Toegankelijkheidsverklaring www.kapelle.nl (19-09-2019)

Gemeente Kapelle streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.kapelle.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website www.kapelle.nl te vinden is:

het hoofddomein: https://www.kapelle.nl

subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:

 • geen (zijn nog niet meegenomen in deze verklaring. Voor deze sites volgen binnenkort verklaringen)

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Kapelle is beschikbaar via de volgende link:

https://www.kapelle.nl/home/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus

Gemeente Kapelle verklaart dat de website www.kapelle.nl gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 19-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Kapelle, mr. Huub Hieltjes (Burgemeester).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via voorlichting@kapelle.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website www.kapelle.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Kapelle dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 • het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 • het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 • voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 • alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 • voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:[referentienummer][beknopte beschrijving van de afwijking, oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan], gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking], alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk], maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen], mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is], planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld] (zie onder het kopje Afwijkingen)
 • alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten).

Afwijkingen

1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])

 • HTML wordt gebruikt om content op te maken.
 • oorzaak: Presentatiekenmerken als 'border', 'align' en 'bgcolor' zijn gebruikt. Voor de stijl moet CSS worden gebruikt.
 • gevolg: De tabel schaalt niet mee. Dus de volledige tabel is niet zichtbaar op bijvoorbeeld een mobiele telefoon.
 • alternatief: Geen alternatief
 • maatregel: Deze tabellen moeten opnieuw in het CMS worden gezet.
 • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-12-2019

1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])

 • Content komt niet in de landmarks voor.
 • oorzaak: Op de pagina worden HTML5- of WAI-ARIA-landmarks gebruikt, maar niet alle content wordt toegevoegd.
 • gevolg: Op deze manier kunnen gebruikers van ondersteunende technologieën de landmarks gebruiken voor het navigeren van de pagina zonder de content uit het oog te verliezen.
 • alternatief: Geen alternatief
 • maatregel: Functioneel webbeheerder geeft dit door aan leverancier van de website.
 • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-01-2020

1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])

 • Niet-onderscheidbare landmarks
 • oorzaak: De pagina bevat twee of meer HTML5- of WAI-ARIA-landmarks van hetzelfde type zonder naam.
 • gevolg: Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.
 • alternatief: Geen alternatief.
 • maatregel: Ter beoordeling aan functioneel webbeheerder.
 • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-01-2020

1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])

 • Kan een standaardlandmark worden gebruikt?
 • oorzaak: De pagina's bevatten een HTML5 <section>- of een WAI-ARIA-landmark van het type 'region'
 • gevolg: Dit soort landmark is heel algemeen en moet alleen worden gebruikt als geen andere standaard landmarkrollen kunnen worden gebruikt om het doel van de landmark te beschrijven.
 • alternatief: Geen alternatief.
 • maatregel: Ter beoordeling aan functioneel webbeheerder.
 • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-01-2020

1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])

 • De pagina bevat geen koppen
 • oorzaak: Geen kop gegeven aan twee OSV4 bestanden met de verkiezingsuitslagen.
 • gevolg: Geen logische indeling
 • alternatief: Geen alternatief.
 • maatregel: Pagina's worden aangepast.
 • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-11-2019

1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])

 • Er is geen kop op het hoogste niveau op de pagina
 • oorzaak: In bepaalde formulieren uit onze formulierenmodule van de website wordt de kop niet aangegeven als H1.
 • gevolg: Met een kop op het hoogste niveau kunnen gebruikersagenten, zoals schermlezers en zoekmachines, het hoofdonderwerp van een pagina achterhalen.
 • alternatief: Geen alternatief.
 • maatregel: Aanpassing gevraagd aan leverancier.
 • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-01-2020

1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])

