Windpark Landmanslust

Vanaf 9 juli 2020 tot en met 20 augustus 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Windpark Landmanslust” ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken vindt u onderaan deze pagina als PDF of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Plan bekijken ↔ Plannen zoeken”. Vul dan in het venster “Plannaam of- nummer” de volgende identificatiecode in: NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ006-OW01. Kies op de volgende pagina in de linker kolom het bestemmingsplan, daarna kunt u in de rechterkolom de regels inzien door de bestemming te selecteren.

Ter inzage op gemeentehuis

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis, Kerkplein 1 in Kapelle. Wij vragenj u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen  via het algemene telefoonnummer 14 0113.

Zienswijze indienen

Binnen de termijn die vermeld staat achter de ontwerpvergunning kan een ieder gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking inbrengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via het algemene telefoonnummer 14 0113. Het inbrengen van zienswijzen per e-mail is niet mogelijk.

U kun ook digitaal een zienswijze in te dienen. U heeft hierbij uw DigiD nodig. Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of vergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van Burgemeester en wethouders.

Naar digitaal zienswijze indienen

Hoofdlijnen van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Landmanslust regelt de bouw van 2 nieuwe windmolens op deze locatie. Ook deze molens krijgen een tiphoogte van 180 meter.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerp omgevingsvergunningen wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van de bestemmingsplannen en het college van Burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunningen.