Forensenbelasting

 • Wat is het?

  In bepaalde gevallen kan de gemeente u forensenbelasting opleggen.  U moet forensenbelasting betalen als u voor uzelf of uw gezin op meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar houdt zonder dat u hoofdverblijf in de gemeente heeft. Zodra aan het criterium van 90 dagen is voldaan bent u het volledige belastingbedrag verschuldigd en vindt er geen verrekening plaats. Voor de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 • Wat moet ik doen?

  Als u het niet eens bent met de belastingaanslag of de WOZ-waarde kunt u schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet ingediend zijn bij:

  Sabewa Zeeland
  t.a.v. de heffingsambtenaar
  Postbus  1155
  4530 GD  Terneuzen

  Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • dagtekening;
  • aanslagnummer;
  • soort belasting en/of WOZ-waarde waartegen het bezwaarschrift gericht is;
  • de gronden van het bezwaar.

  Tevens bestaat de mogelijkheid om via de website van Sabewa Zeeland bezwaar te maken. Via digitaal loket kunt u bezwaar maken of een standaard bezwaarformulier downloaden.

  De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een bezwaarschrift tenzij u hierom uitdrukkelijk in uw bezwaarschrift verzoekt. Op uw verzoek wordt u gehoord voor er uitspraak op uw bezwaarschrift wordt gedaan.

 • Wat kost het?

  De tarieven voor heffingen en belastingen vindt u op de website van Sabewa Zeeland.

  Naar Sabewa Zeeland

 • Contact

  Sabewa Zeeland

  Sabewa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) Zeeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en waterschap Scheldestromen. Sabewa Zeeland verzorgt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

  U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen waarop verschillende heffingen voorkomen zoals onroerendezaakbelastingen, rioolhefing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en hondenbelasting. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

  De bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen en kwijtscheldingsverzoeken worden ook door Sabewa Zeeland behandeld.

  Adres

  Kennedylaan 1, 4538 AE  TERNEUZEN

  Postbus

  Postbus 1155, 4530 GD  TERNEUZEN

  Telefoonnummer

  088 - 999 58 09

  Kijk voor meer informatie op www.sabewazeeland.nl.