Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving

De bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving is onderdeel van de duurzaamheidsagenda van de gemeente Kapelle. In deze bouwsteen geven we invulling aan onze ambities uit het samenwerkingsakkoord. Onderdeel daarvan is het opstellen van een plan van aanpak voor verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Ons doel is om uiterlijk in 2045 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben.

Ondertussen weet u als inwoner/ondernemer dat we ‘van het gas af moeten’. Maar wanneer? En hoe? Het roept bij velen de nodige vragen op, waarop we (nog) niet altijd een antwoord kunnen geven. Bovendien worden we beïnvloed door economische, maatschappelijke, technische, juridische en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. We willen hierop zo goed mogelijk inspelen. Daarom beginnen we met het terugdringen van de warmtevraag van onze woningen en maken we onze woningen tegelijkertijd geschikt voor een nieuwe duurzame warmtebron.

De warmtetransitie is een enorme opgave die iedere inwoner van onze gemeente aangaat. We weten nog niet precies hoe we deze opgave gaan realiseren. Met de beschreven ambities in de bouwsteen zetten we de eerste stappen naar een duurzame warmtevoorziening van onze gebouwde omgeving in 2045.

Binnenkort publiceren we de bouwsteen op deze pagina.

Transitievisie warmte 

We zijn in Nederland intensief bezig met de energietransitie: het verduurzamen van onze energievoorziening met zonnepanelen, windmolens en elektrische auto’s. Maar één van de belangrijkste opgaven is het creëren van een duurzame warmtevoorziening als alternatief voor de huidige verwarming met aardgas: de warmtetransitie.

Uiterlijk 2050 moet de gehele gebouwde omgeving aardgasvrij zijn en duurzaam worden verwarmd. Om dat te kunnen bereiken moet elke gemeente voor eind 2021 een transitievisie warmte (TVW) vaststellen. Met deze transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. De TVW geeft een beeld van het vastgoed en de mogelijke alternatieve warmtebronnen van de gemeente. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden stellen gemeenten de TVW vast en daarin staat welke wijk wanneer wordt aangepakt: vóór 2030 of vóór 2050.

Het traject om te komen tot de transitievisie is ook in Kapelle gestart. Een eerste introductiebijeenkomst heeft plaatsgevonden, het verslag daarvan vindt u onderaan deze pagina. Ook informeren wij u over de mogelijkheden waarop u een actieve bijdrage kunt leveren.

Infographic over de warmtetransitie

Participatie in de warmtetransitie

De transitievisie warmte geeft aan hoe wijken en dorpen in de toekomst op een duurzame manier verwarmd worden. Draagvlak voor de warmtetransitie is belangrijk voor het slagen ervan. Dat draagvlak wordt groter als de samenleving actief mee kan doen.

Het traject Energieke gemeenten ondersteunt de Zeeuwse gemeenten in hun aanpak om te komen tot een transitievisie warmte en de participatie van inwonercollectieven daarin. Zowel gemeenten als andere partijen kunnen gebruik maken van drie hulpmiddelen: de Sociale Warmte Atlas Zeeland, de Participatie Toolkit en het Doe & Leer Lab. Informatie hierover kunt u vinden op de website www.zeeuwsenergieakkoord.nl onder het kopje ‘Participatie’.

Wilt u meer weten over de transitievisie warmte? Wilt u meedenken en/of meepraten? Laat het ons weten via duurzaam@kapelle.nl