Nieuwbouw Cederhof

In oktober 2020 hebben zorgcentrum Cederhof en de gemeente Kapelle het plan bekend gemaakt voor een nieuw Cederhof. Voor dit bouwplan moet het bestemmingsplan worden herzien.

Aanleiding voor het plan

Zorgcentrum Cederhof kan in het huidige gebouw niet meer de zorg leveren die vandaag de dag noodzakelijk is. Kijkend naar wat er nodig is voor de toekomst, is nieuwbouw aansluitend aan het bestaande gebouw de beste oplossing. Het plan zoals vorig jaar is gepresenteerd, is verder uitgewerkt.  In de onderstaande presentatie krijgt u een indruk van het nieuwe Cederhof.

Bestemmingsplan en  omgevingsvergunning

Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, om het bouwplan mogelijk te maken. In dit bestemmingsplan wordt gemotiveerd waarom de ontwikkeling passend is. Hiervoor zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. Zo is er gekeken naar de effecten van het plan op de verkeersbewegingen en het parkeren. Ook is er onderzoek gedaan naar de effecten op de omliggende woningen, zoals mogelijke schaduwwerking. En in het bestemmingsplan zijn de juridische regels vastgelegd waaraan het plan moet voldoen. Dit zijn bijvoorbeeld de plaats van het gebouw, de hoogte en het aantal zorgwoningen.

Behalve een herziening van het bestemmingsplan, is voor het bouwen ook een omgevingsvergunning nodig. In die vergunning is precies vastgelegd hoe het gebouw wordt en dat het aan de technische eisen voldoet.

Eén procedure voor twee besluiten

De gemeente moet dus twee besluiten nemen om het plan voor een nieuw Cederhof mogelijk te maken.

  1. De herziening van het bestemmingsplan moet vastgesteld worden door de gemeenteraad.
  2. De omgevingsvergunning moet verleend worden door burgemeester en wethouders.

Deze twee besluiten worden in één procedure samengevoegd. Dat betekent dat van beide besluiten tegelijk een ontwerp ter inzage wordt gelegd. Hierop kan iedereen een zienswijze kenbaar maken bij de gemeente. In de zienswijze moet wel worden aangegeven op welk van de besluiten ze van toepassing is.

De procedure start met een officiële publicatie op woensdag 19 januari 2022. Deze publicatie staat in de Scheldepost en in het (digitale) Gemeenteblad. Dit laatste is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

De documenten van de twee besluiten worden digitaal beschikbaar gesteld en zijn ook in te zien op het gemeentehuis. In de officiële publicatie van de procedure wordt dit duidelijk vermeld.

Na afloop van de termijn dat de ontwerpbesluiten ter inzage hebben gelegen, wordt de definitieve besluitvorming voorbereid. Daarbij wordt uiteraard ook gekeken naar de eventuele zienswijzen die zijn ingediend. Degene die een zienswijze indient, wordt door de gemeente geïnformeerd op welke manier daarmee wordt omgegaan. Het moment waarop de gemeenteraad het definitieve besluit neemt over het bestemmingsplan, wordt ook vooraf aan diegene kenbaar gemaakt.

Meer informatie

Graag hadden wij een bijeenkomst gehouden om u te informeren over het plan. Vanwege de huidige situatie rondom Covid is een bijeenkomst op een locatie op dit moment niet mogelijk. Op deze pagina vindt u een meer uitgebreide presentatie.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, dan kunt u deze stellen per e-mail naar gemeente@kapelle.nl of telefonisch via het nummer 14 0113. U krijgt dan een antwoordmail of er wordt een terugbelafspraak met u gemaakt.