Nieuwbouw Abdijstraat

Algemeen

De locatie en het winkelpand aan de hoofdstraat met daarin de Aldi, Action en Fruitshop voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Een nieuwe plek is gevonden op een perceel aan de Abdijstraat, tussen de huisnummers 2 en 4. De Fruitschuur aan de Abdijstraat 2 heeft de activiteiten inmiddels beëindigd. Het plan is om op deze locatie een seniorenhofje met 10 woningen te bouwen. De oorspronkelijke boerderij blijft behouden en wordt gebruikt als woning en in de aangebouwde schuur komt een kleinschalige lunchroom en twee gastenkamers.

Bestemmingsplannen

Er is voor beide plannen een eigen ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In de twee bestemmingsplannen wordt gemotiveerd waarom de ontwikkelingen passend zijn. Hiervoor zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. Zo is er gekeken naar de effecten van het plan op de verkeersbewegingen en het parkeren. Tevens zijn in de bestemmingsplannen de juridische regels vastgelegd waaraan de bouwplannen moeten voldoen. Dit zijn bijvoorbeeld de plaats van de gebouwen, de bouwhoogtes en het aantal woningen.

Omgevingsvergunning

Behalve een herziening van het bestemmingsplan, is voor het bouwen ook een omgevingsvergunning nodig. In die vergunning is precies vastgelegd hoe de gebouwen gaan worden en dat ze aan de technische eisen voldoen. Voor de nieuwe winkelpanden van Aldi, Action en Fruitshop wordt tegelijk met het bestemmingsplan een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Voor het seniorenhofje wordt de omgevingsvergunning later aangevraagd.

Drie besluiten

De procedure die nu wordt gestart, geldt voor drie besluiten:

  1. De herziening van het bestemmingsplan voor de winkels van Aldi, Action en Fruitshop (dit moet vastgesteld worden door de gemeenteraad).
  2. De omgevingsvergunning voor de winkels van Aldi, Action en Fruitshop (moet verleend worden door burgemeester en wethouders).
  3. De herziening van het bestemmingsplan voor het seniorenhofje (dit moet vastgesteld worden door de gemeenteraad).

Van alle genoemde besluiten wordt een ontwerp ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen een zienswijze kenbaar maken bij de gemeente. In de zienswijze moet wel worden aangegeven op welk van de besluiten ze van toepassing is.

De procedure van de Aldi en de procedure van het Seniorenhofje starten elk met een officiële publicatie op woensdag 26 januari 2022. Deze publicaties staan in de Scheldepost en in het (digitale) Gemeenteblad. Dit laatste is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

De documenten van de besluiten worden digitaal beschikbaar gesteld en zijn ook in te zien op het gemeentehuis. In de officiële publicatie van de procedure wordt dit duidelijk vermeld.

Na afloop van de termijn dat de ontwerpbesluiten ter inzage hebben gelegen, wordt de definitieve besluitvorming voorbereid. Daarbij wordt uiteraard ook gekeken naar de eventuele zienswijzen die zijn ingediend. Degene die een zienswijze indient, wordt door de gemeente geïnformeerd op welke manier daarmee wordt omgegaan. Het moment waarop de gemeenteraad het definitieve besluit neemt over het bestemmingsplan, wordt ook vooraf kenbaar gemaakt.

Meer informatie

Graag hadden wij een bijeenkomst gehouden om u persoonlijk te informeren over het plan. Vanwege de huidige situatie rondom Covid is een bijeenkomst op een locatie op dit moment niet mogelijk.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, dan kunt u deze stellen per e-mail via gemeente@kapelle.nl of telefonisch via het nummer 14 0113. U krijgt dan een antwoordmail of er wordt een terugbelafspraak met u gemaakt.