Samenwerkingsakkoord 18 september 2018

1. Plaats Kapelle nu, en koers naar de toekomst

a. Kapelle als zelfstandige gemeente

Wij zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan met inbegrip van alle goede zaken die Kapelle tot een aantrekkelijke gemeente maken. Samenwerking op regionale schaal is inherent aan de wens tot behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. In onze gemeente wordt dat breed onderkend.

Zodra de organisatie van GR de Bevelanden daar klaar voor is, is het de wens van de gemeente Kapelle om een doorontwikkeling van GR de Bevelanden in de komende periode te laten plaatsvinden. Deze doorontwikkeling moet de uitbreiding van verdere uitvoeringstaken mogelijk maken. Op het moment dat taken toegevoegd worden, mag dit niet ten koste gaan van de huidige taken en moet daarnaast sprake zijn van een aantoonbare meerwaarde voor onze gemeente.

Daarnaast zal bezien worden waar een bundeling van samenwerkingsverbanden kan bijdragen aan meer bestuurlijke slagkracht en effectiviteit.

b. Strategische en praktische visie

Onze gemeente wordt gekenschetst als een doe-gemeente, waar het strategisch vermogen kan worden versterkt. Een heldere, strategische visie die past bij het karakter van onze gemeente is daarvoor noodzakelijk. De visie moet handvatten bieden voor het beleid en bestuurlijk handelen in de komende jaren. Dat is ook van belang voor een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

De ingezette lijn van de gemeenteraad, die daartoe al een werkgroep Strategisch Kompas heeft ingesteld, steunen wij. Het strategisch kompas zou breed gedragen moeten zijn, zowel in de gemeenschap als in de gemeenteraad. Dat vraagt betrokkenheid van inwoners, ondernemers, instellingen en de hele gemeenteraad. Wij vinden het dan ook belangrijk dat alle fracties hieraan bijdragen.

2. Gemeentebestuur en bestuurlijke samenwerking

a. Intern gemeente – B&W en gemeenteraad

Wij hechten belang aan het goed houden en versterken van de relatie tussen het college van B&W en de gemeenteraad. Het college zet in op actieve informatieverstrekking, bijvoorbeeld door het versturen van de inhoudelijke besluitenlijst van het college per mail. Deze worden toegevoegd aan de nieuwsbrief. Daarnaast staat het college nadrukkelijk open voor goede, constructieve ideeën vanuit de gemeenteraad. Wij streven hiermee naar een constructieve samenwerking met de gehele raad. De ingezette lijn van dualisme zal verder worden voortgezet.

Intern gemeente – B&W en ambtelijke organisatie

Het college van B&W en de gemeenteraad zullen de nodige ambities uitspreken. Van belang is dat we kunnen beschikken over een ambtelijke organisatie die in balans is met die ambities. Ook in het kader van zelfstandigheid is de minimale voorwaarde dat de ambtelijke kwaliteit van de advisering op alle taakvelden van de gemeente voldoende is. De organisatie moet in staat zijn om zelfstandig adviserend richting de partners en het bestuur te kunnen blijven functioneren.

Integriteit

De gemeenteraad heeft begin dit jaar een nieuw integriteitsbeleid vastgesteld. Integriteit vraagt verder consequent gedrag, transparantie en openheid. Wij onderschrijven dit beleid en houden hier in de komende periode aan vast.

b. Gemeente en organisaties binnen Kapelle, waaronder burger- en overheidsparticipatie

We willen de komende vier jaar meer werk maken van burger- en overheidsparticipatie. Dat wil zeggen dat gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan steeds vaker samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners tot stand komt. Zij kunnen hiertoe worden uitgenodigd door het gemeentebestuur óf nemen zelf het initiatief. Een doel is om mensen te stimuleren en enthousiasmeren zelf initiatieven te nemen. Hiervoor wordt een kader gesteld waarin voorwaarden en beoogde maatschappelijke effecten worden opgenomen. Deze voorwaarden zijn expliciet geen drempels. Als dat kader is vastgesteld wordt gekeken in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds aan kan worden gekoppeld.

