Definitief ontwerp planvorming wijkaanpak Langegracht e.o.

Op maandag 3 december vond de bewonersavond planvorming wijkaanpak Langegracht e.o. plaats. Samen met circa honderddertig belangstellenden hebben we de concept inrichtingsplannen doorgenomen. De vragen, opmerkingen en aandachtspunten zijn samengevat in een actielijst. Deze actielijst is waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp en de actielijst kunt u hier downloaden.