Meld bruine kiekendieven in de akker!

Het Steunpunt Bruine Kiekendief roept iedereen op om broedende bruine kiekendieven in een akker te melden via steunpuntkiekendief.nl of telefoonnummer 0113 - 23 09 36.

Kuikens van de kiekendiefDe bruine kiekendief, een kenmerkende roofvogel van de Zeeuwse polders, heeft het namelijk moeilijk. Door achteruitgang van zijn natuurlijke broedgebied, verplaatst de bruine kiekendief dit steeds vaker naar landbouwpercelen met bijvoorbeeld tarwe of gerst. Een prima broedbiotoop, totdat er geoogst wordt. Dan bestaat de kans dat de eieren of jongen onbedoeld worden uitgemaaid. De nesten liggen namelijk goed verscholen in het gewas en kunnen door de landbouwer gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Daarom is het van belang op tijd nesten op te sporen en beschermende maatregelen toe te passen wanneer nodig.

Roofvogelaars zien het aantal nesten in landbouwpercelen jaar op jaar toenemen. Vooral tarwe, gerst, luzerne en graszaad hebben de voorkeur. Vorig jaar werden in Zeeland zo’n tien nesten beschermd. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg. Heel veel nesten worden niet gezien of gemeld.

Een van de nesten waar het vorig jaar bijna fout liep, was gebouwd in een tarweperceel aan de Jan Dommissewegeling in Kapelle. Pas tijdens het oogsten merkte de loonwerker het nest op. Op aanraden van kiekendiefbeschermers en met medewerking van de landbouwer liet hij een stuk van 7x7 meter rond het nest staan. Om predatie door grondpredatoren te voorkomen plaatsen vrijwilligers er vervolgens een laag raster omheen. De twee jonge kiekendieven werden geringd en van vleugelmerken voorzien om ze te kunnen volgen. Gelukkig werd een van de jongen bijna een jaar later, op 16 mei 2020, gezond en wel gespot in de duinen van Texel.

Om de bruine kiekendief beter te beschermen, hebben Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Roofvogelwerkgroep Zeeland, Het Zeeuwse landschap, ZLTO, Poldernatuur Zeeland en de Provincie Zeeland de handen ineen geslagen en het Steunpunt Bruine Kiekendief opgericht. Dit steunpunt informeert wat je kan doen bij een bruine kiekendief op de akker en helpt vrijwilligers bij het opsporen en indien nodig beschermen van het nest. Ze roept iedereen op een oogje in het zeil te houden en waarnemingen van bruine kiekendieven in landbouwpercelen te melden via steunpuntkiekendief.nl of tel. 0113 - 23 09 36.

Benieuwd waar je op moet letten? Download de flyer en brochure op www.steunpuntkiekendief.nl

Volwassen kiekendief