Toegankelijkheidsverklaring www.kapelle.nl (28-01-2020)

Gemeente Kapelle streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.kapelle.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website www.kapelle.nl te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Kapelle is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Kapelle verklaart dat de website www.kapelle.nl gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 28-01-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Kapelle, mr. Huub Hieltjes (Burgemeester).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-01-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via voorlichting@kapelle.nl 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website www.kapelle.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Kapelle dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving:[beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

Technische afwijkingen

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving: HTML wordt gebruikt om content op te maken.
  • Oorzaak: Presentatiekenmerken als 'border', 'align' en 'bgcolor' zijn gebruikt. Voor de stijl moet CSS worden gebruikt.
  • Gevolg: Op de pagina Zuidhoek 3 staat een kaart met daarin de kavels. op deze kaart kun je precies zien welke kavels nog te koop zijn. De kaart schaalt niet mee. Dus de volledige kaart is niet zichtbaar op bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Ook is de kaart niet voor te lezen door voorleessoftware.
  • Alternatief: Op de pagina staat een e-mailadres en telefoonnummer vermeld, waar meer informatie over de kavels verkregen kan worden.
  • Maatregel: We hebben op dit moment nog geen betere oplossing. In 2021 krijgen we waarschijnlijk een nieuwe website. Dan hopen we dit probleem niet meer te hebben.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-06-2021
 2. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving: Geen optie om herhaalde content over te slaan
  • Oorzaak: We hebben nog geen manier voor het omzeilen van contentblokken die op meerdere webpagina's worden herhaald.
  • Gevolg: Op elke pagina staan de contentblokken. (Worden dus ook voorgelezen door de voorleessoftware.) Er staat geen link om deze informatie over te slaan.
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Voor deze maatregel moet de template worden aangepast. In 2021 wordt de website waarschijnlijk vernieuwd. We kiezen in verband met de kosten ervoor deze maatregel dan door te voeren.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-06-2021
 3. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving: Linktekst wordt gebruikt voor links met meerdere bestemmingen.
  • Oorzaak: Dezelfde linktekst wordt gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren. Het gaat hier om de link naar Lees voor (readspeaker). En op de foto overzichtspagina geeft SiteImprove een melding bij de foto's zelf. Onder de foto's staat wel een unieke link.
  • Gevolg: Geen gevolg.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Linktekst van 'Lees voor' hoeft niet te worden aangepast. Is duidelijk dat hier bedoeld wordt, dat de pagina moet worden voorgelezen. Voor de overzichtpagina's van de foto's moeten we kijken naar een oplossing.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 04-03-2020
 4. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving: Voor iFrame ontbreekt een beschrijving
  • Oorzaak: Het iFrame op pagina Zuidhoek 3 heeft geen kenmerk 'title' of het kenmerk 'title' is leeg.
  • Gevolg: Wordt niet duidelijk voorgelezen door voorleessoftware.
  • Alternatief: We hebben een omschrijving van de afbeelding/kavels in tekst geplaatst, zodat het ook toegankelijk wordt voor mensen die gebruik maken van voorleessoftware.
  • Maatregel: We nemen dit mee in de ontwikkeling van een nieuwe website medio 2021.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 01-06-2021

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.kapelle.nl/home/0-meting-digitoegankelijjkheid_45104/
  • onderzoeksdatum: 11-12-2018 (o-meting) en doorlopend met SiteImprove.
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek/ digitaal onderzoek met SiteImprove.
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig:

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

De gemeente Kapelle wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor de website: www.kapelle.nl. De websites kapelle.notubiz.nl, iburgerzaken.kapelle.nl en afspraken.kapelle.nl/internetafspraken gaan we dit jaar beoordelen. Nadat dat is gebeurd, publiceren wij van deze sites een toegankelijkheidsverklaring of nemen het mee in de huidige verklaring. De pdf-bestanden op onze sites voldoen op allerlei punten nog niet aan de eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. We proberen nog zo weinig mogelijk gebruik te maken van pdf's . We zijn ook nog op zoek naar goede alternatieven voor het gebruik van pdf's. En we zijn druk bezig met het toegankelijk maken van nieuwe pdf’s, via training en aanpassing van de organisatie. Daarmee hopen wij dat binnen 1 jaar nieuwe pdf's goed zullen zijn. Daarna gaan we oudere bestanden aanpassen. Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren: - Controle voor publicatie - Training redacteuren - Onderzoek door experts - regelmatige toetsing via het programma Siteimprove.