Richtlijn en aanpak regioarrangement cultuur Oosterschelderegio 2018 - 2020

Algemeen

Het regioarrangement is een matchingsregeling van de provincie Zeeland. In het regioarrangement worden culturele activiteiten opgenomen waarover overeenstemming bestaat over het regionaal belang bij zowel de gemeenten in de regio als met de provincie. Activiteiten op het gebied van cultuur die door provincie en, in de meeste gevallen, één of meer gemeenten samen worden bekostigd worden opgenomen in het regioarrangement.

Organisaties die in aanmerking willen komen voor subsidie vanuit het Regioarrangement kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de betreffende gemeente(n). De gemeente beoordeeld of de aanvraag past binnen de voorwaarden van het Regioarrangement. Als dit naar alle waarschijnlijkheid zo is, wordt de subsidieaanvraag met de andere gemeenten uit de Oosterschelderegio besproken. Wanneer overeenstemming is over het voldoen aan de voorwaarden van het Regioarrangement, wordt de aanvraag opgenomen in de jaarlijkse subsidieaanvraag die de gemeenten uit de regio gezamenlijk neerleggen bij de provincie. De provincie beslist over deze regioaanvraag. Bij akkoord geeft de provincie per subsidieaanvraag een beslissing via een beschikking aan de betreffende gemeente. De gemeente geeft vervolgens de beslissing op de subsidieaanvraag aan de subsidievrager. De deelnemende gemeenten in de Oosterschelderegio zijn: Tholen, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Goes, Borsele, Reimerswaal en Kapelle.

Doelstellingen van het regioarrangement Oosterschelderegio

1. Stimuleren van activiteiten op het gebied van:

 • Cultureel erfgoed (hiertoe rekenen we aardkunde, archeologie, cultuurhistorie, monumenten, immaterieel erfgoed, musea en archieven).
 • Bibliotheekwerk.
 • Kunsten (hiertoe rekenen we de professionele podiumkunsten (inclusief festivals) de amateurkunsten en de beeldende kunsten).
 • Cultuureducatie (binnen het basis-, voortgezet-, middelbaar- en hoger onderwijs).

2. Regionale spreiding van culturele activiteiten (er zijn activiteiten in alle gemeenten).

3. De culturele activiteiten zijn bedoeld voor de Zeeuwse inwoners, de bezoekers én zij die zich hier willen vestigen. Er is hierbij specifieke aandacht voor de relatie met Zeeuwse jongeren.

4. Wederzijdse versterking doordat sprake is van de relatie cultuur met ten minste één ander beleidsterrein of van ten minste twee terreinen binnen de sector cultuur of van grensoverschrijdende samenwerking.

Basiscriteria

 • De activiteiten in het regionaal cultuurarrangement moeten in ieder geval voldoen aan de volgende criteria:
 • De activiteit past binnen de hierboven omschreven doelstellingen.
 • De gesubsidieerde activiteit wordt uitgevoerd door of komt ten goede aan een instelling of organisatie uit de Oosterschelderegio.
 • De activiteit past binnen het cultuurbeleid 2017-2020 van de provincie en bij de subsidievoorwaarden van de betreffende gemeente(n).

Verdere aandachtspunten

 • Een activiteit moet de kans krijgen zich te bewijzen. Daarom wordt gelet op het groeieffect over een periode van 4 jaar.
 • Als de activiteit zijn waarde bewezen heeft moet deze op eigen kracht verder kunnen en wordt de subsidie vanuit het regioarrangement weer afgebouwd naar 0 of tot een bijdrage voor een concreet doel (bijvoorbeeld veiligheid). Er wordt vanuit het regioarrangement geen structurele subsidie verleend voor een langere periode.

Aanvraag

De gemeente Kapelle beschouwt een subsidieaanvraag in het kader van het Regioarrangement Cultuur Oosterschelderegio 2018 - 20120 als een aanvraag voor een incidentele subsidie volgens de Algemene Subsidieverordening gemeente Kapelle (ASV) en de Subsidieregeling gemeente Kapelle (SR) die in 2017 worden vastgesteld.

Let op!

Subsidieverzoeken in het kader van het Regioarrangement 2021 moeten vóór 1 december 2020 worden ingediend.

