Samenstelling college van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethoudersContact Kapels college

Wanneer u als burger persoonlijk contact wilt met de burgemeester of een wethouder, kunt u hiervoor een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel. 0113 - 33 31 29. U kunt uw vragen ook stellen via bestuurssecretaresse@kapelle.nl.

Fons Naterop

Naterop
contactgegevens en taken Fons Naterop
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer0113 - 333 129
E-mailadresf.naterop@kapelle.nl
Taken

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale handhaving
 • Bedrijfsvoering en personeel & organisatie
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Toerisme en recreatie
 • Regionale samenwerking
 • Evenementen (incl. vergunningverlening)
 • Communicatie, ICT en informatievoorziening

Vertegenwoordiger in gemeenschappelijke regelingen / organen:

 • Gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland - plaatsvervangend
Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt van burgemeester:

 • Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden (onbezoldigd - 2 dagdelen per maand)
 • Lid algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (onbezoldigd - 2 dagdelen per maand)
 • Lid Veiligheidscollege Zeeland-West-Brabant (onbezoldigd - 1 dagdeel per 2 maanden)
 • Bestuurslid Vereniging Zeeuwse Gemeenten (onbezoldigd - 1 dagdeel per maand)

Op persoonlijke titel:

 • Voorzitter Raad van Toezicht ContourdeTwern (bezoldigd - 1 dag per 2 maanden)
 • Lid Raad van Toezicht Zorgplein Maaswaarden (bezoldigd - 1 dagdeel per 2 maanden)
 • Voorzitter Molenstichting Noord-Brabant (onbezoldigd - 1 dagdeel per 2 maanden)
 • Voorzitter St. Altena Kennispoort (onbezoldigd - 1 dagdeel per 2 maanden)
 • Voorzitter St. Advisering Monumenten & Ruimtelijke kwaliteit Brabant (onbezoldigd - 1 dagdeel per jaar)

Jon Herselman

Herselman
contactgegevens en taken Jon Herselman
FunctieWethouder, 1e locoburgemeester
Telefoonnummer0113 - 333 129
E-mailadresj.herselman@kapelle.nl
Taken

Portefeuille:

 • Openbare werken; groenvoorzieningen, riolering, wegen, gladheidsbestrijding, openbare verlichting, strandjes, begraafplaatsen, haven
 • Sport, sportvoorzieningen en openbare speelgelegenheden
 • Financiën, inclusief inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Grondexploitatie
 • Onderwijs
 • Cultuur
 • Peuterspeelzalen, kinderopvang
 • Vastgoed
 • Verkeer en vervoer
 • Windpark W.A -polder

Vertegenwoordiger in gemeenschappelijke regelingen / organen:

 • Stichting Museum Noord- en Zuid-Beveland
 • Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) - plaatsvervangend
Nevenfuncties

De aangegeven tijdsbesteding is een indicatie.

Uit hoofde van het ambt van wethouder:

 • SaBeWa Zeeland, voorzitter (onbezoldigd – 1 dagdeel per week)
 • GR Samenwerking Belastingen en Waardebepaling (SaBeWa) (oud) (onbezoldigd)
 • GR Zeeuwse Muziekschool (onbezoldigd) – 1 dagdeel per maand)
 • GR Samenwerking De Bevelanden, lid AB (onbezoldigd – 1 dagdeel per maand)
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland, penningmeester (onbezoldigd – 1 dagdeel per maand)
 • Adviescommissie Financiën Veiligheidsregio Zeeland, voorzitter (onbezoldigd – 1 dagdeel per maand)
 • Lid van het algemeen bestuur van de stichting inkoopbureau West-Brabant (onbezoldigd - 1 dagdeel per maand)
 • Lid governancecommissie PZEM N.V. (onbezoldigd, 1 dagdeel per maand)

Op persoonlijke titel:

 • Eigenaar Herselman Accounts (bezoldigd – 3 dagdelen per week)
 • Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland, penningmeester (onbezoldigd – 1 dagdeel per maand)
Politieke partijVVD Kapelle

Siwart Mackintosh

Mackintosh
contactgegevens en taken Siwart Mackintosh
FunctieWethouder, 2e locoburgemeester
Telefoonnummer0113 - 333 129
E-mailadress.mackintosh@kapelle.nl
Taken

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening
 • Economie
 • Volkshuisvesting
 • Klimaat, water en milieu (incl. duurzaamheid en energie)
 • Afvalbeleid en afvalinzameling
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Dorpshuizen
 • Vergunningverlening en toezicht

Vertegenwoordiger in gemeenschappelijke regelingen / organen:

 • Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
 • Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio - plaatsvervangend
Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt als wethouder:

 • Deelnemer Bestuurlijk Platform De Bevelanden
 • Deelnemer Bestuurlijk Overleg Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (BOSAZ)
 • Lid van het algemeen bestuur van de Stichting Milieu Educatie Centrum De Bevelanden (MEC)
 • Lid van het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. (O.L.A.Z.)
 • Lid van het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • Deelnemer Waterochtend Regio Zeeland/ Zuidwestelijke Delta

Op persoonlijke titel:

 • Vrijwilliger 4/5 mei comité (onbezoldigd – 2 dagen per jaar)

Politieke partijCDA-Kapelle

mr. Annebeth Evertz

Evertz
contactgegevens en taken mr. Annebeth Evertz
FunctieWethouder, 3e locoburgemeester
Telefoonnummer0113 - 333 129
E-mailadresa.evertz@kapelle.nl
Taken

Portefeuille:

 • Werk, inkomen en armoedebeleid
 • ​Jeugdhulp
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Gezondheidszorg
 • Algemeen maatschappelijk werk

Vertegenwoordiger in gemeenschappelijke regelingen / organen:

 • Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
 • Gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland
Nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt van wethouder:

 • Lid bestuur Veiligheidshuis Zeeland (onbezoldigd - 1 dagdeel per 2 maanden)

Op persoonlijke titel:

 • Lid bezwarencommissie Steenbergen (Bezoldigd, 2 uur per 3 maanden)
 • Idem Werkendam (Bezoldigd, 2 uur per 2 maanden)
 • Plv. lid bezwarencommissie Altena
 • Lid bezwarencommissie Jeugd Drechtsteden (Bezoldigd 2 uur per 3 weken).
Politieke partijPvdA Kapelle

mr. Arnold van den Berge

van den Berge
contactgegevens en taken mr. Arnold van den Berge
FunctieGemeentesecretaris/directeur
Telefoonnummer0113 - 33 31 90
E-mailadresajvandenberge@kapelle.nl
Nevenfuncties

Op persoonlijke titel:

 • Lid van de navolgende Interne commissie van Scalda:
  • Commissie vertrouwenszaken
  • Interne geschillencommissie CAO BVE
  • Beroepscommissie interpretatie deelnemersstatuut en algemene schoolzaken
  • Beroepscommissie klachten van algemene aard.