Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan ‘Loswal’

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het industrieterrein aan de Kaai in Hansweert/Schore.

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan binnenkort ter inzage wordt gelegd. Dit wordt op dat moment bekend gemaakt.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Loswal’ heeft betrekking op het industrieterrein aan de Kaai, gelegen aan het Kanaal door Zuid-Beveland, ten noorden van Hansweert en ten oosten van Schore. De loswal is deels gelegen op het grondgebied van de gemeente Kapelle en deels op het grondgebied van de gemeente Reimerswaal. Het bestemmingsplan ‘Loswal’ wordt gezamenlijk met de gemeente Reimerswaal opgesteld ter actualisatie van de geldende bestemmingsplannen.

Op deze vooraankondiging kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht. Ook kunnen onafhankelijke instanties nu nog geen advies uitbrengen. Voor het indienen van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het instellen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan wordt tijdens de planologische procedure gelegenheid geboden.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Vogel van de afdeling Leefomgeving. Hij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.