Omgevingsvergunning bouwen, slopen en kappen

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Daarmee zijn in totaal 26 bestaande vergunningen samengevoegd tot één vergunning. Wilt u een garage bouwen op de plek van uw oude schuur? En moet daarvoor ook een boom worden gekapt die op de gemeentelijke bomenlijst staat? U vraagt dan geen aparte bouw-, sloop- en kapvergunning meer aan, maar één omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘slopen’ en ‘kappen’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de omgevingsvergunning? Dan kunt u terecht bij de gemeente Kapelle, 140113. Landelijke informatie over de omgevingsvergunning en vergunningvrij bouwen vindt u op www.omgevingsloket.nl.

  • Digitale indiening

    Op het Omgevingsloket online kunt u via een vragenlijst vaststellen of uw bouwplan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen.

  • Voordelen

    De omgevingsvergunning maakt het voor u een stuk makkelijker! Voor een plan kan een burger of een bedrijf één aanvraag indienen. Deze aanvraag behandelt de gemeente in één procedure en neemt één besluit.

  • Vergunningsvrij bouwen

    Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn ook de mogelijkheden groter om vergunningvrij te bouwen.