Er wordt nader bezien hoe jongeren structureel betrokken kunnen worden bij voor hen relevante onderwerpen als bijvoorbeeld sport/spelvoorzieningen, culturele activiteiten en woonbeleid. Hiervoor wordt een brainstormsessie georganiseerd waarbij per onderwerp wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van de jongeren in de gemeente.

c. Dienstverlening en digitalisering

In een omgeving waarin verschillende mensen en organisaties actief zijn, zijn regels nodig om alles in goede banen te leiden en bescherming te bieden. Wij gaan voor duidelijke regels die nageleefd worden en dit wordt zo nodig afgedwongen, maar willen de regeldruk verminderen en daarmee regels die onduidelijk of overbodig zijn afschaffen.

Aan de in de Nota Dienstverlening 2017 – 2020 opgenomen ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwend, wordt verder invulling gegeven. De ontwikkeling van nieuwe technologie blijft van invloed op de werkwijze van de gemeente. Het bestuur wil de mogelijkheden die deze technologie biedt voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening verkennen, benutten en tot uitvoering brengen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de minder of niet digitaal vaardige burgers en moet worden voldaan aan de eisen omtrent informatiebeveiliging.

3. Financieel beleid(skader)

Een verantwoord financieel beleid binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting vormt de basis voor het totale gemeentelijk beleid. De gemiddelde (woon)lasten voor huishoudens en bedrijven zullen met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd worden. De leges zullen in het algemeent kostendekkend worden geheven. Uiterlijk in 2019 wordt onderzoek gedaan of dit uitgangspunt voor begraafkosten toekomstbestendig is.

De financiële conditie van onze gemeente is prima, maar heeft blijvende aandacht. Voor gezonde gemeentefinanciën zijn daarvoor het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen (netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie, belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte) maatgevend. Wij zijn ons ervan bewust dat de investering in het nieuwe sportcomplex een stijging van de netto schuldquote betekent. Mocht de ontwikkeling van (een van de) kengetallen daar aanleiding toe geven, zal de focus gericht zijn op versterking daarvan.

4. Economie en werkgelegenheid, toerisme en recreatie

a. Toerisme

Wij willen de toeristische aantrekkelijkheid van Wemeldinge versterken, waarbij rekening wordt gehouden met de inwoners. Om dit te bereiken stellen we een samenhangend beleid vast en voeren we de vastgestelde toeristische visie uit. Met samenhangend bedoelen we dat alle aspecten aan de orde moeten komen. Daarbij gaat het onder andere om verkeersveiligheid, parkeergelegenheden, aantal B&B en extra voorzieningen. Inmiddels zijn extra bankjes en extra prullenbakken rondom het strandje gerealiseerd. We bekijken wat het kost om ook douches toe te voegen.

b. Bedrijfsgrond

Er is op dit moment niet veel bedrijfsgrond meer beschikbaar. De intentie is om de bedrijfsgrond bij voorkeur uit te geven aan bedrijven die voldoende werkgelegenheid met zich meebrengen.

c. Huisvesting arbeidsmigranten

Er moet een oplossing gevonden worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Kapelle. Hierbij gaan we uit van het bestaande beleid van maximaal twee voorzieningen met maximaal 150 personen per voorziening. Het initiatief ligt bij de ondernemers. Dit initiatief zal vervolgens aan de raad worden voorgelegd. Op de uitvoering wordt streng toegezien.

5. Sociaal Domein

a. Armoede

De kadernota Armoedebeleid 2017 – 2020 wordt in deze periode uitgewerkt. De focus van het beleid komt te liggen op het bestrijden van de gevolgen van armoede voor kinderen. De ontwikkeling van een kind mag niet geremd worden door de situatie waarin zijn of haar ouders verkeren. Een en ander laat onverlet dat er ook aandacht is voor andere niet specifiek genoemde personen, onder wie mensen zonder kinderen en arme ouderen.

