Privacyverklaring

U heeft er recht op dat de gemeente Kapelle zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming  en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. 

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een e-formulier, via de mail of telefonisch.

Denk hierbij aan:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Waarom is dat nodig?

­­­­De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag 
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief 
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag. 
 • In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Gemeente Kapelle heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen Kapelle. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. 

Naar Register van Verwerkingen

Hoe lang we gegevens bewaren

Gemeente Kapelle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Kapelle zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Kapelle blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Cookies

De website van de gemeente Kapelle maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met een webpagina wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies voor ons analyseprogramma Siteimprove.

De gegevens worden uitsluitend anoniem verzameld en worden niet gedeeld met derden. De verzamelde gegevens gebruiken wij alleen om de website nog beter in te richten. De mogelijkheid bestaat bij sommige webbrowsers het gebruik van cookies uit te schakelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage indienen via dit e-formulier.

Naar e-formulier inzageverzoek persoonsgegevens

Voor correctie of verwijdering kunt u zich wenden tot de functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Kapelle via gemeente@kapelle.nl

Beveiliging

Gemeente Kapelle neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Kapelle kunt u contact opnemen met de functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Kapelle of via gemeente@kapelle.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.