Omgevingsvergunning bouwen, slopen en kappen

Algemeen

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Daarmee zijn in totaal 26 bestaande vergunningen samengevoegd tot één vergunning. Wilt u een garage bouwen op de plek van uw oude schuur? En moet daarvoor ook een boom worden gekapt die op de gemeentelijke bomenlijst staat? U vraagt dan geen aparte bouw-, sloop- en kapvergunning meer aan, maar één omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘slopen’ en ‘kappen’.

Vergunningsvrij bouwen

Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn ook de mogelijkheden groter om vergunningvrij te bouwen.

Zo hoeft u vaak geen vergunning meer aan te vragen voor het plaatsen van een dakkapel, de bouw van een berging of de aanleg van een zwembad in uw tuin. Twijfelt u? Neem dan contact op met de gemeente voor meer informatie.

Voordelen

De omgevingsvergunning maakt het voor u een stuk makkelijker! Voor een plan kan een burger of een bedrijf één aanvraag indienen. Deze aanvraag behandelt de gemeente in één procedure en neemt één besluit.

De gemeente brengt alle verschillende elementen van de vergunningverlening die voor het plan nodig zijn bij elkaar en verleent daarop één vergunning. Er is dan ook maar één inspraak- en beroepsprocedure. De vergunningaanvraag kan digitaal worden ingediend. De omgevingsvergunning maakt hiermee de vergunningaanvraag een stuk eenvoudiger en sneller. Heeft u geen internet? Geen probleem, want u kunt uw omgevingsvergunning ook schriftelijk aanvragen. Wij raden u aan om zowel bij een digitale als schriftelijke aanvraag vooraf contact op te nemen met de gemeente voor advies.

Digitale indiening

Op het Omgevingsloket online kunt u via een vragenlijst vaststellen of uw bouwplan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen.

Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de module het aanvraagformulier samen. Uw aanvraag met de daarbij horende bijlagen dient u vervolgens digitaal in. Wilt u eerst weten of uw plan kans van slagen heeft? Vink dan de optie ‘vooroverleg’ aan. U dient dan een concept van de aanvraag in. Vervolgens neemt de gemeente contact met u op.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de omgevingsvergunning? Dan kunt u terecht bij de gemeente Kapelle, 140113. Landelijke informatie over de omgevingsvergunning en vergunningvrij bouwen vindt u op www.omgevingsloket.nl.