Klachten over ambtenaren/ bestuurders

Klachtenafhandeling is het in behandeling nemen van schriftelijke klachten over gedragingen (werkwijze en behandeling) van ambtenaren en bestuurders. Wanneer iemand vindt dat hij/zij door iemand van de gemeente niet correct is behandeld, kan diegene een schriftelijke klacht indienen bij de gemeente. De klacht moet gericht zijn op het gedrag van een ambtenaar of bestuurders ten opzichte van een burger of een bedrijf. Vaak gaat het om klachten over niet fatsoenlijk gedrag, zoals onbeleefd zijn of het niet nakomen van beloftes. De klacht moet gekoppeld zijn aan het gedrag van een persoon die bij de gemeente werkt.

Kosten

De klachtenafhandeling is gratis.

Benodigde gegevens

Vul hiervoor het klachtenformulier in onderaan deze pagina.

  • Naam, adres, woonplaats van de klager
  • Gegevens over de gedraging
  • Gegevens over de betrokken ambtenaar
  • Gegevens over het tijdstip en de datum van de gedraging
  • Gegevens over de partij die het 'slachtoffer' is van de gedraging

Informatie

Informatie kan verkregen worden bij behandelend klachtencoördinator, via 14 0113.

Aanvragen

De aanvraag dient schriftelijk, middels een brief, ingediend te worden bij de klachtencoördinator van de gemeente Kapelle, Postbus 79, 4420 AC Kapelle.

Stappen en doorlooptijd

Na het indienen van een klacht ontvangt de burger een ontvangstbevestiging en een kopie van zijn klacht van de klachtencoördinator. Hierbij zit een korte toelichting op de verdere gang van zaken. De ambtenaar of bestuurder op wie de klacht betrekking heeft, wordt ook op de hoogte gebracht.

Een klachtencommissie adviseert het bestuursorgaan en deze doet de klacht binnen maximaal 10 weken af. In die tijdsperiode vindt ook een hoorzitting plaats. Klachten die niet voldoen aan de voorwaarden kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard.

De klager dient dan wel eerst de gelegenheid te krijgen om eventuele tekortkomingen te herstellen. Uiteraard is het niet altijd noodzakelijk dat het tot de formele procedure komt, aangezien altijd eerst geprobeerd wordt om de klacht naar tevredenheid op te lossen via de leidinggevende of de klachtencoördinator. Lukt het niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan volgt de formele procedure zoals hiervoor vermeld.

Resultaat

  1. De klacht wordt niet in behandeling genomen.
  2. De klacht wordt na behandeling ongegrond verklaard.
  3. De klacht wordt gegrond verklaard.

Bezwaar en beroep

Tegen het niet gegrond verklaren of het niet in behandeling nemen van een klacht kan men binnen zes weken na dagtekening van de 'niet-gegrond-verklaring', een bezwaarschrift indienen bij Stichting de Zeeuwse Ombudsman in Middelburg.

Openbaarheid van informatie

De informatie is niet openbaar.

Wetten en regels

Regels over het afhandelen van klachten over het gedrag van de gemeente zijn terug te vinden in de volgende wetten en voorschriften:

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

Te downloaden: