoende werkgelegenheid; diversiteit binnen deze werkgelegenheid.
 • Creativiteit van de ondernemers wordt gestimuleerd.
 • Gunfactor om aankopen te doen bij lokale ondernemers.
 • Zelfvoorzienend zijn.
 • Goed openbaar vervoer; treinstation behouden.
 • Gemeentelijke herindeling onontkoombaar; identiteit van de dorpen zal behouden worden of misschien zelf zijn versterkt.
 • Goede (basis)voorzieningen, inclusief internet (ook in buitengebied).

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 • Woningbouw stimuleren, niet alleen in de privé sector (koopwoningen) maar ook in de sociale sector.
 • Aantrekkelijk blijven voor jongeren. Zorgen voor passende huisvesting, behouden van openbaar vervoer (trein).
 • Investeren in goede zorgstructuur en onderwijs.
 • Levensbestendig bouwen (aantrekkelijk maken voor ouderen om zich blijvend in Kapelle te kunnen huisvesten)
 • Zorgen dat de gemeente Kapelle zelfvoorzienend blijft.

Gespreksbegeleider: Reiner Brink

Aan tafel zitten 8 inwoners, waaronder 1 raadslid.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 • De leges voor de plaatsing van een laadpaal bij een gehandicapte parkeerplaats lopen erg uiteen. Borsele vraagt 25 euro, Reimerswaal is gratis en in Kapelle zijn de kosten 165 euro.

2. Verbeelden en verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners de situatie een stukje dichterbij brengen?

 • De begaanbaarheid van de trottoirs is een probleem
  • De bebossing is op veel plaatsen te breed waardoor er geen doorgang is. Dit betreft vaak heggen van particulieren. De situatie is gevaarlijk voor rolstoelen en rollators.
  • Door wortelgroei zijn de trottoirtegels nu ongelijk.
  • De hoogte van bosschages is op hoeken en kruispunten te hoog. Hierdoor onvoldoende zicht en onveilige situaties
 • Het zou goed zijn als er wijkschouwen gehouden zouden worden met inwoners en de gemeente. De BOA zou hier bij betrokken moeten worden.
 • Parkeerplaats bij het station wordt op dit moment afgeschermd door stroken en bomen. Hierdoor ontstaat een onveilig gevoel omdat er geen vrij uitzicht is.
 • De afritten van de trottoirs zouden een andere kleur moeten krijgen zodat slechtzienden beter kunnen zien dat daar een afrit is.
 • In Kapelle wordt onvoldoende rekening gehouden met zgn. 3-wielerfietsen voor gehandicapten. Op sommige fietspaden worden zgn. dwanghekken geplaatst. Deze zijn zodanig geplaatst dat er een gewone fiets net door kan, maar de 3-wielerfiets past daar niet door. Deze moeten dan over de rijbaan.
 • In de parken wordt onveiligheid ervaren door hangjongeren. Dit betreft doorgaans de categorie 13 -17 jarigen. In Kapelle moet een plaats (jeugdhonk) komen voor hangjongeren.
 • Er dient een wijkraad of wijkvereniging te komen. Deze kan gesprekspartner worden van de gemeente. Opvallend was dat niemand aan tafel hier in wil zitten. Dat maakt dat de deelnemers zich zorgen maakt over de deelname van vrijwilligers in het algemeen. Met name ook onder jongeren. Mensen willen op incidentele basis vaak wel deelnemen als vrijwilliger maar zich niet duurzaam verbinden aan taken of klussen.
 • De behoefte aan een "aanvraagpunt" voor de verschillende voorzieningen werd geuit.
 • Door de decentralisatie van het sociaal domein zou alles dichter bij de burger komen. De beleving is echter dan men voor alles verder weg moet en in Goes alles aangevraagd moet worden. Vooral voor ouderen en gehandicapten wordt dit als een aderlating ervaren. Lokaal zou er iets georganiseerd moeten worden. Het bestaande wijkteam is niet bekend.

Datum: 12 november

Gespreksbegeleider: Henry Schokker

Aan tafel zitten 9 inwoners, waaronder 1 raadslid.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 • Er wordt vaak te hard gereden in de gemeente. Verkeer remmende maatregelen of een rondweg rond de kern moet de veiligheid verhogen.
 • Verkeer is gedrag: Het zijn vaak de eigen bewoners die te hard rijden. Het is belangrijk om dit bespreekbaar te maken in de buurt en met de buren over het gedrag.
 • Minder verkeer in de kern betekent niet automatisch dat het veiliger wordt. Minder verkeer geeft ook meer ruimte om harder te rijden.
 • Optrekken en afremmen is slecht voor het milieu in verband met fijnstof.
 • Verkeer is een complexe aangelegenheid waarbij het onmogelijk is om iedereen tevreden te krijgen.
 • De gemeente staat open voor verbeteringen, betrek ook scholen.
 • Laat gesprekken als dit jaarlijks terugkomen, ga de dialoog aan met bewoners en denk samen na over de problematiek.


2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 • Zou er meer worden ingezet op handhaving en inzet van politie.
 • Zouden er meer mobiele flitspalen worden ingezet op wisselende locaties
 • Zou de Weststraat autoluw zijn en worden ingericht als fietsstraat.
 • Is er meer ruimte voor fietsers in de hele gemeente.
 • Kapelle een autoluwe gemeente
 • Dan zou er bij de gemeentelijke komgrens een elektroning signaal zijn waardoor auto’s niet meer harder kunnen rijden dan 30 km/uur.

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 • De verkeersborden in de Weststraat, Kerkring en Biezelingsestraat moeten groter om het verkeer te attenderen om de snelheidslimiet van 30 km/uur.
 • Het verkeer van rechts in de Biezelingsestraat moet voorrang hebben.
 • Het kruispunt van der Bildtlaan/Oude Veiling kan worden ingericht als voorrangskruising.
 • Meer inzetten op handhaving, meer flitspalen.
 • Betrek scholen en bewoners bij de herinrichting van verkeerssituatie in hun omgeving. Zij weten vaak heel goed waar de knelpunten zitten.

Datum: 13 november

Gespreksbegeleider: Henry Schokker

Aan tafel zitten 9 inwoners, waaronder 2 raadsleden.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 • Verkeer:
  • Waarom gratis parkeren langs de Steldijk? Andere gemeenten vragen ook parkeergeld bij recreatieve voorzieningen.
  • Niet altijd een veilig gevoel op de fiets door onoverzichtelijke kruisingen. 
  • Er zijn nu geen of te smalle trottoirs in Wemeldinge
  • 30 km in Maalstede
  • Verkeer is bewustwording en gedrag
 • Openbaar groen
  • Kwalitatief goede bomen. Liever minder goede bomen die lang bloeien dan veel bomen die kort bloeien en dan veel overlast geven.
  • Stop met boomroosters rond de bomen, mensen glijden bij nat weer uit. Dit is gevaarlijk.
  • Professionele onkruidbestrijding bij onkruid in trottoirs, gevaarlijke situaties door het in de brand vliegen van losliggende bladeren en papier.
 • Jongeren
  • Een hangplek voor jongeren tot 18 jaar. Zij worden nu geweerd in de Kelder.
  • Een plek met verlichting, bankje en evt. een pannakooi zou leuk zijn. Jongeren willen ook eigen verantwoordelijkheid over de hangplek o.a. opruimen en blijvend in overleg met gemeente. Er kan betrokkenheid zijn van beide kanten.

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 • Dan worden er trottoirs aangelegd in heel Wemeldinge
 • Dan zouden we morgen beginnen met het vergroenen van het Dorpsplein in Wemeldinge.
 • Dan zouden er ook voorzieningen zijn voor de jeugd.
 • Zou er in Kapelle een openlucht zwembad zijn.
 • Zou er een schoon strand zijn met douches en zitbanken.
 • Zouden we meer voorzieningen hebben voor ouderen (levensloopbestendig)

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 • Tref verkeer remmende maatregelen als drempels.
 • Handhaaf op het gebied van drugsdealen en drugsgebruik.
 • Herhaal gesprekken als dit jaarlijks.
 • Ga in gesprek met jongeren over een jongerenhangplek.

Datum: 13 november

Gespreksbegeleider: Bart de Looff

Aan tafel zitten 7 inwoners, waaronder 2 steunfractieleden.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 • Aan tafel zitten meerdere vrijwilligers bij verschillende organisaties en iemand die juist op zoek is naar vrijwilligerswerk.
 • Jongeren missen op dit moment een plek in Kapelle. In Wemeldinge heb je de Kelder, maar in Kapelle is niks.
 • Een deelnemer is op zoek naar invulling van participatie, lief en leed en eenzaamheid.

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 • De groep ziet dat er een tekort is aan vrijwilligers. Sommigen doen wel vrijwilligerswerk maar lopen tegen de belemmering aan van tijd. Mensen willen zich wel flexibel opstellen maar soms kan de vrijwilligersorganisatie dit niet.
 • Een droom is dat er iets is voor de Kapelse jongeren midden in het dorp. In Kapelle wordt nu meer overlast ervaren van jongeren dan in Wemeldinge.
 • Een andere droom is een woon/zorg-combinatie voor jong en oud, een soort hofjes. Bijvoorbeeld kinderopvang in een verzorgingstehuis. Verbinding tussen jong en oud. Een droom is dat jong en oud elkaar helpen.

