Ruimte voor Zeeuwse Landschapsparels die bijdragen aan versterking streekeigen identiteit

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) werkt aan versterking van de streekeigen identiteit van verschillende Zeeuwse Landschappen en zoekt in alle regio’s locaties voor het herstel of aanleg van typische landschapsparels. Ze werken daarbij ook samen met de Zeeuwse Agrarische Natuurverenigingen en streven ernaar om per regio minimaal 1 landschapsparel te krijgen.

Foto van een landschapsparelDit bestaat uit een cluster van locaties met een “landschapsparel” waarbij het gaat om inrichten of herstel. Een landschapsparel bestaat uit aanleg of herstel van een of meerdere streekeigen landschapselementen t.b.v. provinciale doelsoorten binnen een aandachtsgebied van het Agrarisch Natuurbeheer.

Beleving en biodiversiteit

Landschapsparels worden gevormd door landschapselementen die typerend zijn voor de specifieke regio. Ze hebben een functie als (onderdeel van het) leefgebied van enkele  doelsoorten van het agrarisch natuurbeheer in Zeeland. Landschapsparels dragen bij aan de beleving van het typische streekeigen landschap in een Zeeuwse regio en kunnen de biodiversiteit van het platteland versterken. 

Samenwerking en verbinding

SLZ is samen met verschillende samenwerkingspartners waaronder de Agrarische Natuurverenigingen en het collectief Poldernatuur actief bezig met diverse projecten die de biodiversiteit in het cultuurlandschap vergroten. Ze wil daarbij agrariërs en bewoners van het platteland in Zeeland zoveel mogelijk betrekken. In samenwerking met de Provincie Zeeland heeft ze dit jaar een project opgestart voor herstel en realisering van bovengenoemde landschapsparels. De eerste parels zijn gestart, maar er is nog meer ruimte. Ze bieden u de mogelijkheid om met meerdere deelnemers mee te doen in dit project op nabije locaties in zo’n leefgebied. Ze zullen kijken naar de mogelijkheden voor een goed plan en het bedrag dat nodig is voor aanleg en of herstel. Als ze goede maatregelen kunnen treffen, binnen de voorwaarden, dan kan een parel (mede) gefinancierd worden door de EU via POP3 en de Provincie Zeeland.

Alle Zeeuwse regio’s

In alle Zeeuwse regio's komen de bekende streekeigen landschapselementen voor: knotbomen, meidoornhagen, hoogstamfruitboomgaarden en poelen. Zoals iedereen wel weet zijn streekeigen landschapselementen van grote betekenis voor de biodiversiteit.

Opknappen en herstel

Bij herstel valt te denken aan aanleg en herstel van clusters van streekeigen landschapselementen op verschillende locaties in Zeeland. Met clusters  bedoelen ze het opknappen van enkele landschapselementen op meerdere terreinen, die bij elkaar in de buurt liggen, zoals het vergroten van een oude drinkput, herstel van een weel, of van heggen en hagen langs een paar weilanden, herstel van landschapselementen langs een dijk, een cluster van poelen. Deze elementen zijn kenmerkend en leveren een bijdrage aan de verhoging van de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van een gebied. Zo is een van de voorwaarden dat de elementen een bijdrage leveren aan de provinciale doelsoorten binnen de leefgebieden van het agrarisch natuurbeheer.

Informatie en uitleg

Stichting Landschapsbeheer Zeeland is bereikbaar voor vragen over dit project, en kan ook tijdens een informatieavond over Agrarisch Natuurbeheer voor agrariërs en betrokkenen uitleg geven. Kijk voor meer informatie op: www.landschapsbeheerzeeland.nl