De toegang tot voorzieningen moet efficiënt en klantvriendelijk geregeld worden. Er is aandacht voor het bestrijden van problematische schulden door het bieden van goede en effectieve schuldhulpverlening, waarbij vooral wordt ingezet op het vroegtijdig signaleren van schulden. Bij het verlenen van bijstandsuitkeringen wordt maatwerk geleverd.

b. Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdienen steun en waardering. In 2019 wordt een pilot uitgevoerd om de mantelzorgwaardering verder vorm te geven. Verder moet de positie van mantelzorgers versterkt worden door hen bij te staan. Dit doen we door dagopvang en respijtzorg om de zorg te ontlasten en praktische en emotionele hulp te bieden. Daarnaast ondersteunen we met trainingen over het omgaan met dementie en het met elkaar in contact brengen van mantelzorgers onderling.

c. Laaggeletterdheid

Het signaleren en bestrijden van laaggeletterdheid blijft een punt van aandacht.

d. Jeugdzorg

Voor de jeugdzorg hebben de gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid gekregen. Een krachtige aanpak met de nadruk op preventie mag niet ontbreken. De overgang van jeugdzorg van 18- naar 18+ is een aandachtspunt. Jongeren worden niet plotseling op hun 18e verjaardag zelfstandig. In uitzonderlijke gevallen loopt de jeugdzorg door tot maximaal de 23e verjaardag, voor zover niet vallend onder een ander wettelijk kader.

e. Artikel 1. Grondwet.

Artikel 1 van de Grondwet zal een prominente plaats in het gemeentehuis krijgen. De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders (LHBT-ers) worden gegarandeerd in alle delen van de samenleving. In 2019 initieert de gemeente een startbijeenkomst om deze groepen mensen daadwerkelijk te woord te staan om zo hun problematiek te her- en erkennen en neemt in samenspraak met deze groepen mensen initiatieven die acceptatie dan wel participatie positief beïnvloeden. Op  coming-out-day wordt de regenboogvlag in de gemeente Kapelle gehesen. Dit sluit niet uit dat om andere vergelijkbare redenen ook een vlag gehesen kan worden.

f. Eenzaamheid

Er komt een breed onderzoek naar de problematiek van eenzaamheid. Centraal staat het definiëren van eenzaamheid, het zicht krijgen op de mate van eenzaamheid en het uitwerken van plannen om eenzaamheid aan te pakken.

g. Arbeidsparticipatie

In de komende periode wordt extra aandacht gegeven aan arbeidsparticipatie, onder andere van statushouders, voor wie de weg naar de arbeidsmarkt lastig blijft. Ook zal er nadrukkelijk ingezet worden op preventie in het hele sociale domein.

6. Duurzaamheid

a. CO2-neutraal

De ambitie is dat onze gemeente in 2045 een CO2-neutrale gemeente is, in overeenstemming met het Zeeuws Energieakkoord voor energiebesparing bestaande particuliere woningvoorraad. Als er mogelijkheden zijn om dat te vervroegen, is de ambitie om dit ook te doen.

De inzet is om uiterlijk in 2019 een CO2 footprint op te stellen voor de gehele gemeente Kapelle. De informatie die hieruit volgt kan in een duurzaamheidsvisie worden verwerkt. Op basis van de resultaten gaan we werken aan een pakket van maatregelen voor de gehele gebouwde omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie en circulaire economie. In de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties is de energieprestatie van de woningen een aandachtspunt. Bestaande plannen lopen we na op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

b. Aardgasvrij

We stellen samen met de Zeeuwse gemeenten uiterlijk in 2020 een plan van aanpak op voor verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

c. Bouwloket

Het (duurzaam) Bouwloket, waar particulieren en ondernemers terecht kunnen met vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken, wordt verder onder de aandacht gebracht bij onze inwoners.

d. Deelauto’s

We gaan het gesprek aan met marktpartijen om hen te interesseren de mogelijkheden voor (elektrische) deelauto’s binnen onze gemeente te onderzoeken.

e. Afval

Het project ‘afval scheiden loont’ wordt doorontwikkeld. We stellen het doel om in 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner te hebben.