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 • Er wordt aangegeven dat het aanmelden/inloggen op de website http://www.vrijwilligerskapelle.nl/ voor het reageren/bekijken van een vacature als belemmerend wordt ervaren. Samen met Cederhof kunnen we misschien kijken of we dit op de website kunnen verbeteren.
 • Het waarderen en ondersteunen van mantelzorgers wordt ook heel belangrijk gevonden. De gemeente zou deze meer kunnen bereiken/de bekendheid vergroten.
 • De gemeente Kapelle wordt sociaal gevonden en men wil graag dat dit zo blijft!

Datum: 13 november

Gespreksbegeleider: Corina van der Vliet

Aan tafel zitten 10 inwoners

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 • In het gesprek zaten drie vertegenwoordigers van de schaats- en skeelervereniging. Zij pleiten voor een skeelerbaan in Kapelle.
 • Onder zaten verder leden van een zangkoor, natuurorganisatie, Vrouwen van Nu, voetbalvereniging.
 • Binnen de gemeente Kapelle is een ruim aanbod aan verenigingen.

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 • Het belang van vrijwilligersorganisaties is hoog, voor o.a. de leefbaarheid, prettig wonen, sociaal, vitaliteit, binding.
 • We hebben te maken met maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, ‘druk-druk-druk’, minder animo voor (bestuurs)functies, minder vast binden aan een club/organisatie. Mensen willen meer ‘shoppen’ tussen sporten.
 • Er is concurrentie tussen sportverenigingen. In de toekomst wordt juist samenwerken belangrijker.
 • Verenigingen zijn nog te afhankelijk van de baromzet.

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 • Samenwerking tussen organisaties/verenigingen versterken. Samenwerking biedt kansen. Gezamenlijk optrekken ipv ‘concurrerend zijn’.
 • Samenwerking zorgt voor versterken van (nieuwe) initiatieven.
 • Regierol bij de gemeente: verbinden van de organisaties/verenigingen. Met elkaar in contact brengen; lijntjes leggen, integraliteit.
 • Erkenning van de belangrijke rol van organisaties/verenigingen: verbinding, ontmoeting, sociale contacten, ontspanning, vergroten leefbaarheid).
 • In gezamenlijkheid (vrijwilligersorganisaties onderling en met de gemeente) nieuwe initiatieven ontwikkelen.
 • Actieve deelname/betrokkenheid vanuit vrijwilligersorganisaties bij gemeentelijke initiatieven stimuleren.
 • Denken in mogelijkheden, creatief denken en het maken van combinaties (b.v.: kan bij nieuwe sportcomplex ook een skeelerbaan worden aangelegd). Multifunctionele terreinen, accommodaties.
 • Wees bewust van de hiervoor omschreven maatschappelijke ontwikkelingen en anticipeer daarop. Bijvoorbeeld verder ontwikkelen van dagarrangementen/strippenkaart.
 • Bewustwording gezondheid verder ontwikkelen. Zien al goede resultaten (b.v. ten aanzien van het niet roken). Denk hierbij ook aan het alcoholgebruik (en de relatie met de financiën).

Datum: 13 november

Gespreksbegeleider: Chris Scheermeijer

Aan tafel zitten 7 inwoners, waaronder 2 raadsleden.

1. In de eerste ronde Voorstellen en vertellen komt het volgende naar voren:

 • Er is bezorgdheid over de toekomst van verenigingen, vooral over het dalen van ledenaantallen en het moeilijker vinden van vrijwilligers.
 • De sportraad wil zich meer profileren, niet alle verenigingen zijn op dit moment bekend met de sportraad.
 • Een jaarlijkse vrijwilligersavond voor de gemeente wordt als idee bedacht, als voorbeeld wordt de gemeente Goes aangehaald.

2. Verbeelden: als de inwoners het voor het zeggen hadden, dan…

 • Zou door de verenigingen de eenzaamheid in het dorp op een positieve manier tegengegaan worden.
 • Zouden er genoeg vrijwilligers zijn die de verenigingen positief draaiende houden.
 • Inwoners geven aan op dit moment ook gewoon tevreden te zijn over het dorp.

3. Verwezenlijken: hoe kunnen gemeente en inwoners die situatie een stapje dichterbij brengen?

 • Het in het zonnetje zetten van vrijwilligers van verenigingen. De gemeente en de sportraad kunnen elkaar hierbij ondersteunen.
 • Een contactpersoon bij de gemeente, waar verenigingen met eventuele vragen naar toe kunnen.
 • Mogelijkheid creëren dat iedereen zijn contributie kan betalen (armoede).
 • Het belang van sport en bewegen promoten, ook hier kan de gemeente en de verenigingen samenwerken.