 • De kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond contrasteren niet voldoende met elkaar bij de A - Z index op de pagina https://www.kapelle.nl/home/producten-en-diensten_44018/.
 • oorzaak: De contrastverhouding moet minimaal 4.5:1 zijn voor normale tekst en 3:1 voor grote tekst.
 • gevolg: Onvoldoende contrast tussen tekst en de bijbehorende achtergrond kan problemen opleveren voor gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, maar kan ook van invloed zijn op vele andere gebruikers, waardoor belangrijke tekst mogelijk geheel niet wordt opgemerkt.
 • alternatief: We hebben voorleessoftware op de website.
 • maatregel: De A - Z index kan van de website of aangepast worden.
 • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-01-2020

2.4.1 (= SC uit 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A])

 • Geen optie om herhaalde content over te slaan
 • oorzaak: We hebben nog geen manier voor het omzeilen van contentblokken die op meerdere webpagina's worden herhaald.
 • gevolg: Op elke pagina staan de contentblokken. (Worden dus ook voorgelezen door de voorleessoftware.)
 • alternatief: Geen alternatief
 • maatregel: Voor deze maatregel moet de template worden aangepast. In 2021 wordt de website waarschijnlijk vernieuwd. We kiezen in verband met de kosten ervoor deze maatregel dan door te voeren.
 • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-06-2021

2.4.4 (= SC uit 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A])

 • Linktekst wordt gebruikt voor links met meerdere bestemmingen.
 • oorzaak: Dezelfde linktekst wordt gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren.
 • gevolg: Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.
 • alternatief: Geen alternatief.
 • maatregel: Linktekst worden de komende tijd aangepast.
 • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-11-2019

2.4.7 (= SC uit 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA])

 • Element niet gemarkeerd bij focus
 • oorzaak: Voor toetsenbordnavigatie is het belangrijk dat het onderdeel met de focus visueel kan worden vastgesteld.
 • gevolg: Als het onderdeel met de focus niet wordt gemarkeerd, weet de gebruiker niet zeker welk onderdeel focus heeft.
 • alternatief: Geen alternatief.
 • maatregel: De functioneel webbeheerder geeft dit door aan leverancier.
 • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-01-2020

3.1.1 (= SC uit 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A])

 • De taal van de pagina is niet ingesteld
 • oorzaak: De taal van de twee OSV4 bestanden met de verkiezingsuitslagen staat niet ingesteld.
 • gevolg: Voorleessoftware herkent de taal niet. Deze pagina's worden dan niet juist voorgelezen.
 • alternatief: Geen alternatief.
 • maatregel: Taal wordt ingesteld
 • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-11-2019

4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])

 • Voor iFrame ontbreekt een beschrijving
 • oorzaak: Het iFrame op pagina Zuidhoek 3 heeft geen kenmerk 'title' of het kenmerk 'title' is leeg.
 • gevolg: Wordt niet duidelijk voorgelezen door voorleessoftware.
 • alternatief: We hebben een omschrijving van de afbeelding/kavels in tekst geplaatst, zodat het ook toegankelijk wordt voor mensen die gebruik maken van voorleessoftware.
 • maatregel: We zijn op zoek naar beter alternatief.
 • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • planning: 01-01-2020
 • Evaluatie- en onderzoekresultaten
 • https://www.kapelle.nl/home/0-meting-digitoegankelijjkheid_45104/
 • onderzoeksdatum: 11-12-2018

Onderzoeksmethode

 • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek en geautomatiseerd onderzoek
 • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
 • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel
 • Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
 • Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

De gemeente Kapelle wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor de website: www.kapelle.nl.

PDF bestanden

De pdf-bestanden op onze sites voldoen op allerlei punten nog niet aan de eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. We proberen nog zo weinig mogelijk gebruik te maken van pdf's . En we zijn druk bezig met het toegankelijk maken van nieuwe pdf’s, via training en aanpassing van de organisatie. Daarmee hopen wij dat binnen 1 jaar nieuwe pdf's goed zullen zijn. Daarna gaan we oudere bestanden aanpassen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren:

 • Controle voor publicatie
 • Training redacteuren
 • Onderzoek door experts
 • Regelmatige toetsing via het programma Siteimprove