Volksgezondheid en sport

 • Wat is het?

  De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen die zich bezighouden met het bevorderen van sport, spel en bewegen. Zoals sport- en jeugdverenigingen, Oranjeverenigingen, sportstimulering en (buurt)activiteiten.

 • Hoe werkt het?

  Aandachtspunt Toelichting
  Subsidiering sport- en jeugdverenigingen
  Soort subsidie Jaarlijks, indienen voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  Geografisch Plaatselijke en regionale instellingen kunnen in aanmerking komen
  Kaders/eisen Bedoeld voor organisaties zonder winstoogmerk die zich bezighouden met het jeugd- en jongerenwerk, alsmede de sport en de recreatieve activiteiten. Hieronder worden verstaan: het geheel van werkvormen en structuren, die gericht zijn op educatieve, sociale, creatieve, motorische en recreatieve ontplooiing van jeugdigen en jongeren in de leeftijd tot en met 18 jaar
  Het hebben van een minimum aantal van 10 contributie betalende Kapelse leden in de leeftijd tot en met 18 jaar per 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  Een minimum contributie per lid per jaar heffen van € 25,--
  Beschikken over deskundige leiding
  Aangesloten zijn bij een landelijke en/of provinciale bond of federatie
  Subsidie

  Bij de berekening wordt uitgegaan van het aantal werkende leden per 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd

  Subsidie De structurele subsidie plaatselijke sport- en jeugdverenigingen (art 10 besluit)
  A
  • Een vast bedrag van € 220,-- per instelling per jaar dan wel een aparte werkvorm van een bepaalde instelling
  • Een vast bedrag van € 1,32 per jeugdlid per jaar voor de instelling dan wel een aparte werkvorm van een bepaalde instelling
  Subsidie Structurele subsidie regionale instellingen (art. 11 besluit)
  B
  • Een bedrag van € 0,01 per inwoner, gerekend naar het inwonertal op 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd
  • Een bedrag per lid van € 2,20 per jaar per in Kapelle woonachtig lid van de instelling
  Opmerking Voor 2015 geldt een korting van 12%. 12.500 x 0,01 – 12% = € 110,--.
  Aandachtspunt Toelichting

  Subsidiering Oranjefeesten

  Soort subsidie Jaarlijks, indienen voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  Geografisch Alleen plaatselijke instellingen kunnen in aanmerking komen
  Kaders/eisen Plaatselijke instellingen die, ten behoeve van de bevolking, van één of meer kernen van de gemeente tenminste eens per vijf jaar festiviteiten op Oranjefeesten organiseren, komen in aanmerking voor een subsidie, mits de activiteiten geen gesloten karakter of beperkende regelingen voor deelname hebben
  Gesubsidieerd wordt een, door het college vast te stellen bedrag, per inwoner per kern, gerekend naar het inwonertal op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie is aangevraagd
  Subsidie Subsidie volgens het besluit subsidiegrondslagen welzijn
  A De subsidie bedraagt € 0,19 per inwoner per kern, gerekend naar het inwonertal op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie is aangevraagd

  Sportstimulering en (buurt)evenementen

  Sportstimulering

  Deelverordening artikel 24

  Voor plaatselijke instellingen die sportkennismakings- en sportstimuleringsactiviteiten organiseren.

  • geen gesloten karakter of beperkende maatregelen;
  • 10% van de kosten in aanschaf of huur van spelmateriaal, voor promotie en de directe organisatiekosten

  Door college vast te stellen minimum ( € 50,--)  en maximum bedrag (€ 440,--) per activiteit.

  (Buurt)evenementen

  Deelverordening artikel 25

  Voor plaatselijke instellingen die straatspeeldagen of andere sportieve of culturele evenementen in buurten organiseren.

  • geen gesloten karakter of beperkende maatregelen;
  • 10% van de kosten in aanschaf of huur van spelmateriaal, voor promotie en de directe organisatiekosten

  Door college vast te stellen minimum (€ 50,--) en maximum bedrag (€ 440,--) per activiteit

 • Contact

  Gemeente Kapelle
  T: 14 0113
  E: gemeente@kapelle.nl