In de ASV wordt beschreven hoe de aanvraag moet worden ingediend en in de SR staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. In beide artikelen staan regels om de gemeentelijke regelgeving in overeenstemming te brengen met de Richtlijn en Aanpak Regioarrangement Cultuur.

Artikel 2. Reikwijdte verordening (Algemene subsidieverordening)

Artikel 2, lid 4.

Indien het college subsidie verstrekt voor prestaties, die mede door andere bestuursorganen worden gesubsidieerd, kan het college afwijken van de bij of krachtens deze verordening aan subsidies te verbinden verplichtingen, voor zover dit wenselijk is met het oog op een goede afstemming met de door die andere bestuursorganen opgelegde verplichtingen, en daardoor het belang met het oog waarop die verplichtingen zouden moeten worden opgelegd, niet evenredig wordt geschaad.

Artikel 10. Aanvraag incidentele subsidie (Algemene subsidieverordening)

 1. Een aanvraag voor incidentele subsidie wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteit waar subsidie voor wordt gevraagd, ingediend bij het college. In het kader van het regioarrangement 2018 voor 1 september 2017.

 2. Bij de indiening van de aanvraag dienen te worden overgelegd: een activiteitenplan en een begroting van de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft.

 3. Het college kan bepalen dat ook andere dan in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden, die voor het beoordelen van de aanvraag van belang zijn, worden overgelegd.

 4. Het college kan ontheffing verlenen van het eerste tot en met het derde lid, indien naleving daarvan redelijkerwijs niet kan worden verlangd of geen aanwijsbaar belang daarmee is gediend.

Indien het een aanvraag betreft met een (mogelijk) meerjarig karakter:

a. een exemplaar van de statuten en/of huishoudelijk reglement of oprichtingsacte;
b. een omschrijving van de organisatievorm, werkwijze en het ledenbestand;
c. een bewijs van inschrijving bij de kamer van koophandel;
d. het college kan bepalen dat ook andere dan in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden, die voor het beoordelen van de aanvraag van belang zijn, worden overgelegd;
e. het college kan ontheffing verlenen van lid a t/m d, indien naleving daarvan redelijkerwijs niet kan worden verlangd of geen aanwijsbaar belang daarmee is gediend.

Artikel 4 Incidentele subsidies (Subsidieregeling)

1. Incidentele subsidies kunnen worden aangevraagd op basis van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening (ASV) en moet voldoen aan artikel 10 van de ASV gemeente Kapelle 2018 (ASV 2018).


2. De subsidie heeft een aanjaagfunctie en wordt maximaal 2 jaar voor dezelfde activiteit verstrekt.


3. De activiteit dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. De activiteit heeft een vernieuwend en/of bijzonder karakter
b. De activiteit is zichtbaar en openbaar toegankelijk voor inwoners van de gemeente Kapelle.
c. De activiteit wordt uitgevoerd voor, met of door inwoners van de gemeente Kapelle.
d. De activiteit draagt bij aan de realisatie van één of meer algemene doelstellingen die in het gemeentelijk beleid zijn geformuleerd ter uitwerking van de hoofddoelen en doelstellingen

4. Het college kan ontheffing verlenen voor lid 3 a t/m c, indien niet relevant voor de activiteit, c.q. subsidieverzoek.

Samenvattend

Bij het indienen van een aanvraag is het belangrijk om:

Het éénmalige of meerjarige karakter van de activiteit of productie te noemen.

 • De activiteit en doelen nauwkeurig te omschrijven.
 • Het publiek dat u denkt te bereiken (lokaal/regionaal-jong/oud etc) te noemen.
 • In te gaan op diversiteit en het vernieuwende karakter van de activiteit en/of productie.
 • Aan te geven welke verbanden er met andere(culturele-)instellingen en/of bedrijven worden aangegaan.
 • Aan te geven wat verder van belang kan zijn voor het beoordelen van de aanvraag.
 • De verantwoordelijke organisatie en/of personen te noemen (NAW gegevens)
 • Een verzoek voor regioarrangement 2018 voor 1 september 2017 in te dienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de richtlijn, procedure en aanvraag kunt u contact opnemen met Anneke Vonk via het e-mailadres cultuur@kapelle.nl.