Ontwikkeling windenergie in de gemeente Kapelle

Ontwerpbestemmingsplannen windparken Kapelle 9 juli ter inzage

Met ingang van 9 juli 2020 liggen zes weken ter inzage:

  • een ontwerp van het bestemmingsplan ‘windpark Willem Annapolder’ (Buitengebied 5e herziening).
  • een ontwerp van het bestemmingsplan ‘windpark Landmanslust’ (Buitengebied 6e herziening).
  • een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw en milieu, ten behoeve van het bouwen van vier windmolens in windpark Willem Annapolder.
  • een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouw, ten behoeve van het bouwen van twee windmolens in windpark Landmanslust.

Bekijk voor meer informatie de bekendmaking

Van 12 naar 8 windturbines en 5 x zo veel energie

Momenteel trekken drie partijen (Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11) gezamenlijk op bij de ontwikkeling van drie windparken in gemeente Kapelle, namelijk Windpark Willem-Annapolder, Windpark Kapelle-Schore en Windpark Landmanslust. De huidige 12 windturbines worden vervangen door 8 grotere windturbines.

Deze wekken voldoende stroom op voor 24.000 tot 30.000 huishoudens. Dat is meer dan het jaarlijkse elektriciteisverbruik van alle huishoudens binnen de gemeente Kapelle, de kernen ‘s-Gravenpolder en Hansweert en de afnemende bedrijven Top-Onions en Coroos samen. De bouw van de 1e windturbines wordt naar verwachting gestart in de loop van 2021.

Vergunningprocedure: Stap 1 NRD

Voor de drie windparken wordt een gezamenlijk plan-m.e.r. (milieu effect rapportage) opgesteld. De 1e stap is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat welke milieueffecten, onderzocht worden in de m.e.r.-procedure. Denk hierbij aan geluid, slagschaduw, natuur en veiligheid.
De NRD ligt ter inzage in het gemeentehuis van Kapelle vanaf 23 okt. tot 4 dec. 2019 en is hier vanaf 23 oktober als PDF te downloaden.

Naar NRD (PDF)

Locatiekeuze

Het omgevingsplan Zeeland hanteert concentratielocaties voor windenergie. De windprojecten in Kapelle vallen hieronder en dragen bij aan de provinciale doelstelling.  Ook gemeente Kapelle wil de benoemde concentratielocaties zo optimaal mogelijk invullen door opschaling, vernieuwing en uitbreiding.

Wat merken omwonenden van de windparken?  

De nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van 180m (dat is het hoogste puntje van een rotorblad, wanneer deze omhoog staat). Windturbines worden steeds groter, zodat ze tegen dezelfde kosten meer duurzame energie kunnen opwekken en er uiteindelijk geen subsidie meer nodig is.

Visualisatie windpark Willem-Annapolder

Voor Windpark Willem-Annapolder geldt dat de 10 bestaande windturbines (tiphoogte 96m) worden teruggebracht naar 4 grotere windturbines (tiphoogte 180m). Deze turbines komen op zo’n 1.000 meter van s-Gravenpolder. Het effect op het uitzicht is voor iedereen anders. De ene bewoner zal het rustiger vinden, de ander kan zich er mogelijk meer aan storen.

Visualisatie windpark Landmanslust

De twee geplande windturbines van Windpark Landmanslust  komen op zo’n 1.200 m van Eversdijk en zo’n 1.000 m van de bebouwde kom van Biezelinge. In dit gebied staan nog geen windturbines. Voor beide parken geldt dat de windturbines onder bepaalde omstandigheden (windsnelheid, windrichting) zeer beperkt hoorbaar kunnen zijn, al worden windturbines steeds stiller. Qua slagschaduw vallen er nauwelijks effecten te verwachten.

locaties windparken Kapelle - Schore

Voor Windpark Kapelle-Schore geldt dat de hogere nieuwe turbines beter zichtbaar zullen zijn dan de twee huidige windturbines (tiphoogte 43,5m). De rode stippen zijn de locaties van de huidige windturbines. De exacte locaties van de windturbines van Windpark Kapelle-Schore kunnen pas bepaald worden als er meer duidelijk is rondom de dijkverzwaring. Daarom is dat gebied gearceerd. In alle gevallen houden de windparken zich aan de wettelijke regelingen bedoelt om hinder zoveel mogelijk te beperken. Mocht er onverhoopt overmatige hinder ontstaan, dan wordt er altijd gekeken naar een oplossing.     

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkeling van drie windparken in Gemeente Kapelle:

Meer informatie over Windpark Landmanstlust
Meer informatie over Windpark Kapelle-Schore
Meer informatie over Windpark Willem-Annapolder