Declaraties

Ter uitvoering van onderstaande motie van de gemeenteraad d.d. 13-11-2012, wordt hierbij het overzicht van declaraties en kosten voor burgemeester en wethouders gepubliceerd. Het college heeft er voor gekozen om het overzicht te geven voor de hele bestuursperiode vanaf 2010 zodat er een compleet overzicht ontstaat. Het overzicht geeft aan wat kosten voor de gemeente zijn, niet wat de bestuurder netto heeft ontvangen. Voor alle vergoedingen geldt dat gehandeld is overeenkomstig de door de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde rechtspositieregelingen en de nog vrij recent vastgestelde Gedragscode voor bestuurders.

Motie,

Overwegende dat:

  • de gemeente Kapelle integriteit hoog in het vaandel heeft staan
  • een open en transparant inzicht in declaratiegedrag hier vanzelfsprekend onderdeel van uitmaakt
  • bovenstaande voor de VVD-fractie een vanzelfsprekendheid is richting raad en inwoners van de gemeente Kapelle

spreekt uit dat:

  • er inzicht komt in het declaratiegedrag van burgemeester en wethouders en dat deze openbaar gepubliceerd wordt op de website van de gemeente Kapelle, en draagt het college op om hiervoor zorg te dragen vanaf het jaar 2012, dit middels een openbaar overzicht in maart van ieder voorafgaand jaar te publiceren.