7. Woningbouw en kernenbeleid

a. Woningbouw

Er moeten voldoende en beschikbare sociale huurwoningen zijn voor alle doelgroepen van de sociale huur. Uitgangspunt is dat uiterlijk in 2026 alle huurwoningen gemiddeld energielabel B hebben. De gemeente maakt daarover afspraken met de woningbouwcorporaties. 6

Op de gemeente rust de taak en verantwoordelijkheid om het mogelijk te maken dat jongeren in onze gemeente kunnen (blijven) wonen. De hoogte van de starterslening dient te worden geactualiseerd naar de veranderende onderliggende marktgegevens. Tevens is er aandacht voor voldoende bouw van levensloopbestendige woningen en woningen in de vrije huursector.

b. Kernenbeleid

In de afgelopen periode heeft de dorpsraad in samenwerking met de inwoners van Schore een dorpsvisie opgesteld. Dit zien we als een voorbeeld waar lering uit getrokken moet worden, en waar op korte termijn gezamenlijk met de dorpsraad uitvoering aan moet worden gegeven. Onderdeel daarvan is de intentie om het dorpshuis onder nader te bepalen voorwaarden op te knappen. In 2019 vindt een evaluatie plaats om te bepalen of we op dezelfde of een andere manier doorgaan voor de andere kernen.

8. Leefbaarheid en veiligheid

Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is. De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren. Een uitbreiding van de capaciteit van de politie in Zeeland moet ook in onze gemeente tot zichtbare resultaten leiden met betrekking tot veiligheid in de wijken en buurten. Binnen onze gemeente is dit jaar al de handhaving verbeterd door de inzet van een extra buitengewoonopsporingsambtenaar (BOA). Deze BOA’s kunnen ook in de avonden optreden tegen overlast, zoals parkeeroverlast en jeugdoverlast.

9. Verkeer(sveiligheid)

a. Knelpunten in het verkeer

Er wordt een plan opgesteld waarin de verkeersstromen en knelpunten in het verkeer inzichtelijk worden gemaakt. Onderdeel hiervan is de 30km zone voor de doorgaande wegen. Daarbij wordt aangegeven hoe en in welke termijn oplossingen voor mogelijk onveilige verkeerssituaties gerealiseerd kunnen worden. Het doel is om de veiligheid verder te verhogen en de groei van het autogebruik ook in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit wordt uitgewerkt in het wegencategoriseringsplan.

b. Parkeerdruk

We inventariseren voor de hele gemeente of er parkeerdruk is. Aan de hand van die inventarisatie zullen we nader bezien of er een plan van aanpak moet volgen.

10. Sport

a. Bewegen en gezondheid

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Kapelle voldoende in beweging zijn en blijven. Een gezonde leefstijl werpt zijn vruchten af op vele gebieden. Zo kunnen fitte senioren langer zelfstandig blijven wonen, zitten gezonde kinderen beter in hun vel en hebben inwoners die in verenigingsverband bewegen ook meer sociale contacten. In dat licht bezien is bewegen een vorm van preventie als het gaat om zorg. Om dit te bevorderen is het belangrijk om sporten en bewegen mogelijk te maken voor inwoners van alle leeftijden. Dit doen we bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over een gezonde leefstijl, het op hoog niveau houden van de sportaccommodaties en het realiseren van voldoende speelplekken en speeltuinen in onze gemeente. Om deze schoon te houden kijken we ook naar de ondergrond van de speeltuinen. Nieuwe speelplekken worden al zonder houtsnippers gerealiseerd. Bestaande speelplekken worden in de komende jaren vernieuwd.

b. Sportcentrum

Wij willen de plannen voor nieuwbouw van het Sportcentrum Groene Woud in Kapelle verder tot uitvoering brengen. We vinden het belangrijk dat het zwembad beschikt over een apart doelgroepenbad naast het wedstrijdbad. Mochten er bij de implementatie of het opstellen van uitwerkingsplannen nieuwe feiten of inzichten aan het licht komen, dan wordt dit opnieuw aan de raad voorgelegd.

11. Onderwijs(huisvesting)

De komende jaren is het noodzakelijk om te investeren in de huisvesting van de verschillende scholen binnen onze gemeente. Daarvoor wordt een integraal huisvestingsplan opgesteld, waarin ook een combinatie van beide scholen in Wemeldinge onderzocht zal worden. Meerdere uitdagingen waar we, in samenspraak met de scholen, willen laten zien dat we willen investeren in onderwijs en daarmee in de toekomst van onze bloeiende gemeente. Daarbij is de Isaac Beeckman Academie voor de gemeente Kapelle een belangrijke voorziening.

12. Cultuur

In het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente, hechten wij aan het behoud van diversiteit in het aanbod van culturele voorzieningen. We vragen de cultuurraad om ook te kijken naar culturele activiteiten voor jongeren.